Luonto & outdoor

Kurki & kottarainen!

9.9.2020
Riitta Iivonen rakastaa luonnossa liikkumista ja kerran hänen eteensä ilmestyi kurki.

Riit­ta Ilvo­nen rakas­taa luon­nos­sa liikku­mista. Jo varhain kevääl­lä hän alkaa skan­na­ta taivas­ta. Mitä siel­lä lentelee? Hän on itsekin taval­laan muut­tolin­tu.

 

Riit­ta Ilvo­nen nos­taa kiikar­it silmilleen. Innos­tus tun­tuu koko kropas­sa.

Aav­is­tiko hän oikein? Jokin erikoinen lin­tu näyt­ti lentävän kaukana. Tai mik­si nuo tali­ti­aiset päästelevät varoitus­ääniä? Onko lähel­lä ken­ties pöl­lö, vaik­ka on keskipäivä? Kyl­lä, var­pus­pöl­löhän se siinä!

– Olen har­ras­tanut lin­tu­jen tarkkailua kym­menisen vuot­ta. Yhä edelleen saan kokea huip­puhetk­iä kun havait­sen lin­nun, jota en ole aiem­min näh­nyt tai muuten vain kiin­nos­ta­van tilanteen.

Lin­tuhar­ras­tus alkoi vaivihkaa, kun Riit­ta Iivo­nen alkoi kuun­nel­la lin­tu­jen laulua. Hänessä heräsi halu tun­nistaa niitä. Nykyään hän hyp­pää fil­lar­in selkään säässä kuin säässä. Hänestä on ihanaa tarkkail­la luon­toa ja etenkin lin­tu­ja.

– Lovi­isas­sa on lin­tu­torne­ja upeil­la paikoil­la. Vuosi vuodelta har­ras­tuk­seen kuluu yhä enem­män aikaa. Rakas­tan liikkua yksik­seni luon­nos­sa. Aina nähtyäni uuden lajin kir­jaan sen havain­topäiväkir­jaan.

Kevät ja alkukesä ovat lin­tuhar­ras­ta­jan juh­la-aikaa. Ajaes­saan pyöräl­lä töi­hin Riit­ta skan­naa samal­la ympäristöä. Het­kel­lä mil­lä hyvän­sä voi nähdä jotain kiin­nos­tavaa. Ei voi olla tot­ta, nytkö jo kur­jet ovat saa­puneet!

Luon­nos­sa liikku­misen lisäk­si paras­ta har­ras­tuk­ses­sa on jatku­va uuden oppimi­nen.

– Tietoa saa kir­joista, netistä ja muil­ta alan har­ras­ta­jil­ta.

Kevääl­lä lin­nut laulavat etsiessään paria ja puo­lus­taes­saan revi­ir­iään. Keskikesäl­lä tilanne on pysähtyneem­pi, kun lin­nut pesivät ja vai­h­ta­vat sulki­aan.

– Syksyl­lä taas alkaa muut­to­vai­he. Talvel­la on hil­jaisem­paa, Riit­ta kuvailee lin­tuhar­ras­ta­jan vuo­denkier­toa.

Hän on itsekin ollut parikym­men­tä vuot­ta muut­tolin­tu. Riital­la ja hänen puolisol­laan on ollut Lovi­isas­sa vapaa-ajan asun­to, jonne oli tarkoi­tus muut­taa ”sitku” ollaan eläk­keel­lä.

Viime kesänä sitku-ajat­telu lop­pui, kun Riit­ta muut­ti pysyvästi Lovi­isaan. Puoliso työsken­telee vielä Van­taal­la, mut­ta on muut­ta­mas­sa pian Lovi­isaan. Riitan osalta kaik­ki lok­sahti paikoilleen, kun hän löysi alansa töitä koulumaail­mas­ta.

– Olen viihtynyt työssäni lois­tavasti! Elämän­muu­tos oli oikea ratkaisu.

 

 

Tek­sti Fan­ni Fagerudd Kuva Kale­vi Ketolu­o­to

1