Yleinen

Kesätorilla kuhisee

23.6.2021

Kesätorilla vallitsee erityinen tunnelma, joka viehättää vierailijaa sateisellakin säällä. Jos pienen yhteisön menoon haluaa päästä kiinni, kannattaa jalkautua Sarvisalon kesätorille. Samalla uudet kasvot tulevat tutuiksi, kuulee kylän tapahtumat, ja ihanat kesäherkut saa kaikki samasta paikasta!

 

Matka torille on aivan kuin luontoretki

Kristi­na Ket­tunen on saa­punut Sarvisa­loon Van­taan Rajakylästä. Ket­tusen pitämä Lyck­o­bo­da tuot­taa ja myy perinnedesign-tuot­tei­ta, jot­ka tehdään van­hoista malleista – suloisia pikku­laukku­ja, tyynyli­ino­ja ja mui­ta tek­sti­il­i­tuot­tei­ta.

Poh­jan­maal­ta kotoisin ole­va Ket­tunen on ihas­tunut Sarvisa­lon ren­toon tun­nel­maan.

– Tääl­lä kyläy­hteisö on vah­va veturi. Myyjät pitävät toi­sis­taan huol­ta ja tääl­lä on monipuolista sekä vilka­s­ta. On kuin olisi kotona tääl­lä.

Sarvisa­los­sa Ket­tunen käy noin viisi ker­taa kesässä.

– Tie paikan päälle on niin kau­nis, oikea luon­toret­ki. Kun läh­tee Van­taal­ta aja­maan, kehä kol­moselta päästessä ren­toudun, hän hymy­ilee.


lyckoboda.fi

 

Psst.! Mias aivan Lovi­isan keskus­tas­sa myy iha­nia Lyck­o­bo­danin tuot­tei­ta myös kesä­toris­esongin ulkop­uolel­la.

mias.fi 

 

 

 

 

Yhteisö tuntuu suurelta perheeltä”

Kesä­torin luon­teeseen kuu­luu rupat­telu tori­lais­ten kanssa. Tutus­tumme sat­tumal­ta kylä­toimikun­nan puheen­jo­hta­jaan Fred Packaleni­in ja sih­teeri Beni­ta Suomeen.

Packalen on asunut Horslökissä jo neljäkym­men­tä vuot­ta. Kesä­to­ril­la on vierähtänyt mil­tei kol­men vuosikymme­nen lauan­tait. Kylä­toimikun­nas­sakin Packalen on ollut mukana yli kak­sikym­men­tä vuot­ta.

– Viime vuosi­na ovat kävi­jämäärät kas­va­neet val­tavasti. Hel­posti voi olla yli 500 kävi­jää päivässä. Se on aivan fan­tastista, hän sanoo.

Sarvisa­lon kesä­torin laa­ja valikoima on kan­tau­tunut mon­en mökkiläisenkin korvi­in.

– Myyjien määrä on kas­vanut. Nyt toril­ta löytää kaikkea jäätelöstä kukki­in. Jär­jestämme sil­loin täl­löin myös ohjel­maa, sil­loin tääl­lä voi kuul­la musi­ikkia tai osal­lis­tua vaik­ka maalauskurssille, Beni­ta Suo­mi ker­too.

Suo­mi ja Packalen sanovat, että toril­la tun­tee kuu­lu­vansa kuin suureen per­heeseen.

– Ihmiset saa­pu­vat rupat­tele­maan ja vai­h­ta­maan kuu­lu­misia. Samal­la saa han­kit­tua viikon ruokatarvikkeet. Mukaan vaan hie­man käteistä!

– Tänään tulimme hake­maan kalaa, leipää, vihan­nek­sia ja huna­jaa. Nyt viikon ruoat on han­kit­tu yhdestä paikas­ta.

 

 

 

 

Kahvitauko paikallaan

San­ti Ant­tosen ja Juho Väreen kojul­la tar­jo­taan pul­laa ja kahvia. He ovat olleet myyn­ti­hom­mis­sa jo muu­ta­man vuo­den.

- Isä lait­toi mei­dät töi­hin. Hän itse myy kevätrul­lia, San­ti Ant­to­nen ker­too.

Pöytä on täyn­nä pien­tä makeaa ja tietysti kahvia ja teetä. Hyväl­lä sääl­lä myös jäätelö tekee tehtävän­sä.
Sateis­es­ta säästä huoli­mat­ta torille on saa­punut joukko innokkai­ta kahvit­telijoi­ta. Ant­tosen ja Väreen kahvi mait­taa eri­tyis­es­ti van­hem­mille asi­akkaille, joista useim­mat ovat tut­tu­ja myyjille.

– Tääl­lä ihmiset tun­te­vat toisen­sa. Puhumme mon­taa eri kieltä, joten jutustel­la voi kaikkien kanssa, pari­val­jakko ker­too hymy­illen.

 

 

 

Kesä­tori  Byagår­de­nil­la lauan­taisin klo 10–12  

 

sarfsalö.fi/kesätori

 

 

 

Tek­sti Fan­ni Fagerudd  Kuvat Magi Pern­thaler

 

 

0