Lifestyle

Hippipakun matkassa

15.5.2019
Maa­ta pitkin matkailu on aika paljon hauskem­paa kuin alu­mi­inipurkissa kärvis­te­ly pil­vien yläpuolel­la. Tavalli­nen mat­ka kehkey­tyy oikeak­si seikkailuk­si, olti­in sit­ten Ran­skas­sa tai Rau­mal­la. Mitä kan­nat­taa tietää reis­saamis­es­ta pyörien pääl­lä? Miten van­han pakun voi muut­taa yöpymiskelpoisek­si? Entä onnis­tuuko automatkailu myös Lovi­isas­sa? 
Me kysy­imme, Tuta o kör-blo­gin Mira Lahti vas­tasi. 

 

“Hel­ga-auton han­kimme viisi vuot­ta sit­ten ja sil­lä on men­ty siitä läh­tien joka kesä. Idea liikku­vas­ta kesämök­istä syn­tyi rakkaud­es­ta matkailu­un sekä pitkäaikaises­ta haaveesta omis­taa leg­en­daari­nen hippipaku. Kaik­ki van­ha uusit­ti­in sisältä, pait­si etu­penkit ja ohjaamo, jot­ka odot­ta­vat vielä vuoroaan. Maail­mal­la tämä on yleisem­pää ja inter­netistä löy­tyy paljon muu­tosideoita sekä sivus­to­ja, joista voi tila­ta tarvit­tavia kalus­tei­ta. Mei­dät yllät­ti työn määrä. Kuten kesämök­it yleen­säkin, vaatii Hel­gakin huoltoa. Onnek­si pari vuot­ta sit­ten tehti­in niin iso remont­ti, että nyt ollaan saatu vain rentoutua.

 

Kos­ka tilaa on autossa vähän, täy­tyy miet­tiä etukä­teen mitä matkalla on hyvä olla mukana, esimerkik­si syksy­isin läm­mitin voi olla jo tarpeen. Yöpyessä täy­tyy ottaa huomioon ympäristöasi­at ja muut ihmiset, mut­ta paras­ta oma­l­la autol­la matkailus­sa on juuri vapaus, luon­to ja ihmiset. 

 

Haus­ka auto madal­taa hel­posti kyn­nys­tä tul­la jut­tusille. Suosit­telemme autol­la matkailua kaikille, jot­ka halu­a­vat nähdä ja kokea uut­ta, koti kul­kee kivasti mukana. Lapsen kanssa matkailu sujuu sukke­lasti: meistä pienin on oikea ’reis­sunainen’ ja Hel­ga-matko­ja odote­taan kovasti. Lap­sista van­hal­la autol­la matkaami­nen ja autossa nukku­mi­nen on jän­nit­tävää ja hauskaa.

 

Suomes­sa on val­tavasti nähtävää ja yritämme blogi­imme nos­taa niistä upeimpia. Viime kesästä mieleen jäi etenkin Loh­jalainen viini­ti­la, het­kel­lis­es­ti tun­simme ole­vamme aivan jos­sain muual­la kuin Suomes­sa. Seu­raavak­si suun­taamme kohti Kes­ki-Suomea ja kesäl­lä lähdemme Euroopan teille. 

 

Lovi­isa kuu­luu tänäkin kesänä Hel­gan reit­ille. Päädy­imme ensim­mäisen ker­ran Lovi­isaan kun tulimme Lovi­isan Wan­hat talot- tapah­tu­maan. Ihas­tu­imme idyl­liseen kaupunki­in ja boheemi­in ilmapi­iri­in heti! Lovi­isa Camp­ing on yksi suosikeis­tamme. Leir­in­täalue on kau­nis, tila­va ja käve­ly­matkan päässä keskus­tas­ta, jos­ta viime vuon­na löysimme uuden hyvän veg­erav­in­tolan, Bel­la Lovi­isan. Matkalla voi pysähtyä jäätelölle tai pulah­taa uimaan ja ran­nat ovat hienot!”

 

Pikkukaupun­ki toiv­ot­taa Hel­gan matkus­ta­ji­neen lämpimästi ter­ve­tulleek­si takaisin Lovi­isaan! Lue lisää seikkailuista Hel­gan kyy­dis­sä täältä.

 

koon­nut: Fan­ni Fagerudd  kuvat: Tuta o kör/Mira Lahti
1