Ihmiset

Hevosen ehdoilla, aina vain paremmaksi

17.1.2019
Lida Haddas ratsastaa hevosen ehdoilla
Lovi­isalainen ester­at­sas­ta­ja Lida Had­das valit­ti­in joulun alla junior­e­it­ten maa­joukkueeseen.
Onnea Lida! 
“Olen urheilulli­nen ja kil­pailuhenk­i­nen, joten kil­pailem­i­nen on min­ulle antoisaa. Mut­ta kuten aina kun ollaan eläin­ten kanssa tekemi­sis­sä, pitää muis­taa ettei eläin ole aja­tusten­luk­i­ja. Se tulk­it­see sig­naale­ja ja tun­tei­ta, joten rat­sas­ta­ja ei voi purkaa omaa stres­siään hevoseen.
Hevosen kanssa eletään juuri siinä het­kessä, ja rat­sas­ta­jan ystävyys hevosen kanssa on kaiken A & O. Rat­sas­ta­jan pitää olla päät­täväi­nen ja muis­taa, että aina voi tul­la parem­mak­si — mut­ta samal­la pitää osa­ta olla armolli­nen ja iloi­ta pienistä asioista. Se on pitkä pros­es­si.
Hevo­sis­sa ja niiden kanssa työsken­telyssä min­ua viehät­tää se, että vaik­ka eläin olisi kuin­ka hyvin koulutet­tu, se ei ole automaat­ti eikä siitä ole ikinä täyt­tä kon­trol­lia. Eläin ei ajat­tele pitkälle, se ei arvostele, eikä suu­tu virheistä. Pitää men­nä hevosen ehdoil­la, olla sen puolel­la eikä vaa­tia sel­l­aista mitä se ei halua. Juuri se on osa tämän lajin viehä­tys­tä. Arvaa­mat­to­muus!
Rat­sas­tus on monipuo­li­nen laji, jos­sa oppii paljon itses­täänkin. Saa itse­var­muut­ta, sietää pet­tymyk­sen het­k­iä, oppii tekemään fyy­sistä työtä tallis­sa. Sekin on tärkeää, sil­lä rat­sas­t­a­mi­nen on todel­la kallis laji.
Onnek­si olen kas­vanut hevos­ti­lal­la, ja tiedän mitä se vaatii. Äiti­ni on tehnyt val­ta­van työn – niin tallin, hevosteni kuin min­unkin kanssani. Kiitos siitä! Onnis­tu­misen tunne, kun tietää että suori­tus meni nap­pi­in, kun adren­a­li­i­ni vir­taa, on vaikeasti kuvail­tavis­sa. Se on vain mah­tavaa.”
7