Ihmiset, Ruoka

Herkkuja kasviksista

22.11.2017
Ruokablogisti tekee herkkuja kasviksista

Ruok­ablo­gisti Han­na Hurt­ta on julkaissut kasvis­ruokakir­jan. Inspi­raa­tio­ta hän hakee luon­nos­ta, muiden blo­geista ja kir­joista. Kak­sosten äit­inä hän on onnelli­nen siitä, että voi tehdä töitä kotona Lovi­isas­sa.

 

Keit­tiö on iso, kuinkas muuten! Ruok­ablo­gisti ja keit­tokir­jail­i­ja Han­na Hurt­ta muut­ti per­hei­neen Lovi­isan Koskenkylään puoli­toista vuot­ta sit­ten. Ensim­mäisek­si remon­toiti­in punaisen talon keit­tiö. Viime kevät kului kasvis­ruokaan erikois­tuneelta kokkaa­jal­ta uut­ta KASVIS-ruokakir­jaa tehdessä ja Han­nan sop­pa -blo­gia pitäessä. Siihen päälle vielä ne kaikkein tärkeim­mät, kak­si ja puo­livuo­ti­aat kak­soset Hugo ja Olga, joi­ta Han­na hoitaa kotona.

– Kak­sosten kanssa on men­nyt ihan kivasti. Eihän min­ul­la ole ver­tailuko­htaa, kun en ole koskaan ollut yhden lapsen äiti, Han­na nau­rah­taa.

Uusi kir­ja on muhkea teos, joka sisältää noin 80 Han­nan omaa kasvis­ruokare­sep­tiä. Inspi­raa­tio­ta hän saa ympäröivästä luon­nos­ta, netistä ja luke­mal­la muiden ruokakir­jail­i­joiden ja -blog­gaa­jien tek­ste­jä.

Han­na on itse julkaissut aiem­min Sesonkire­sep­tit-kir­jan, jos­sa on 200 resep­tiä.

WSOY:ltä otet­ti­in yhteyt­tä, ja ehdotet­ti­in Kasvis-kir­jan julka­isua. Oli­han se tosi hienoa. Kir­jan julka­isu­ti­laisu­u­den pidin tääl­lä kotona muu­ta­man blo­gistin kanssa. Vas­ta sil­loin sain itsekin käteeni oman kir­jani kus­tan­ta­mon edus­ta­jal­ta.

 

Kymme­nen vuo­den koke­muk­sel­la

Han­na on kir­joit­tanut ruok­ablo­giaan kymme­nen vuot­ta. Hänen aloit­taes­saan blog­gare­i­ta oli melko vähän.  Viime vuosi­na blo­gien suo­sio on kuitenkin kas­vanut räjähdys­mäis­es­ti. Niin­pä myös kir­joit­ta­jia on paljon.

– Joitain van­hempia postauk­siani olen pois­tel­lut. Uusia kir­joi­tan yleen­sä noin joka toinen päivä, hän ker­too.

Blo­gin kir­joit­ta­mi­nen on tärkeä osa toimeen­tu­losta. Tulo­ja blog­gaa­jat saa­vat kau­pal­lisil­ta yhteistyökump­paneil­ta. Han­na käyt­tää apunaan agen­tu­uria, joka hoitaa myyn­ti­työn.

– Lisäk­si agen­tu­uri suorit­taa rapor­toin­nin. Tietenkin se ottaa oman siivun­sa tuloista, mut­ta tämä sys­tee­mi toimii hyvin.

Ei ole ehkä yllä­tys, että Han­na on koulu­tuk­seltaan restono­mi, ja lisäk­si hän on käynyt Per­hon kokkik­oulun. Rakkaus hyvään ruokaan kumpuaa kuitenkin jo kauem­paa. Han­nan isoäidil­lä on ollut Kou­volas­sa kievari, ja hänen van­hem­mil­laan on Kou­volas­sa ravikahvi­la Paalu­paik­ka, joka on valit­tu Suomen parhaak­si tal­likahvi­lak­si.

– Silti van­hem­mil­leni oli sok­ki, kun itse hakeuduin alalle, Han­na nau­raa.

Lap­su­u­den kotikaupun­ki Kou­vola selit­tää osaltaan sen, että Han­na muut­ti per­hei­neen juuri Lovi­isaan Helsin­gin Tam­misa­losta. Kun aja­tus muut­tamis­es­ta alkoi kyp­syä, Lovi­isa pul­pahti yhä use­am­min pariskun­nan puheisi­in. Han­nan puoliso käy töis­sä Helsin­ki-Van­taan lento­ken­täl­lä, jonne pääsee Lovi­isas­ta nopeam­min kuin Helsin­gin keskus­tas­ta.

– Itsekin kävin jonkin aikaa Aller­il­la Punavuores­sa töis­sä K-Ruoan toim­i­tuk­ses­sa. Nyt olen kotona Hugon ja Olgan kanssa. Onnek­si voin tehdä töitä kotona.

 

Lovi­isa on lähiruokakaupun­ki

Arki las­ten kanssa on vaikut­tanut siihen, että Han­na ei ole vielä kovin paljoa ehtinyt tutus­tua Lovi­isan rav­in­to­latar­jon­taan. Sen sijaan Malmgårdin lähiruo­ka oli hänelle tut­tua jo aiem­mil­ta ajoil­ta.

Lovi­isan maine lähiruokaa suo­si­vana kaupunk­i­na vetoaa myös.

– REKO-ruokapi­iri toimii lois­tavasti. Meil­lä on myös naa­purei­den kanssa kimp­pakano­ja, joil­ta saamme tuor­e­i­ta munia.

Vaik­ka Han­na on erikois­tunut kasvis­ruoki­in, hän syö myös lihaa. Hän ehti olla kymme­nen vuot­ta kasvis­syöjä ennen rav­in­to­lak­oulu­opin­to­jaan.

– Ei täl­lä alal­la voi olla pelkästään kasvis­syöjä. En kuitenkaan syö vieläkään kovin paljon lihaa. Kasviksista saa todel­la maukkai­ta ruokia.

Sit­ten onkin aika innos­taa Olga ja Hugo tekemään itselleen väli­palas­mooth­iet. Banaa­nia, mar­jo­ja ja kau­ra­maitoa sekoit­timeen ja väli­pala on valmis. Hyvää ja ter­veel­listä.

 
 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la Kuvat Kale­vi Ketolu­o­to

1