Ihmiset

Kaupunginosasarja: Garnisoni

26.5.2017
Garnisoni

Kau­ni­ina kesäpäivänä Born­holmin saari kylpee auringos­sa ja väki puuhailee puu­tarhois­saan. Poikkes­imme muu­ta­maan pihaan kurkkaa­maan, miltä elämä his­to­ri­al­lises­sa Gar­nisonin kaupungi­nosas­sa tun­tuu.

 

Hat­tusa­lon­ki

– Emme tien­neetkään, että saar­ta allamme kut­su­taan Born­holmik­si, nau­rah­taa Ilona Turk­ka, joka asuu saarel­la puolison­sa Lasse Kas­tarisen kanssa.

– Lassen edes­men­nyt suku­laistäti on aikoinaan ostanut talon romaneil­ta. Pihat­alos­sa oli tädin hat­tusa­lon­ki. Viitisen vuot­ta sit­ten lunas­timme talon itsellemme ja nyt pihaa ja taloa laitel­laan inspi­raa­tion ja tarpeen mukaan, Lasse Kas­tari­nen ker­too.

– Vier­essä vir­taa­va joki sai min­ut aloit­ta­maan Ongelle ker­ran kesässä -per­in­teen.

Saari asuinympäristönä viehät­tää rehevyy­del­lään.

– Vir­taa­van veden ääni luo miel­lyt­tävän ään­i­maise­man ja joes­ta saadaan puu­tarhaan kastelu­vet­tä, Ilona tuumii.

– Saar­ta ympäröivä luon­to on jotenkin lehtomaista, eikä mikään voita satakie­len laulua.

 

alistairjaluca

Alis­tair ja Luca Mack­in­tosh

 

The Mack­in­tosh fam­i­ly

Viisi­henk­i­nen Mack­in­toshin per­he asuu yhdek­sät­tä vuot­ta Gar­nisonis­sa, Born­holmin saaren pohjois­päädyssä. Per­he on ennen Lovi­isaan muut­toa viet­tänyt vuosia ulko­mail­la, muun muas­sa Afrik­ka on tul­lut tutuk­si.

Akti­ivi­nen per­he naut­tii Lovi­isan tar­joamista har­ras­tus­mah­dol­lisuuk­sista, ja Mack­in­toshe­ja vilahtelee mil­loin mis­säkin: esi­in­tymis­laval­la, fil­laroimas­sa, mel­ontaretkel­lä, koiralenkil­lä – you name it!

 

 

sari

Sari Laak­so­nen

 

Gar­nisoninkatu 9

Asukkaat: Sari Laak­so­nen ja puoliso, joka on asunut saarel­la yli kak­sikym­men­tä vuot­ta.

Paras­ta saa­res­sa: Rauhalli­nen, tur­valli­nen tun­nel­ma aivan keskus­tan tun­tu­mas­sa ja jok­inäkymä oma­l­la takapi­hal­la.

Eri­ty­istä: Svarthol­man lin­noituk­sen tiilistä raken­net­tu van­ha piharaken­nus.

 

 

outijaingemaj

Outi Aal­to ja naa­purin Inge­maj, joka toi Out­ille pihal­taan kul­tatyräkin taimia.

 

Aal­lot

Aal­lot ovat olleet gar­nisoni­laisia vuodes­ta 1982. Pariskun­ta hoitaa puu­tarhaa ja talos­sakin riit­tää aina jotain remon­toitavaa. Aikuis­tuneet pojat käyvät välil­lä aut­tele­mas­sa pihatöis­sä.

Outi on akti­ivi­nen liikku­ja, ja käsitöillekin jää toisi­naan aikaa. Hän kiteyt­tää saarel­la asumisen näin:

Kun sil­lan yli tulee, on kuin astu­isi eri maail­maan. Ja hyvässä naa­pu­rus­tossa on help­po viihtyä.

 

 

AnneliMarcus1

Anneli ja Mar­cus Sjöholm

 

Kärhökuningatar 

Lovi­isas­sa armoite­tun puu­tarhurin mainet­ta naut­ti­va Anneli Sjöholm, muut­ti nykyiseen koti­in­sa, 1863 raken­net­tuun taloon, vuon­na 2007 ja on hoi­tanut sen puu­tarhaa siitä läh­tien. Se oli tuol­loin liiankin run­sas ja hajanainen. Anneli kar­si osan kasveista ja keräsin yksit­täisiä ”plänt­te­jä” yht­enäisik­si ryh­mik­si.

- Lem­pikukkiani ovat eri­laiset kärhöt, joi­ta pihal­lani on noin 40 eri­laista. Eri lajik­keet kukki­vat pihal­la läpi kesän, jopa lokaku­ulle saak­ka, Anneli ker­too.

Hän suosit­telee aloit­televille puu­tarhureille liit­tymistä eri­laisi­in puu­tarhak­er­hoi­hin, sil­lä niistä oppii alan salo­ja parhait­en.

- Tärkeää puu­tarhan perus­tamises­sa ja ylläpi­dos­sa on se, että tekee kas­vi­valin­nat puu­tarhan maaperän mukaan. Havumet­sän keskelle ei kan­na­ta lähteä tekemään ruusu­tarhaa, eikä liian eksoot­tisia laje­ja ei kan­na­ta puu­tarhaansa haalia. Puu­tarhakaupois­sa saa olla tarkkana, että ei han­ki liian arko­ja kasve­ja, jot­ka eivät kestä Suomen olo­ja, Anneli vinkkaa.

Anneli suosit­telee koti­maisia lajikkei­ta ja hyväk­si havait­tu­jen kasvien vai­h­dan­taa muiden puu­tarhurei­den kanssa. Tästä vai­h­dan­nas­ta hän naut­tii Lovi­isan puu­tarhurei­den kesken.

 

 

Kaupungi­nosa: Gar­nisoni

Sijain­ti: Loviisa/Pohjoinen

Asukas­määrä: ”26 savua”

 

 

Tek­sti: Anna Palas­maa Kuvat: Vir­pi Lehti­nen

1