Lifestyle

Joulunviettoa ja heinien rousketta

21.12.2020

Esman tallin rat­sas­tusk­oulun vuosi päät­tyy per­in­teiseen tapaan jouluisen tehtäväradan ja hevosti­etok­il­pailun merkeis­sä. Tal­li ja koti koris­tel­laan koko per­heen voimin joulu­tun­nel­maan pikku­joulu­aikaan.

 

Meille joulu on per­in­tei­den vaal­im­ista, rauhoit­tumista, kiireetön­tä hevosten hoitoa, kynt­tilän­val­oa ja läheis­ten kanssa vietet­tyjä het­k­iä, tal­liyrit­täjä  Esma Had­das ker­too.

Joulu­aa­ton läh­estyessä hevosia ilah­dut­ta­vat tilan isän­nän Johan Had­dak­sen met­sästä hake­mat kuusenok­sat.

– Kuusenok­sat annamme hevosille pur­tavak­si ylimääräis­ten vapaapäivien ilok­si.

 

Rakastet­tu joulu­tra­di­tio

Jo kak­sikym­men­tä vuot­ta Esman tallin joulu­aat­toaa­mu on vietet­ty tallil­la hevosten kanssa. Vuodes­ta riip­puen noin 10–20 rat­sukkoa osal­lis­tuu met­sälenkille tallin lähi­maas­tois­sa.

Mon­et rat­sas­ta­jista ovat osal­lis­tuneet aat­torat­sas­tuk­selle jo usei­ta vuosia peräkkäin, ja joskus iso hevoslau­ma hie­man innos­tuu.

– Mieleen on jäänyt vauhdikkaitakin kään­teitä hevosten kek­siessä omia vir­i­tyk­siä rauhal­lisek­si tarkoite­tulle rat­sas­tus­retkelle, Esma nau­reskelee.

Rat­sas­tuk­sen päät­teek­si osal­lis­tu­japoruk­ka hoitaa hevoset, siivoaa karsi­nat ja petaa hevosille muka­vat olta­vat.

Aat­toaa­mu päät­tyy tallin kahvios­sa tar­joil­tavaan joulupu­uroon ja glögi­in.

– Sit­ten otamme hevosten kanssa kah­den viikon ajan rauhal­lisem­min. Teemme vain arkiru­ti­init ja rat­sas­tamme kiireet­tömyy­destä ja omas­ta har­ras­tusa­jas­ta naut­tien.

 

Lisäheiniä ja porkkanoi­ta hevosille

Esmalle paras het­ki on aat­topäivän alkuil­ta, jol­loin hän käy jaka­mas­sa hevosille lisäheiniä karsi­noi­hin.

– Sil­loin aat­toaa­mun rat­sas­tus, puuro­het­ki ja joulun viime valmis­te­lut ovat takanapäin. Rauhoitun het­kek­si kuun­tele­maan hevosten heinien rouskut­telua, toiv­otan jokaiselle hevoselle erik­seen hyvää joulua ja annan niille joulu­porkkanat, Esma ker­too.

Kun hevoset rouskut­ta­vat tyy­tyväis­inä heiniään kuusen tuok­su­ises­sa tallis­sa – ja kotona odot­taa joulupöytä ja rakkaat läheiset ihmiset – Esman joulu­tun­nel­ma on täy­delli­nen.

Esman tal­li toiv­ot­taa kaikille Hyvää Joulua!

 

 

 

 

 

 

- Under jul­ti­den är det vik­tigt att slapp­na av, till­bringa tid med nära och kära. Det gäller även häs­tar­na, berät­tar Esma.

Efter julafton­rid­nin­gen, gröt­stun­den och de sista för­bere­delser­na inför julen är klara, lug­nar Esma ner sig för att lyssna på häs­tar­na som äter hö.

- Jag önskar häs­tar­na en rik­tigt god jul och ger dem en jul­morot, berät­tar Esma.

 

Esman Rat­sas­tuskeskus  | Paavalinkylän­tie 113 | esma.fi

 

 

 

Tek­sti ja Kuva Päivi Ahvo­nen, Hep­paku­vat: Esman kotial­bu­mi

 

0