Luonto & outdoor

Haja-asutusalueiden jätevesiasiat kuntoon

14.6.2018
Jätevesiasiat - ranta

Onko kiin­teistösi viemäriverkos­ton ulkop­uolel­la? Tai herkäl­lä poh­javesialueel­la tai jopa rantavyöhykkeil­lä? Nyt saat mak­sut­to­mia neu­vo­ja jätevesi­jär­jestelmän kun­non ja saneer­aus­tarpeen tark­istamiseen.

– Poh­javesialueil­la sekä 100 m rantavyöhyk­keel­lä sijait­se­vien kiin­teistö­jen puut­teel­lisien jätevesi­jär­jestelmien pitää täyt­tää puhdis­tus­vaa­timuk­set 31.10.2019 men­nessä. Nämä kiin­teistöt ovat neu­von­tamme tärkein kohderyh­mä juuri nyt, ker­too jätevesineu­vo­ja Satu Kun­nas.
Muut haja-asu­tusaluei­den kiin­teistöt voivat kun­nos­taa jär­jestelmän­sä kun kiin­teistöl­lä tehdään raken­nuslu­paa vaa­tivia perusko­r­jauk­sia, sinne asen­netaan vesi-WC tai kiin­teistöl­lä tehdään mui­ta vesi- ja viemäri­lait­teis­to­jen luvan­varaisia remont­te­ja.
– Ammat­ti­taitoinen ja huolelli­nen suun­nit­telu on näis­sä töis­sä kaiken a ja o. Kiin­teistöltä on myös aina löy­dyt­tävä selvi­tys jätevesi­jär­jestelmästä. Min­un tehtäväni on neu­voa näis­sä mieltä askar­rut­tavis­sa kysymyk­sis­sä, Satu Kun­nas toteaa.

 

 

Mak­su­ton palvelu, neu­vo­ja paikan päälle
Neu­von­ta on Lap­in­jär­ven, Lovi­isan sekä Por­voon alueen asukkaille ja mökkiläisille mak­su­ton­ta – ja puoluee­ton­ta.
– Neu­vo­jan tavoit­taa puhe­lim­itse ja sähkö­pos­titse, mut­ta neu­vo­jan voi pyytää vieraile­maan kiin­teistöl­lä arvioimas­sa jätevesi­jär­jestelmän saneer­aus­tarpeen. Lisäk­si neu­vo­ja voi myös tarvit­taes­sa opas­taa jätevesi­jär­jestelmän huolto­toimen­piteis­sä ja ker­toa, miten lain­säädän­nön muu­tok­set vaikut­ta­vat eri­laisil­la kiin­teistöil­lä, Satu Kun­nas ker­too ja kehot­taa rohkeasti otta­maan yhteyt­tä.
Sat­un tavoit­taa puhe­lim­itse ark­isin kel­lo 9–15 numeros­ta 044 733 5652.
satu.kunnas@vesiensuojelu.fi
Neu­vo Lap­in­järvi-Lovi­isa 2018 -han­ke

1