Ihmiset

Herra Sydän

13.12.2021

Kai Niemelä myy marjoja, perunaa, herneitä ja muita tuotteita K-Supermarketin aulassa. Samalla hän jakaa muille hyvää mieltä, sillä Kain kanssa on helppo jutella. Siitä hän saa itsekin iloa elämäänsä. 

 

Kai Niemeläl­lä on paljon julkkisys­täviä. Se selit­tyy hänen pitkäaikaisel­la musi­ikki­taustal­laan. Aikoinaan hän oli aut­ta­mas­sa 15-vuo­ti­as­ta iskelmätähteä Anne Mat­ti­laa alalle. Tut­tupi­irei­hin kuu­lu­vat Fred­erik, Ile Vainio, Mei­ju, Remu ja Han­na Eko­la, vain muu­ta­man maini­tak­seni. Edesmen­neistä tietenkin Kari Tapio ja Rei­jo Taipale sekä Riki Sor­sa. 

Niemelän osal­listues­sa aikoinaan Eurovi­isukarsin­taan enke­likuorossa lauloi muun muas­sa Kai­ja Koo. Hän siis laulaa itsekin – ja tekee kau­ni­ita ja iske­viä sanoituk­sia. 

– Tulin karsin­nois­sa sijalle 13. Kak­si­toista ensim­mäistä valit­ti­in tv-lähetyk­seen. Biisin nimi oli All­right — Euroopas­sa taas, ja kap­paleen oli tehnyt Ris­to Asikainen. 

 

 ”Aina ollaan jeesat­tu puolin ja toisin”

Niemelä tiput­telee muis­to­jaan ja viime aiko­jen kohtaamisia rauhal­liseen, vaa­ti­mat­tomaan tyyli­in­sä. Hän on kaikkea muu­ta kuin name-drop­paa­ja, sil­lä julk­isu­us ei tee hänen silmis­sään ken­estäkään sinän­sä tärkeää. Kai Niemelälle ystävyys on elämässä kaikkein tärkein­tä, eivät raha tai maine. Ystävyys­suhteisi­in kuu­luu molem­min­puo­li­nen aut­ta­mi­nen. Luot­ta­mus ja se, että pitää sanansa.

– Aina ollaan jeesat­tu puolin ja toisin. Olen saanut monista muusikoista ja artis­teista pitkäaikaisia ystäviä. Se on tärkein­tä, hän pain­ot­taa. 

Musi­ik­ki on ollut hänelle luon­te­va keino aut­taa. Niemelä on jär­jestänyt hyvän­tekeväisyyskon­sert­te­ja, joiden tuot­to on men­nyt lovi­isalais­nuorten hyväk­si. Kun kirkkoon on kut­sut­tu artisti hyvän­tekeväisyyskon­sert­ti­in, on suo­sio ollut taat­tu. Niemelä kiit­tää hyvän­teossa mukana ollei­ta Lovi­isan K-Super­mar­ketin kaup­pi­ai­ta, niin entistä kuin nyky­istäkin.

– He ovat olleet mon­es­sa mukana, mut­ta viihtyvät itse taustal­la.

Joitakin vuosia sit­ten hän kut­sui Pasi Kau­nis­ton esi­in­tymään van­hus­ten hoitokoti­in. Esi­tys oli yleisölle mak­su­ton. 

– Erit­täin iäkäs pariskun­ta ei ollut puhunut sanaakaan pari­in vuo­teen. Kun Kau­nis­to esit­ti kap­paleen Kul­tainen nuoru­us, he alkoi­vat laulaa mukana. Sen parem­paa kiitos­ta ei olisi voin­ut saa­da, Niemelä sanoo liikut­tuneena.  

 

 

Saan paljon sisältöä elämääni ihmisiä kohtaamalla. Toivottavasti voin ystävällisyydellä tuoda valoa muillekin.”

 

 

 Ter­ve­hdys ja hymy pelas­ta­vat mon­en päivän

Lovi­isalaisille Niemelä on tul­lut tutuk­si mar­jo­jen, perunoiden, hernei­den, sie­nien ja nahka­han­sikkaiden myyjänä K-Super­mar­ketin aulas­sa.  Ensin hän myi vai­mon­sa kanssa tuot­teitaan Määr­lah­den Val­in­tat­alon edustal­la, mut­ta kun Valt­su sul­jet­ti­in, he siir­tyivät tuot­tei­neen K-Super­mar­ketin aulaan. 

Vaimol­la on työ muual­la, mut­ta Niemelä päivys­tää myyn­tip­is­teessään use­ana päivänä viikos­sa. Muiden töi­den ohel­la hän myy muun muas­sa hat­tu­ja ja brodeer­at­tu­ja paito­ja liike­lahjoik­si. Myyn­ti­työ tarkoit­taa pitk­iä päiviä ja aikaisia aamu­ja. Niemelä läh­tee joka aamu sun­nun­tai­ta luku­un otta­mat­ta puoli neljältä aja­maan kohti Joke­laa, jos­ta hän noutaa sen päivän myytävät tuot­teet.

– Myymme aina pri­imaa. Ja jos kantarel­lit ovat viro­laisia, se myös ilmoite­taan. Nou­datamme tarkasti ter­veystarkas­ta­jien ohjei­ta, hän sanoo.

