Lifestyle, Puutarha

Kokemus kertoo ja ohjaa

6.6.2023

Hannele Aromaan pihapiirin rakkaudella hoidetusta hyötypuutarhasta riittää iloa monelle.

 

Han­nele Aro­maa edus­taa neljät­tä sukupolvea sukun­sa per­in­tö­talos­sa. Hän kuvailee pihaansa hyvin per­in­teisek­si. 

Etupi­haa koris­ta­vat eri­laiset kukat, jot­ka värilois­tol­laan kut­su­vat luok­seen. Taaem­pana pihal­la on hyö­ty­pu­u­tarha, joka on parhaim­mil­laan eloku­us­sa.

 – Jokavuo­tises­sa serkku­ta­paamises­sa on olta­va papu­ja run­sain määrin. Lehtikaali sopii niin smooth­ieen, laatikko­ruoki­in kuin sip­seik­sikin. Juurek­sia pilkon pus­sei­hin ja hyö­dyn­nän keitois­sa, Han­nele Aro­maa ker­too.

 

Pitkän ajan piha

Perin­nepi­haa koris­ta­vat kukkien ja hyö­ty­pu­u­tarhan lisäk­si ome­na­pu­ut, joista van­hin on istutet­tu vuon­na 1904. Han­ne­len äidin mukaan nimet­ty puu on val­ta­va, ja se herät­tääkin monis­sa ihmette­lyä – voiko se tosi­aan olla ome­na­puu?

Han­nele on jo niin tot­tunut puu­tarhan­hoitoon, että mon­et jutut ovat hänelle itses­tään selviä. Avoimet puu­tarhat -tapah­tu­mas­sa ihmiset kyse­levät rohkeasti, kos­ka sil­loin Han­nele vas­taa mielel­lään.

 – Hyö­ty­pu­u­tarhan hoitoa oppii yri­tyk­sen ja ere­hdyk­sen kaut­ta. Omat ere­hdyk­seni ovat jo vuosien takana. Siltikään en aina ymmär­rä kasvien sielunelämää. Luon­to voi aina yllät­tää.

Han­nele Aro­maa hyö­dyn­tää puu­tarhas­saan laatikoi­ta, joi­ta käytet­ti­in pihal­la jo 70-luvul­la man­sikoiden kas­vat­tamises­sa. Laatikoiden välisille käytäville on asetet­tu laat­to­ja.

 – Puu­tarha on syksyl­läkin siistin näköi­nen, ja keskelle voi ottaa tuolin mukaan, hän perustelee.

Kasvien paikko­jen vai­h­t­a­mi­nen on tärkeää, ja lan­noituk­ses­ta on huole­hdit­ta­va. Mon­et opit ovat tulleet ajan myötä, ihan vain tekemäl­lä.

 – On aina ker­ta kaikkisen ihanaa, kun satoa alkaa tul­la. Hyö­ty­pu­u­tarhas­ta on iloa myös jälkikasvulle.

 

 

 

 

 

Mon­et opit ovat tulleet ajan myötä, ihan vain tekemäl­lä.

 

Tekemistä – ei työtä

Vaik­ka ikää alkaa ker­tyä, Han­nele Aro­maa jak­saa pitää pihaansa kun­nos­sa. Puuhailun lomas­sa on välil­lä hyvä istah­taa per­go­laan ja naut­tia kupilli­nen kahvia.

 – Moni sanoo, että pihal­lani on paljon työtä. Siihen vas­taan, että ei tämä ole työtä, vaan mukavaa tekemistä, Han­nele toteaa.

Tärkein oppi on se, että mikään ei lop­pu­jen lopuk­si ole var­maa puu­tarhan­hoi­dos­sa. Ainakin har­ras­tus vaatii aikaa ja sitou­tu­mista.

 – Puu­tarhas­ta on tul­lut min­ulle elämän­ta­pa, jos­ta pidän kovasti. Eniten olen oppin­ut vuosien koke­muk­sen ja kokeilu­jen myötä.  

 

 

 

 

 

Han­ne­len puu­tarha on Lovi­isan Avoimien Puu­tarho­jen kohde numero 10, Vil­la Ekholm

 

 

 

Loviisan Avoimet Puutarhat

ovat jokavuoti­nen puu­tarhaystävien kesän kohoko­h­ta, sil­lä avoimia puu­tarho­ja ei ole vain yksi tai kak­si vaan peräti 20! Näistä 11 on Lovi­isan keskus­tas­sa käve­lyetäisyy­del­lä toi­sis­taan ja yhdek­sän perin­nemaise­mis­sa maaseudul­la. Puu­tarhapäivil­lä tieto vai­h­taa omis­ta­jaa vai­vat­ta kun kyse on rakkaas­ta har­ras­tuk­ses­ta tai into­hi­mon kohteesta. Ihanan lep­poisa hyvän mie­len tapah­tu­ma. 17.–18.6.  ja 9.7.  klo 12–17.

loviisanpuutarhayhdistys.com

 

 

1. Kuninkaan­lampi 

Kuh­le­feltinkatu 8, 07900 Lovi­isa

 

2. Engströms trädgård 

Kart­tuhuoneenkatu 3, 07900 Lovi­isa

 

3. Vil­la Ilen­na

Tinan­vala­janku­ja 7, 07900 Lovi­isa

 

4.Garduelis

Gar­nisoninkatu 1, 07900 Lovi­isa

 

5. Var­jon puolel­la

Wre­den­tie 3, 07940 Lovi­isa

 

6. Auringon puolel­la

Mar­i­ankatu 2 B, 07900 Lovi­isa

 

7. Pitkän­pöy­dän­ta­lo 

Mar­i­ankatu 7, 07900 Lovi­isa

 

8. Van­ha puu­tarhurin piha

Itäi­nen Har­ju­tie 10 B, 07900 Lovi­isa

 

9. Vil­la Anna 

Perämiehenku­ja 1, 07900 Lovi­isa

 

10. Vil­la Ekholm 

Ympyrätie 8, 07920 Lovi­isa

 

11. Mieliku­va­matkaa­jan puu­tarha

Koukkuku­ja 4, 07920 Lovi­isa

 

12. Vil­la Mon­to d’Oro

Kul­lantie 21, 07955 Lovi­isa

 

13. Vil­la Val­la­ton

Pitäjän­tie 7 a, 07970 Lovi­isa

 

14. Vil­la Kvit­teni 

Kukkumäen­tie 21, 07980 Lovi­isa

 

15. Kaup­pa­museon puu­tarha 

Paavalinkylän­tie 671, 07870 Skin­nar­by

 

16. Tal­lipu­u­tarha LOWE Lusi­tano

Hom­mans­byn­tie 128, 07870 Skin­nar­by

 

17. Vil­la Saarni

Per­na­jantie 220, 07930 Per­na­ja

 

18. Annemam­man piha

Per­na­jantie 68, 07930 Per­na­ja

 

19. Rosenkul­la

Horslök­in­tie 243, 07780 Härkäpää

 

20. Sol­hem 

Sol­hem­intie 17, 07780 Härpe

 

 

Tek­sti Ain­o­li­ina Leskelä / Kuvat Arto Wiikari

 

0