Ihmiset

Kaikki alkoi navetasta

30.4.2021
Lähes 40 vuotta sitten Pekka Ryynänen alkoi valmistaa vapaa-ajallaan kuormalavoja pihanavetassa. Saattaa olla, että perheen pihalla temmeltäneet pojat imivät itseensä pisaran yrittäjyyttä.

Lähes 40 vuotta sitten Pekka Ryynänen alkoi valmistaa vapaa-ajallaan kuormalavoja pihanavetassa. Saattaa olla, että perheen pihalla temmeltäneet pojat imivät itseensä pisaran yrittäjyyttä. Nyt Ken ja Dani Ryynänen haluavat kehittää Loviisan elinvoimaisuutta.

 

Dani ja Ken Ryynäselle lap­su­us ja nuoru­u­sai­ka Kug­gomis­sa piir­tyvät mieleen kivana ja huo­let­tomana. Sis­arusten ja kaverei­den kanssa oli paljon kivaa tekemistä ja tilaa tem­meltää. Vel­jek­set eivät koskaan kil­pailleet keskenään, päin­vas­toin. Yli kymme­nen vuo­den ikäero vain lisäsi hei­dän yhteenku­u­lu­vu­ut­taan.

– Olin lapsen­vahti­na Danille. Mitään kil­pailumeininkiä välil­lämme ei ollut.

Ken muis­taa lap­su­us- ja nuoru­usa­jan paint­ball-leik­it, eli väriku­u­lak­il­pailut. Pojat rak­en­si­vat kaverei­den kanssa hiekka­mont­tuun paint­ball-radan, jota he vuokra­si­vat. Talvel­la hiekka­mont­tuun ajet­ti­in vet­tä, jot­ta saati­in oma luistin­ra­ta. Betoniken­tälle he virit­tivät verkon, joten ten­nistäkin päästi­in pelaa­maan. Hal­lis­sa pojat saat­toi­vat ras­sa­ta auto­ja ja mopo­ja.

– Oma­l­la pihal­la pääsi aja­maankin.

Ken muis­taa myös pihanave­tas­ta kuu­luneen naku­tuk­sen. Pekka-isä siel­lä nakut­teli puulavo­ja lähin­nä Loval Oy:n tarpeisi­in.

Pekka Ryynäsen varsi­nainen ammat­ti oli lab­o­rant­ti, ja puulavo­jen valmis­t­a­mi­nen oli hänelle alku­un lähin­nä har­ras­tus ja pieni sivu­bisnes. Lavo­ja hän rak­en­si parisenkym­men­tä viikos­sa.

– Ei ollut auto­tal­liyri­tys, vaan navet­tayri­tys, pojat Dani ja Ken nau­rah­ta­vat.

 

Kuningattaren­ran­ta kiin­nos­taa

Ken ja Dani asu­vat edelleen Lovi­isan Kug­gomis­sa. Omat muka­vat lap­su­us­muis­tot ovat vahvis­ta­neet aja­tus­ta siitä, että Lovi­isas­sa on las­ten tur­val­lista asua ja kas­vaa.

Välil­lä Dani asui per­hei­neen Helsingis­sä seit­semän vuot­ta. Vuosi ennen Aman­da-tyt­tären syn­tymää pariskun­ta päät­ti muut­taa takaisin Lovi­isaan vuon­na 2017.

– Onhan Helsingis­sä todel­la paljon tar­jol­la kaiken­laista, mut­ta en olisi voin­ut kuvitel­lakaan tyt­täreni kas­va­van siel­lä, Dani sanoo.

Sekä Dani että Ken kiit­tävät Lovi­isan eri­no­maisia har­ras­tus­mah­dol­lisuuk­sia. On oikeas­t­aan ihan kaikkea, mitä toivoa voi. Sal­ibandyä, ten­nistä, cross­fi­tia, nyrkkeilyä, joogaa, fris­beetä, motocrossia, fud­ista ja lätkää.

– Ja Lovi­isas­sa har­ras­t­a­mi­nen mak­saa vain mur­to-osan pääkaupunkiseudun hin­noista.

Vel­jek­set eivät ole lähdössä min­nekään kotikaupungis­taan. He odot­ta­vat innol­la vuo­den 2023 asun­tomes­su­ja. Tapah­tu­ma tulee var­masti piristämään ja kehit­tämään Lovi­isaa.

– Mekin aiomme hakea alueelta ton­tit, he sanovat.

 

Kun yhdellä menee hyvin, menee toisellakin.”

 

Vede­tään yhtä köyt­tä

Yrit­täjinäkin Ryynäset näkevät val­oa tule­vaisu­udessa. Kuor­malavakeskuk­sen kaut­ta kul­kee vuosit­tain noin miljoona puu­pakkaus­ta. Dani lisää, että Lovi­isa on kehit­tynyt myös palvelun­tar­joa­jana.

– Nykyään Lovi­isas­sa on paljon hyviä louna­s­paikko­ja. Tun­tuu, että oikeat henkilöt ovat oike­as­sa paikas­sa, ja osa­taan vetää yhtä köyt­tä. Lovi­isa tarvit­see yri­tyskeskuk­sia, hän pohtii.

Tähän he itsekin panos­ta­vat. Ryynäset osti­vat entisen San­ka Oy:n tilat, ja niiden toiv­otaan täyt­tyvän alueen yrit­täjistä. Raken­nuk­sen päädyssä toimi­vat jo muun muas­sa kiipeil­y­seinäyri­tys, cross­fit- ja taek­won­dos­ali. Viisi eril­listä huonet­ta on vuokrat­tu pie­nille yrit­täjille.

Ryynäset jär­jestävät kuukausit­tain yrit­täjä­ta­paamisia. Kaik­ki ovat ter­ve­tullei­ta ker­tomaan ideoitaan ja saa­maan lisäpotkua omaan toim­intaansa.

Viesti on selvä. Syn­er­giae­t­ua kan­nat­taa hakea. Kun yhdel­lä menee hyvin, menee toisel­lakin. Näin saadaan Lovi­isan kaupun­ki kehit­tymään elin­voimaisek­si.

Ken on ollut Kuor­malavakeskuk­sen toimin­nas­sa mukana jo nuores­ta. Hänen mielestään Lovi­isas­sa yrit­täjien pitää panos­taa nuori­in.

– Pitää olla akti­ivi­nen koulu­jen suun­taan ja tar­jo­ta kesä­työ­paikko­ja. Siitä voi seu­ra­ta nuoren pitem­piaikaisem­pikin työl­listymi­nen, Ken sanoo.

– Yrit­täjien pitää ottaa vas­tu­u­ta nuorista ja tutus­tut­taa aitoon työelämään, Dani lisää.

 

 

 

 

KETKÄ?

Dani Ryynä­nen

Ikä: 32

Asuu: Kug­gomis­sa

Per­he: Avo­vaimo Jen­na, tytär Aman­da

Lem­pi­paik­ka Lovi­isas­sa: Koti

 

Ken Ryynä­nen

Ikä: 45

Asuu: Kug­gomis­sa

Per­he: Neljä las­ta, joista nuorin asuu vielä kotona

Lem­pi­paik­ka Lovi­isas­sa: Koti

 

Sis­aruk­set: Kak­si sis­arus­ta, Peter ja Lin­da. Peter on opet­ta­ja, jol­la on myös yrit­täjä­taus­taa. Lin­da pyörit­tää luon­tais­tuoteyri­tys Viidakko­to­hto­ria.

 

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la Kuva Kale­vi Ketolu­o­to

 

0