Ihmiset

Kaupunginosasarja: Valko

10.9.2021
– Täällä on hyvä olla, tässä on oikeastaan kaikki mitä tarvitsemme, Jenni kertoo.

 

Merellinen Valko on pienen ja tiiviin yhteisön asuttama kylä niemessä, jota ympäröi kaunis ja rauhoittava meri. Pikkukaupungin toimitus pääsi kurkistamaan muutaman Valkon asukkaan elämään idyllisessä kylässä.

 

 

Rotisenmäki raikaa

Kun saavumme Sand­vikien pihaan hel­teisenä iltapäivänä, ei paikas­ta voi ere­htyä. Suuren omakoti­talon kuis­til­la meitä vas­tas­sa ovat per­heen koirat Luka ja Nel­li sekä iloinen lap­sika­tras van­hempi­neen. Per­heen van­hem­mat Jen­ni ja Tep­po myön­tävät, että hei­dän pihal­taan kuu­luu usein paljon ään­tä – asu­uhan lap­sia talos­sa vielä kuusi. 

– Sanon usein, että Rotisen­mä­ki raikaa, kun tääl­lä on niin kovaäänistä, Jen­ni nau­raa.

Pitkäaikaiset sijais­lapset August ja Adela sekä Widad, Lil­li ja Aryan ovat muut­ta­neet Sand­vikeille 5–6 vuot­ta sit­ten. Omista lap­sista kotona asuu enää Mint­tu. Per­he Sand­vikin isä, Tep­po, on alun perin valko­lainen, ja Jen­nillekin on ker­tynyt asuin­vu­osia kylässä jo 25 vuot­ta. Nykyisessä kodis­saan per­he on asunut 12 vuot­ta. Val­tavaa omakoti­taloa ympäröi piha, joka on eri­tyis­es­ti lap­sille ihanteelli­nen – pihal­la mah­tuu leikkimään ja pelaa­maan kaiken­laista. Koko pop­poo viihtyy paljon koton­aan, jos­sa puit­teet nimeno­maan lap­siper­heelle ovat lois­ta­vat. 

– Tääl­lä on hyvä olla, tässä on oikeas­t­aan kaik­ki mitä tarvit­semme. Olemme rak­en­ta­neet koti­amme sil­lä peri­aat­tel­la, että viihdymme tääl­lä. Ei tarvitse esimerkik­si men­nä leikkipuis­toon, kun meil­lä on sel­l­ainen pihal­la, Jen­ni ker­too.

Per­he viihtyy Valkos­sa main­iosti. Kyläk­oulu on 800 metrin päässä, joten las­ten hakemiset ovat sujuneet melko jouhev­asti. Oikeas­t­aan kaikkialle on Valkos­sa lyhyt mat­ka, ja läh­es kaik­ki kylässä tun­te­vatkin toisen­sa, mikä luo tur­val­lisu­u­den tun­net­ta. Myös kyläläis­ten akti­ivi­su­us ja yhteisöl­lisyys saa­vat kiitos­ta.

– Tämä on maail­man paras paik­ka lap­siper­heelle. Tääl­lä on tur­val­lista ja hyvä olla. Kyläk­oulu, jon­ka Tep­pokin on aikoinaan käynyt, on aivan mieletön, Jen­ni hehkut­taa.

– Kyl­lä yksi parhaista asioista Valkos­sa on myös se, että voin lähteä met­sä­suk­sil­la tuos­ta pihas­ta hiihtämään. Tai voin lähteä läskipyöräl­lä pihan kul­mil­ta ja pääsen siitä seu­raa­vat 50 kilo­metriä niin, että voin ajaa polku­ja pitkin, Tep­po ker­too.

 

 

Meren äärellä mieli lepää

Iltapäiväau­ringon läm­mit­täessä kävelemme Mika ja Niina Leskelän omakoti­talon pihalle. Taloa ympäröivän pihan kukkalois­to on peräisin Niinan puu­tarhain­nos­tuk­ses­ta, joka on kas­vanut vähitellen tieto­jen ja taito­jen karttues­sa. Iso piha on antanut mah­dol­lisuuk­sia mon­een, eikä tila tun­nu lop­pu­van kesken. Valkoon pari on muut­tanut 2013, kun sitä edeltävänä vuon­na Niina muut­ti Espoos­ta Lovi­isaan. Alun perin helsinkiläi­nen Niina on viihtynyt Valkos­sa parem­min kuin hyvin. 

– En muut­taisi enää takaisin pääkaupunkiseudulle, ellei olisi pakko. En ole kaivan­nut mitään muu­ta sieltä, pait­si läheisiä ihmisiä. Ehkä sydämeltäni olen sit­ten pikkukaupun­gin “tyt­tö”, Niina pohtii. 

Eniten Valkos­sa viehät­tävät kau­nis luon­to ja meri. Yli 20 vuot­ta yhteen­sä Lovi­isas­sa asunut Mika kaipaa Valkos­sa lähin­nä kaup­paa, joka aiem­min oli muu­ta­man sadan metrin päässä. Toisaal­ta melko uusi Valkon gril­li on ollut taas yksi jut­tu eteen­päin pikkukylässä. Kun aiem­min Mika ja Niina etsivät taloa, Valko ei oikeas­t­aan edes ollut listal­la ensim­mäisenä.  

– Sil­loin kun me talo­ja kat­selti­in kym­menisen vuot­ta sit­ten, ensim­mäisenä listal­la oli keskus­tan alue ja toise­na Tesjo­ki. Valko oli oikeas­t­aan vas­ta kol­man­te­na, mut­ta lop­ul­ta kun tämä talo tuli kohdalle, ei siinä tarvin­nut enää miet­tiä het­keäkään, Mika ker­too. 

Meren ran­nal­la sijait­se­va omakoti­ta­lo antaa puit­teet mon­een, vaik­ka van­has­sa talos­sa on myös aina jotakin laitet­tavaa. Talvel­la tulee lähdet­tyä jäälle hiihtämään suo­raan oma­l­ta pihal­ta, mikä tun­tuu aika luk­suk­selta. Kesäl­lä tulee myös veneiltyä jonkin ver­ran. Niina viet­tää paljon aikaa puu­tarhansa paris­sa – melkein­pä joka kesälle on joku uusi pro­jek­ti. 

– Nyt kun on kukkapenkke­jä, ei tarvitse leika­ta nur­mikkoa niin paljon, Niina sanoo.

Niin, enää ei tarvitse kuin 2,5 tun­tia leika­ta!, Mika nau­rah­taa. 

 

Valko

Asukasluku: n. 2000
Palvelu­ja: kyläk­oulu, moni­toim­i­ta­lo eli monari (ker­hoti­lat, kun­tos­ali sekä kyläy­hdis­tyk­sen ylläpitämä kir­jas­to), rav­in­toloi­ta (Valkon gril­li, WD’s Din­er, Stradun), fris­bee­gol­frata
Muu­ta Valkos­sa: Valkon kylähdis­tys ry, paikalli­nen urheiluseu­ra Valkon Vire ry, Valko­lam­men Mart­tay­hdis­tys ry

 

Tek­sti Aino-Liina Leskelä, Kuvat Magi Pern­thaler

 

1