Lifestyle, Puutarha

Kompostera jord i köket

2.6.2020

Då Lin­da Wirta­nen hit­tade Bokashin – förän­drades allt.

År 2010 öpp­nade Viidakko­to­htori sin nät­bu­tik och har sedan dess följt med den ekol­o­giska tren­den. Mest intres­sant är nog Bokashi, men vad är Bokashi och hur gick det till?
Bokashi är en japan­sk metod att åter­vin­na bioav­fall och kom­postera det till jord. Bokashins funk­tion byg­ger på fer­menter­ing och det dof­tar lätt söt­surt eller syrligt, och bokashi-hinken plac­eras bäst i köket.

– För fem år sen sur­fade jag bland trädgårdssi­dor­na på Face­book och försök­te hit­ta något spän­nande att odla. Plöt­sligt var den där, bilden på en svart hink med kolsvart myl­la. Va? Kan man göra så inomhus? tänk­te jag. Tänk att göra sig av med bioav­fall på ett så enkelt sätt. Det lät som om jag hade hit­tat vad jag sökt efter. Jag skulle bör­ja odla jord! Så berät­tar Lin­da Wirta­nen från Viidakko­to­htori i Kug­gom.

Wirta­nen stud­er­ade alla sven­s­ka, engel­s­ka och tys­ka bokashi-sidor hon kom över, och sam­tidigt lärde hon sig grund­principer­na. Först importer­ade famil­jen bokashi-pro­duk­ter­na, men tog sedan steget mot att bör­ja tillver­ka själv.

– Vi bör­jade tillver­ka bokashi-ströet samt den nöd­vändi­ga mikrob­lös­nin­gen av när­pro­duc­er­ade råvaror här i Kug­gom. Bokashi har bliv­it allt mer pop­ulärt de senaste åren, speciellt den­na vår har vi märkt att intres­set att ta hand om sitt matavfall har ökat avsevärt.

Närod­lat och när­pro­duc­er­at är dagens melo­di

Famil­je­före­taget Viidakko­to­htori vill fort­sät­ta att utveck­la sina pro­duk­ter och effek­tivis­erin­gen av pro­duk­tio­nen med tanke på miljön. Före­taget sat­sar även på håll­bar utveck­ling. Wirta­nen ord­nar bokashi-kurs­er och work­shops där intresser­ade kan lära sig mera om Bokashi, och hur man bör­jar sin egen bokashi-hink. Hennes mål är att ha en han­del­strädgård där hon odlar grön­sak­er, frukt och blom­mor.
– Dröm­men är att kun­den själv får ploc­ka ihop råvaror till mid­da­gen, ta upp potatis och morot, skör­da sal­lad, klip­pa dof­tande snit­tblom­mor eller bara avn­ju­ta en kopp kaffe i den dof­tande äppel­trädgår­den. Låter gemytligt, eller hur?
Bokashi-info finns på www.bokashigarden.fi
text: Fan­ni Fagerudd/Päivi Ahvo­nen bild: Mag­dale­na Pern­thaler
0