Asi­akas­palvelu on Niemeläl­lä veris­sä. Hän ter­ve­htii ilois­es­ti, kun tal­lus­tamme väsyneinä työpäivän päät­teek­si ostok­sille. Ter­ve­hdys ja hymy voivat pelas­taa mon­en päivän. Lovi­isalaiset ihmiset, nuoret ja van­hat, ovat Niemelän sydämessä.

– Esimerkik­si Käveli­jä-Eskon kanssa on kiva vai­h­taa kuu­lu­misia. Hän hoitaa kun­toaan kävelemäl­lä Valkos­ta kau­palle. Saan todel­la paljon sisältöä elämääni vain ihmisiä kohtaa­mal­la. Toiv­ot­tavasti voin ystäväl­lisyy­del­lä tuo­da val­oa muillekin, Niemelä pohtii vaa­ti­mat­tomana.

Tut­tu mar­jamies on nuo­rillekin tärkeä kiin­neko­h­ta K-kau­pal­la. Nuoriso nos­taa peukkua, kun Niemelä kysyy, miten menee. Nuoret myös kysyvät häneltä kuu­lu­misia. 

– Itsel­läni on neljä tytärtä. Nuoret ovat min­ulle tärkeitä, hän toteaa.

Vaik­ka enti­nen nyrkkeil­i­jä on rauhalli­nen ja lem­peä, on hänkin pari ker­taa kiivas­tunut. Hän ei halua nähdä viinan välit­tämistä alaikäisille, mut­ta sitäkin on tapah­tunut. Sil­loin Niemelä on uhan­nut tur­paan vetämisel­lä ja poli­isil­la. Rasis­mi­akaan hän ei siedä. Sil­loin hän suut­tuu.

– Min­un thaimaalaiselle vaimol­leni on puhut­tu törkeitä, Niemelä tyy­tyy totea­maan. 

 

 Elämänko­htaloi­ta

Niemelän ystävälli­nen ole­mus ja kohtelias käytös on herät­tänyt lovi­isalais­ten luot­ta­muk­sen. Myyn­ti­työn ohes­sa hänel­lä on aikaa kuun­nel­la, koh­da­ta kanssakulk­i­ja. Niemelälle voi ker­toa niin hyviä kuin huono­jakin uutisia. Kat­seet ja tar­i­nat kohtaa­vat välil­lä syväl­lis­es­tikin keskel­lä kau­pan aulan vil­inää. 

Niemelä muis­taa päivän, jol­loin nuori nainen tuli kau­palle itkien. Hänel­lä oli ker­rot­ta­vanaan hyviä ja huono­ja uutisia. Nainen oli saanut tietää ole­vansa raskaana juuri tehtyään eropäätök­sen. 

– Pohdin siinä, että aina kan­nat­taa puhua. Vuo­den kulut­tua pari oli naimi­sis­sa, ja toiv­ot­tavasti he ovat edelleen onnel­lis­es­ti yhdessä pienen pojan van­hemp­ina.

Ja mikä tulikaan lapsen nimek­si? No, Kaj! Pariskun­ta kun olet­ti, että Niemelän etu­ni­mi kir­joite­taan j:llä. 

Niemelä muis­telee läm­möl­lä myös pariskun­taa, jol­la oli tapana tul­la myyn­tip­is­teelle käsi kädessä ilois­es­ti jutellen. Eräänä päivänä mies tuli surullise­na kau­palle ja ker­toi, että pahin mah­dolli­nen oli tapah­tunut. Rakas vaimo oli nukkunut pois. Herkkänä miehenä Niemelä alkoi pohtia lohtu­runoa.

– Yht­enä yönä näin unen pariskun­nas­ta. Kun aamul­la heräsin, runo oli mielessäni valmi­ina. Luin sen leskek­si jääneelle miehelle, ja hän itki sitä kuun­nel­lessaan. Toivon sydämestäni, että siitä oli hänelle lohtua.

Niemelä myös riimit­telee mielel­lään ihan spon­taanisti. Per­jan­taisin kau­palle tulee läh­es satavuo­tias rou­va Tesjoelta poikansa kanssa. Sil­loin Niemelä riimit­telee runon vaikka­pa rou­van pinkistä paidas­ta. 

– Kun rou­va sanoo, että päivä on pelastet­tu, niin sil­loin on min­unkin päiväni pelastet­tu!

Hän saat­taa ostaa asi­akkaalleen nipun ruusu­ja ja hala­ta. Sokea rou­va ilah­tuu joka ker­ta, kun Niemelä huu­dah­taa ”nähdään” rou­van poistues­sa. 

Aarteinaan Niemelä pitää lap­sil­ta saami­aan kort­te­ja. Niis­sä lukee: Maail­man paras mar­jo­jen ja hedelmien myyjä. Kiitos paljon! Olet megamah­ta­va! 

Niemeläl­lä on yhdek­sän las­ten­las­ta. Hän näyt­tää kuvaa, jos­sa hymy­ilee kak­si suloista pikkuista. Tek­sti kuu­luu: ”Maail­ma on täyn­nä iha­nia asioi­ta. Sinä olet yksi niistä.” 

Ehkä Niemelää voisi kut­sua vaik­ka nimel­lä Her­ra Sydän.    

 

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la Kuva Kale­vi Ketolu­o­to

 

0