Luonto & outdoor

Kalliokiipeilijän mekka

7.7.2017
Kalliokiipeily

Lovi­isas­ta, Ruotsin­py­htään ruukkialueen läheisyy­destä löy­tyy yksi eteläisen Suomen suurim­mista ja monipuolisim­mista ulkoki­ipeilykeskuk­sista. Varsinkin kesävi­ikon­lop­puisin sinne suun­taa kiipeilyn har­ras­ta­jia kauem­paakin Suomen­maas­ta. Bonuk­se­na jyl­hät maise­mat kuin Pohjois-Kar­jalas­sa kon­sanaan.

 

 

Ruotsin­py­htään kiipeilykallioil­la voi har­ras­taa sekä niin san­ot­tua sport-kiipeilyä valmi­ik­si pul­ta­tu­il­la reit­eil­lä että per­in­teistä trä­di-kiipeilyä, mis­sä kiipeil­i­jä edetessään aset­taa itse väli­varmis­tuk­set kallion halkeami­in. Vaikeusas­teeltaan eri­laisia reit­te­jä on pitkälle toista sataa.

Alue sopii niin aloit­telijoille kuin koke­neem­millekin har­ras­ta­jille.

Kiipeily vetoaa har­ras­ta­ji­in­sa monipuolisu­udel­laan. Se vaatii fyy­sisiä omi­naisuuk­sia, ennen kaikkea käsi- ja sormivoimia sekä keski­var­talon hallintaa.

Toisaal­ta kiipeilyssä viehät­tää vah­vasti myös psyykki­nen puoli – itsen­sä voit­ta­mi­nen: jokainen kiipeil­i­jä joskus pelkää ja epäröi. Parhaim­mil­laan kiipeil­i­jä oppii pitämään pään­sä kylmänä myös muiden kovien haastei­den edessä.

 
 
kiipeilykartta
 

HUUHKAJAVUORI sijait­see noin kah­den kilo­metrin päässä Ström­forsin ruukkialueesta, Kukulin vael­lus­re­itin var­rel­la. Reit­tien grade vai­htelee vaikeusastei­den 5 ja 7a+ välil­lä. Seinä on paikoitellen haas­ta­va. Osaa yläankkureista on mah­dol­lista käyt­tää yläköysiki­ipeilyyn.

 

HAUKKAKALLION pitkäl­lä kalli­ol­la on puo­len­toista sataa kiipeilylin­jaa: pul­teil­la varustet­tu­ja otere­it­te­jä sekä ”luo­mu­na” kiivet­täviä halkeamia. Reit­tien vaikeusaste vai­htelee 4 ja 7c+ välil­lä, sekä aurinkoisia että var­joisia paikko­ja. Kallion läheisyy­dessä sijait­see hieno Särkjär­ven uimaran­ta.

 

Molem­mat Ruotsin­py­htään kiipeilykalliot on puhdis­tet­tu ja reititet­ty vuodes­ta 2005 alka­en, ja uusia reit­te­jä syn­tyy edelleen.

 

kiipeilija

 

Kiipeil­i­jän varus­teet

  • Kiipeily­tossut
  • Val­jaat
  • Kypärä
  • Köysi
  • Varmis­tus­laite
  • Nauhalenkke­jä ja sulkurenkai­ta yläankkurien rak­en­tamiseen
  • Kiilo­ja ja camu­ja väli­varmis­tuk­sik­si halkeami­in
  • Mag­ne­siu­mia (”mankkaa”) kitkan paran­tamisek­si

Kiipeil­i­jän perus­paketin hin­ta 150–200 euroa, sisältää tossut, val­jaat ja varmis­tus­lait­teen.

 
 

” Tänä kesänä on luvassa hyvää kitkaa.”

Mikko Nykä­nen, Kiipeily­har­ras­ta­ja

 
 

Kiipeilyn ei tarvitse olla vaar­al­lista, kun­han varus­tus on kun­nos­sa ja tur­val­lisu­ud­es­ta huole­hdi­taan asian­mukaises­ti.

Haukkakallion ja Huuhka­javuoren kiipeilykallioi­ta hallinnoi Kotkan Kiipeil­y­seura  kokis@kotkankiipeilyseura.fi, kotkankiipeilyseura.fi

Ström­fors Out­door Fac­to­ry  stromforsoutdoor.com/kiipeily/

 
 

Bergsklättrarens Mecka

I Lovisa, i närheten av bruk­som­rådet i Ström­fors, finns ett av södra Fin­lands störs­ta och mest mång­sidi­ga utomhusklät­ter­centrum. Särskilt på veck­osluten om som­rar­na sök­er sig mån­ga klät­ter­en­tu­si­aster dit. Mån­ga åker lån­ga vägar för att få uppl­e­va land­skap som är minst lika majestätiska som i Nor­ra Kare­len.

De som har klät­tring som hob­by fascin­eras av grenens mång­sidighet. Den kräver fysiska egen­skaper, fram­för allt krafter i armar och fin­grar samt att man har kon­troll över bålen.

Å andra sidan tyck­er mån­ga ock­så om den psykiska aspek­ten – känslan av att övervin­na sig själv: var­je klät­trare är rädd ibland och tvekar.

Då det är som bäst lär klät­traren sig ha is i magen ock­så då han eller hon ställs inför andra tuffa utmaningar.

 
 

Koon­nut Sep­po Iisa­lo Kuvat Kale­vi Ketolu­o­to, Rami Haakana

1