Ihmiset, Lifestyle

Kyläkouluja unohtamatta

16.11.2016

Lovi­isa pitää huol­ta kyläk­ouluis­taan eikä leikkaa lap­siper­hei­den palveluista.

 

Uutiset eri puo­lil­ta maa­ta ker­to­vat, miten kun­nat ja kaupun­git leikkaa­vat lap­siper­heiltä ja heiken­tävät palvelu­ja. Me ker­romme nyt, miten Lovi­isa ui vas­tavir­taan ja tar­joaa myös jatkos­sa hyvät perus­palve­lut ja kasvun eväät kaikkein pien­im­millekin asukkailleen. Bonuk­se­na pikkukaupun­gin ren­to ilmapi­iri ja tur­valli­nen ympäristö!

 

12 x LOVIISA LAPSIPERHEIDEN ASIALLA

 1. Koti­hoidon kun­tal­isä pysyy voimas­sa
 2. Laadukas äitiys- ja las­ten­neu­vola­toim­inta, taukopaik­ka pie­nille lap­sille ja hei­dän van­hem­milleen
 3. Koti­palvelu saatavil­la lap­siper­heille
 4. Varhaiskas­vatuk­sen Tre­ff­is-toim­intaa ja per­hekahviloi­ta
 5. Vau­vak­er­ho alle 1-vuo­ti­aille ja van­hem­mille
 6. Kivo­ja leikkipuis­to­ja kun­nos­tet­tu eri kaupungi­nosis­sa
 7. Päiväko­tien ryh­mäkokoa ei nos­te­ta
 8. Varhaiskas­vatuk­sen kielikylpy alkaa ensi vuon­na
 9. Run­saasti kieli­ra­jat ylit­tävää vapaa-ajan­toim­intaa
 10. Monipuoliset har­ras­tus­mah­dol­lisu­udet pien­im­millekin – kukkaroa rasit­ta­mat­ta
 11. Tur­valli­nen ympäristö lap­sille liikkua
 12. Meri, met­sät ja maaseu­tu – kasvulle tärkeitä luon­toelämyk­siä kot­in­urk­il­ta

 

kylakoulut2

Jen­ni Mar­tin­suo

7-vuo­ti­aan Auran ja 3-vuo­ti­aan Iiron äiti

Pienessä kaupungis­sa on kotoisaa ja tur­val­lista asua. Lovi­isal­la on lisäk­si etu­na kak­sikielisyys, Iirokin on edelleen ruotsinkielisessä päiväkodis­sa. Leikkipaikat ovat hyviä, ja on kiva retkeil­lä las­ten kanssa luon­nos­sa. Ja har­ras­tus­mah­dol­lisuuk­sia on paljon. Aurakin pelaa kori­pal­loa ja käy tanssi- ja viu­lun­soit­to­tun­neil­la.”

 

kylakoulut1

 

Har­ri Iso­ta­lo

perusk­oulun opet­ta­ja, Kirkonkylän koulu, Ruotsin­py­htää

Siir­ryt­tyäni kyläk­oulun opet­ta­jak­si min­ul­ta meni pari viikkoa miet­tiessäni, mikä tääl­lä on niin eri­ty­istä. Sit­ten oivalsin, että se on se yhteisöl­lisyys. Kyläk­oulus­sa lapset kas­va­vat pien­estä pitäen yhdessä, ja 1–6-luokkalaiset leikkivät väl­i­tun­neil­la keskenään. Tääl­lä pienet koul­u­laiset saa­vat olla luon­nol­lisel­la taval­la lap­sia ilman turhia painei­ta.”

 

LOVIISAN LAPSET JA LAPSIPERHEET LUKUINA 

 • Vuon­na 2015 Lovi­isas­sa syn­tyi 115 las­ta.
 • Vuon­na 2015 0–6-vuo­ti­ai­ta oli yhteen­sä 992 eli 6,5% väestöstä.
 • Lokaku­us­sa 2016 Lovi­isan päiväkodeis­sa oli 525 las­ta. Per­hep­äivähoi­dos­sa tai ryh­mäper­hep­äivähoi­dos­sa 37 las­ta.
 • Eskar­i­laisia on suomenkieli­sis­sä esik­ouluis­sa 80 ja ruotsinkieli­sis­sä 76.
 • Perusk­oul­u­laisia (luokat 1–9) on yhteen­sä 1482 joista 681 ruotsinkieli­sis­sä kouluis­sa ja 801 suomenkieli­sis­sä.
 • Vuo­den 2015 lopus­sa Lovi­isas­sa oli 1467 lap­siper­het­tä, joista 274 yksin­huolta­japer­heitä.
 • Lap­siper­heitä kaik­ista per­heistä 34,5%.

 

Per­hei­den mate­ri­aa­li­nen hyv­in­voin­ti, joka kuvaa lap­siper­hei­den toimeen­tu­loa ja asum­ista, on Lovi­isas­sa jonkin ver­ran muu­ta maa­ta korkeampi.

 

kylakoulut5

Jaana Iivo­nen

palvelupääl­likkö, las­ten ja nuorten palve­lut

Lovi­isa on lap­siper­heille hyvä paik­ka asua. Tääl­lä on hyvät perus­palve­lut. Luon­to ja sen tuo­mat mah­dol­lisu­udet ovat lähel­lä, ja kaupunki­laiset voivat tun­tea olon­sa tur­val­lisek­si *). Olemme mukana Iloa van­hem­muu­teen -han­kkeessa, jon­ka poh­jal­ta kehitämme  palvelu­ja entistä parem­min lap­siper­heitä palvele­viksi.”

*) Tur­val­lisu­usky­se­ly kun­ta­laisille, maaliskuu 2016

På sven­s­ka – se sidan 51!

2