Ihmiset

Ken etsii, se löytää

2.12.2020

Jari “Kassu” Kaasinen istuu nuorten kanssa samalla puolella pöytää.

 

Nuoriso­työt aloitin ollessani itsekin vas­ta nuori. Into­hi­mo musi­ikki­in vir­tasi jo geeneis­sä, lop­ut vapaa-ajas­ta kului peliken­til­lä ja kaukalos­sa. Halus­ta aut­taa ja olla läs­nä nuorten arjes­sa kasvoi kuitenkin ammat­ti­ni.

Etsivää nuoriso­työtä olen tehnyt kuusi vuot­ta. Nuorten kanssa on muka­va touhuta. Pois­tun toimis­tos­ta ja käytän sano­ja, joi­ta on help­po ymmärtää. Nuori pitää tavoit­taa ennen kuin hän katoaa.

Tärkein­tä on luot­ta­muk­sen syn­tymi­nen, ja se voi viedä aikaa. Vaik­ka en hyväksy­isi nuoren hölmöi­lyä, puo­lus­tan, spar­raan ja autan hän­tä eteen­päin. Siihen hänen on voita­va luot­taa. Istun nuoren kanssa aina samal­la puolel­la pöytää.

Nuoren mat­ka koos­t­uu etapeista. Onnis­tu­misen tun­teen koen sil­loin, kun hän onnis­tuu. Yhden kohdal­la se voi tarkoit­taa päivää, joka on parem­pi kuin eili­nen. Toinen voi saa­da Kelan hake­muk­sen lähetet­tyä, kol­man­nes­sa syt­tyy kip­inä raitis­tua. Tärkein­tä on uskoa nuoren mah­dol­lisuuk­si­in ja olla se “hyvä tyyp­pi”, luot­to­henkilö, joka kul­kee matkas­sa mukana.”

 

 

Etsivä nuoriso­työn yhteystiedot löy­dät täältä!

 

0