Yleinen, Kulttuuri

Historian tulkkina

24.11.2017
Museoita tarvitaan moniin asioihin

Mikä tekee museosta mie­lenki­in­toisen ja miten museo voi edis­tää vuorop­uhelua vierail­i­joiden­sa kanssa? Vas­taa­jana Lovi­isan uusi museoin­ten­dent­ti Ulri­ka Rosendahl.

 

Mihin museoita tarvi­taan? 

– Museoita tarvi­taan hyvin eri­laisi­in tarpeisi­in. Museot voivat tar­jo­ta elämyk­siä, tutkimus­ma­te­ri­aalia, oppimista, viihdet­tä, iden­ti­teet­tiä, keskustelua ja tietoa mitä eri­laisim­mista aihep­i­ireistä.

– Mei­dän kaupung­in­museomme on Lovi­isan muisti. Kaupung­in­museo pitää huol­ta siitä, että tieto sekä men­neisyy­destä että nyky­hetkestä ei katoa vaan jää meille kaikille yhteisek­si voimavarak­si.

 

Mikä tekee museosta eri­tyisen mie­lenki­in­toisen? Mil­lä tavoin hyvä museo erot­tuu muista?

– Museo on mie­lenki­in­toinen sil­loin kun sen aiheet ovat ymmär­ret­täviä ja merk­i­tyk­sel­lisiä, mut­ta samal­la myös yllä­tyk­sel­lisiä ja uuden­laisia. Mei­dän museoih­mis­ten tehtävä on saa­da viesti kolah­ta­maan, toimia his­to­ri­an tulkki­na nyky­ih­misille.

 

Mikä on paras­ta Lovi­isan museossa?

– Paikallisu­us on super­voimamme. Tiedämme mitä juuri täl­lä paikalla on tapah­tunut, ketkä tääl­lä ovat eläneet, mis­sä his­to­ri­an jäl­jet ovat tänä päivänä nähtävis­sä ja mik­si kehi­tys on johtanut nykyti­lanteeseen.

– Paikallisen ja mikro­ta­son ymmär­ryk­sen kaut­ta on usein paljon helpom­paa tarkastel­la suuria ilmiöitä ja his­to­ri­an kehi­tyskaar­ta.

 

Mitä uut­ta Lovi­isan museo voisi tar­jo­ta tule­vaisu­udessa?

– Museo­maail­ma kehit­tyy hur­jaa vauh­tia. Tule­vaisu­udessa museot pystyvät tar­joa­maan paljon eri­laisia dig­i­taal­isia palvelui­ta per­in­teis­ten näyt­te­lyi­den lisäk­si. Museo voi monel­la taval­la rantau­tua kaupunki­lais­ten arkeen myös museon seinien ulkop­uolel­la.

 

Mil­laise­na näet Lovi­isan museon ja vierail­i­joiden välisen vuorop­uhelun parhaim­mil­laan? 

– Mei­dän tehtävä kaupung­in­museossa on kuun­nel­la sekä nyky­isiä että poten­ti­aal­isia uusia vierail­i­joi­ta ja oppia ymmärtämään, mil­laiset aiheet ovat lovi­isalaisille ja muille merk­i­tyk­sel­lisiä. Kun tämä ymmär­rys on löy­det­ty, ollaan tilanteessa, jos­sa syn­tyy vuorop­uhelu ja opi­taan toisil­tamme uut­ta ja kiin­nos­tavaa tästä paikas­ta maail­mas­sa.

 

KUKA?

Ulri­ka Rosendahl 

Lovi­isan uusi museoin­ten­dent­ti

Arke­olo­gi

Toi­mi aiem­min Espoon kaupung­in­museon muse­ole­hto­ri­na

On Helsin­gin yliopis­tol­la tohtorik­oulutet­ta­vana

Asuu Had­domis­sa

 

Tek­sti Sep­po Iisa­lo   Kuva Päivi Ahvo­nen

 

1