Ihmiset, Lifestyle, Puutarha

Kauneuden kaipuusta puutarhaan

12.6.2023
Jo muutaman vuoden omalta pihaltaan leikkokukkia myynyt Anna Palasmaa valitsee puutarhaansa vain suosikkejaan – muita siellä ei olekaan.

Anna Palasmaan piha Loviisan Garnisonissa täyttyy toinen toistaan upeammista leikkokukista.

 

Jo muu­ta­man vuo­den oma­l­ta pihal­taan leikkokukkia myynyt Anna Palas­maa val­it­see puu­tarhaansa vain suosikke­jaan – mui­ta siel­lä ei olekaan.

– Tulp­paaneista olen aina pitänyt. Niis­sä on mielet­tömiä muo­to­ja ja väre­jä. Tal­ven väistyessä ja kevään tul­lessa huo­maan aina ole­vani todel­la innois­sani niistä.

Lovi­isaan muut­taes­saan Anna ei tien­nyt puu­tarhoista juuri mitään. Alus­sa pihaa ihme­telti­in, ja las­ten ollessa päiväu­nil­la pihal­la hääräilti­in mil­loin minkäkin puuhan paris­sa. Myöhem­min ihmettelystä heräsi into opiskel­la alaa.

– Min­ul­la on aina ollut kova hinku opiskel­la lisää. Ja kun pal­lot­telin päässäni ideoita, päädyin puu­tarhurik­oulu­tuk­seen. Se oli var­maan jokin merk­ki!

 

Hitaam­paa elämää

Kukkien vil­jelyssä Annalle on tärkeää luon­non­mukaisu­us ja ekol­o­gisu­us. Lähi­tuotan­toa­jat­telu on mon­elle muullekin vil­jeli­jälle ja kulut­ta­jalle tärkeä asia, ja siitä syys­tä perustet­ti­in Slow Flow­ers Fin­land -yhteisö. 

– Uskon, että kaipuu kestävään lähi­tuotan­toon johtuu ainakin osit­tain halus­ta hidas­taa ja yksinker­tais­taa vil­je­lyä. Niin tehti­in ennen, kun kaik­ki kukat tuli­vat läheltä.

Kau­ni­ita kukkia voi löytää mon­es­ta paikas­ta, mut­ta aina tuotan­non tau­s­tat eivät ole kulut­ta­jalle selkeitä.

– Mik­si kukaan halu­aisi, että kukat lennätetään toiselta puolelta maa­pal­loa? Kaik­ki kauneus, mitä kukkakaupois­sa on, on ihanaa, mut­ta taustal­ta saat­taa löy­tyä vaikei­ta tek­i­jöitä, jot­ka pistävät ajat­tele­maan. Toivon, että ihmiset heräi­sivät miet­timään, mitä kaikkea kukka­te­ol­lisu­us kät­kee sisään­sä.

Slow Flower -yhteisö on tuonut Annan elämään läheisiä vil­jeli­jäys­täviä, joiden kanssa vai­hde­taan ajatuk­sia ja vinkke­jä. 

– Kyseenalais­tan useinkin sitä, mitä teen. Sik­si yhteisö on hieno jut­tu, kos­ka siel­lä on aina joku, jon­ka kanssa voi kek­siä yhdessä ratkaisu­ja.

 

 

 

 

 

Puu­tarhan ihmeitä ja haastei­ta

Anna hoitaa puu­tarhaansa kier­tovil­je­lype­r­i­aat­teel­la. Työt on jaet­tu osi­in, jot­ta hom­mat eivät kasau­tu­isi liikaa. Vaikeuk­sia puu­tarhan­hoitoon aset­taa enenevis­sä määrin ilmas­ton­muu­tos, mut­ta myös mui­ta kom­pas­tuskiviä on tul­lut eteen.

– Eri­tyisen vaikeaa on malt­taa mie­len­sä, kun halu­aisi että kaik­ki tapah­tu­isi heti. Siementen oikean määrän lait­ta­mi­nen on edelleen haas­tavaa. Aina kun ottaa uuden vil­jeltävän kasvin, siihen pitää tutus­tua ajan kanssa.

Lop­ul­ta odotus palk­i­taan, kun kevääl­lä ensim­mäiset tulp­paan­it puhkea­vat kukkaan. 

– Kevään tulo on hienoin­ta. Kaiken maail­man hul­lu­u­den keskel­lä on ihmeel­listä, kun pien­estä siemen­estä tai taimes­ta kas­vaa jotain todel­la kau­nista. Sitä ei oikein pysty edes selit­tämään, mik­si se on niin hienoa.

Omaan puu­tarhaan kiin­tyy hel­posti, ja jokainen omak­suu omat tapansa toimia puu­tarhas­sa. Annalle on tärkeää tekni­ikan kehit­tämi­nen ja oman tyylin löytämi­nen. Hän tähtää siihen, että yksinker­tais­tamis­es­ta tulisi koko ajan helpom­paa, ja näin voisi samal­la säästää itseään. Myös haas­teet voivat inspiroi­da.

– Pidän kau­ni­ista asioista, ja sik­si mietin myös esteet­tisyyt­tä puu­tarhas­sani. Jonkin­lainen kauneu­den kaipuu kumpuaa var­maankin kuvataiteen opet­ta­jan taus­tas­tani, Anna Palas­maa pohtii.   

 

 

Insta­gram @slowflow­erlovi­isa

 

 

Tek­sti Ain­o­li­ina Leskelä / Kuvat Arto Wiikari

 

0