Ihmiset, Kulttuuri

Koko Kylän Työhuone kuhisee väkeä ja tohinaa!

27.9.2016
Koko kylän työhuonen Lapinjärvellä

Lap­in­jär­ven kir­jas­toon on viime syksynä valmis­tunut val­takun­nan ensim­mäi­nen Koko Kylän Työhuone — eli kaikille kun­ta­laisille avoin tila, jos­sa voi verkos­toitua, tehdä etätöitä, skan­na­ta, print­a­ta, pitää kahvi- tai lounas­taukoa seuras­sa, pitää ker­hoa, kurssia, infoti­laisu­ut­ta tai palave­ria.
Tila on remon­toitu ja varustet­tu nykya­jan mon­i­me­di­ainen työym­päristö mielessä, mut­ta samal­la kotoisas­ti ja inspiroivasti, jot­ta työhuoneelle olisi aina muka­va tul­la töi­hin.
Idean kylän yhteis­es­tä työhuoneesta sai­vat koulu­tusalan yrit­täjä Hei­di Nor­ra ja suun­nit­teli­ja Mari Savio, jot­ka molem­mat tun­te­vat etä­työläisen arjen maaseu­tu­paikkakun­nal­la kan­tapään kaut­ta ja ovat kokeilleet eri­laisia työn ja kodin yhdis­tämis­ratkaisu­ja.
Nykya­jan työym­päristö on usein sel­l­ainen, että työt ovat pääkaupunkiseudul­la, mut­ta niitä voi tehdä etänä kauem­paakin. Silti tarvi­taan työn­tekoon sovel­tu­va tila, ja se paras tila ei ole aina koti.
– Työym­päristönä paikkakun­nan ihmisiä yhteen kokoa­va, mut­ta silti työrauhaa tar­joa­va työhuone on mitä houkut­televin. Tänne voisi vaik­ka jäädä töi­den jäl­keenkin, Hei­di Nor­ra iloit­see.
Lap­in­jär­ven kun­ta lähti mukaan uraau­ur­tavaan tila­hankkeeseen ja tar­joaa nyt kaukaa viisaasti työti­laa niille opiske­li­joille, tutk­i­joille, luo­van työn tek­i­jöille ja muille, joille jokin muu paikkakun­ta tar­joaa itse työn.
– Kip­pis ja kumar­rus kun­nalle, kun antoi tilat ja lähti mukaan työhuone­hankkeeseen. Näitä lisää Suomen mui­hinkin maaseu­tukun­ti­in, Mari Savio toivoo.
 
kokokylantyohuone1
 
MITÄKaikille avoin ja ilmainen yhteinen työhuone ja ompeluseu­ra-tila. Ark­isin ma-ke 10–16
MISSÄLap­in­jär­ven Kirkonkylän keskus­tas­sa Kir­jas­ton päädyssä.

 

KOKO KYLÄN TYÖHUONE
Etä­työn­tek­i­jät, opiske­li­jat, free­lancer­it ja kun­ta­laiset ikään tai ammat­ti­in kat­so­mat­ta, voivat tul­la tekemään omaa työtään yhteiselle työhuoneelle. Tar­jol­la on yli kymme­nen etä­työpis­tet­tä oma­l­la koneel­la työsken­te­lyyn.
Tilas­sa on wc, keit­tiö ja inspi­raa­tio­huone ja oven takana Lap­in­jär­ven ihanan kir­jas­ton koko tietopank­ki.
Ja mikä tärkein­tä — tääl­lä on seu­raa ja tekemisen meininkiä!

 
OMPELUSEURA
OmpeluSeu­ra on avoin­na kaikille ikäryh­mille ja kaikille kiin­nos­tuneille.
Tilas­sa on tar­jol­la mate­ri­aale­ja, konei­ta ja työs­ten­te­ly tarvikkei­ta itsenäis­es­ti tehtävi­in ompelu-, käsi­työ- ja luovi­in pro­jek­tei­hin.
 
Lisäk­si viikot­tainen VAKO.n kurssi opas­taa luovu­u­den ihmemaa­han ja kan­nus­taa ja opas­taa omis­sa pro­jekeis­sa.
Lisäti­eto­ja VAKO/ompeluseura
 
Kaik­ki ovat ter­ve­tullei­ta tekemään ja innos­tu­maan!
 
FBKoko Kylän Työhuone

4
Pikkukaupunki