Ihmiset, Kulttuuri, Lifestyle

Fiksu kaupunki kisaa luovista ihmisistä

27.1.2017
Luovat ihmiset on tärkeä voimavara

Miten päästään edel­läkävi­jän ase­maan, miten ollaan kehi­tyk­sen kär­jessä?
Luovien alo­jen ihmis­ten avul­la.
 
 

Johtopäätös käy selväk­si, kun käy läpi viime aikoina ilmestyneitä luovu­u­den merk­i­tys­tä selvit­täneitä raport­te­ja, joi­ta ovat tehneet muun muas­sa Etla, TEM ja Euroopan unioni.

Yhteen­ve­t­ona voisi sanoa, että luo­val­la alal­la on suuri merk­i­tys siihen, miten jokin tuote tai palvelu menee kau­pak­si. Tai kuin­ka jokin paikkakun­ta alkaa vetää ihmisiä ja liike­toim­intaa puoleen­sa – sekä miten hyvin ihmiset siel­lä viihtyvät.

Petra Tar­janne, TEM:n neu­vot­tel­e­va virka­mies, sanoo luovu­u­den vaikut­ta­van vah­vasti kaiken kaikki­aan aluei­den yhteisöl­lisyy­teen.

– Enkä tarkoi­ta täl­laisel­la yhteisöl­lisyy­del­lä vain taiteen tai muiden kult­tuurin yhteisöjä. Luovu­us syn­nyt­tää hyvin mon­en­laista aktivi­teet­tia eri­lai­sine tapah­tu­m­i­neen.

Ja kun jos­sakin tapah­tuu, se huo­mataan myös ulkop­uolel­la, ja ihmiset yhä laa­jem­mal­la alueel­la kiin­nos­tu­vat. Vierail­i­joiden määrä lisään­tyy, mikä näkyy majoi­tus-, rav­in­to­la- ja kaup­pa­palveluis­sa.

 

Luo­vat syn­nyt­tävät posi­ti­ivisen kier­teen

Petra Tar­janne ja pro­jek­tiko­or­di­naat­tori Sami Pel­to­la, joka on koon­nut toimi­alara­portin luo­vista aloista Varsi­nais-Suomes­sa, siteer­aa­vat kumpikin amerikkalaista tutk­i­jaa ja kir­jail­i­jaa Richard Flori­daa. Yksi Flori­dan tee­seistä kuu­luu, että luo­vat ihmiset ovat edel­läkävi­jöitä.

Ne paikat, joi­hin heitä kerään­tyy, kehit­tyvät ja syn­nyt­tävät laa­jem­malle säteilevää posi­ti­ivista kier­ret­tä.

– Mut­ta tämä edel­lyt­tää sitä, että luovil­la ihmisil­lä on toimin­nalleen yhteisöl­liset puit­teet, Tar­janne huo­maut­taa.

Pel­to­la on toimin­ut myös luovien alo­jen ura­palvelu­iden han­kkeen pro­jek­tipääl­likkönä ja kiertänyt eri kaupunkien luo­vis­sa yhteisöis­sä. Hän näki, että yhteisil­lä tiloil­la on suuri merk­i­tys, mut­ta yhtä lail­la luovia verkos­to­ja syn­nytetään sähköis­inä ryh­minä vaikka­pa Face­bookissa.

 

Luovu­us mukana kaikessa bis­nek­sessä

Luo­van alan merk­i­tyk­sel­lisyys bis­nek­sessä ja kansan­taloudessa ale­taan vähitellen ymmärtää. Tästä huoli­mat­ta edelleenkin uno­htuu hel­posti, miten mon­es­sa ja miten laa­jalti luovu­us sivuaa läh­es mitä tahansa liike­toim­intaa.

Tar­janne muis­tut­taa hymy-kuvas­ta, jota yleis­es­ti käytetään luovu­u­den merk­i­tyk­ses­tä puhut­taes­sa. Käyrä alkaa vasem­mal­ta ylhäältä U-kir­jain­ta muis­tut­tavasti, kaar­taa sit­ten alas ja nousee taas ylös. Sil­lä kuvataan, kuin­ka tuot­tei­den arvo syn­tyy suurim­mak­si osak­si muis­sa toimin­nois­sa ja tehtävis­sä kuin yleen­sä luul­laan.

Hymyn poh­jal­la on varsi­nainen tuote ja ylös kaar­tu­vat hymyn koh­dat niitä aineet­to­mia arvo­ja, luovu­ut­ta.

Tuotan­non arvo on toisin sanoen yhä enem­män aineet­tomis­sa arvois­sa, ei niinkään itse fyy­sisessä tuot­teessa.

Ja mitä ne aineet­tomat arvot sit­ten tarkoit­ta­vat?

Niihin kuu­lu­vat per­in­teis­es­ti tutkimus, tuoteke­hi­tys, koulu­tus ja osaami­nen, mut­ta ne pitävät sisäl­lään myös esimerkik­si markki­noin­nin ja designin. Tässä kaikessa tarvi­taan luovu­ut­ta, ja sitä kysytään myös sil­loin, kun ideoidaan uusia mah­dol­lisuuk­sia ja niiden hyö­dyn­tämistä.

Pel­tolan kokoa­mas­sa rapor­tis­sa luo­vat alat määritel­lään kaikkia toimi­alo­ja horison­taalis­es­ti poikkileikkaavak­si liike­toimin­nan muodok­si. Luo­va talous syn­nyt­tää tuote­merkke­jä, patent­te­ja ja tek­i­jänoikeuk­sia.

Monia luo­van alan mah­dol­lisuuk­sia ei vält­tämät­tä vieläkään osa­ta hyö­dyn­tää käytän­nössä. Esimerkik­si Ruot­si­in ver­rat­tuna tulemme tässä perässä.

Tar­janne kysyy, mil­laiset ovat men­estymisen mah­dol­lisu­udet, jos emme tunne asi­akkai­ta ja uno­hdamme val­in­to­jen taustal­la ole­van tun­nepo­hdin­nan – jos toisin sanoen emme ymmär­rä asi­akaskoke­muk­sen tärkeyt­tä.

– Palvelullis­tamisen merk­i­tys kas­vaa. Kulut­ta­ja ei tee ratkaisu­jaan niinkään hin­nan vaan sen perus­teel­la, kuin­ka hyvin hänen tarpeen­sa tyy­dytetään.

Ja mitä tarvi­taan asi­akaskoke­muk­sen ymmärtämiseen ja rak­en­tamiseen? Kyl­lä, luovu­ut­ta.

 

Elämys­ten perässä

Tar­janne kehot­taa kun­tia tar­joa­maan luovu­udelle mah­dol­lisuuk­sia. Luovien alo­jen edus­ta­jia kan­nat­taa nos­taa esi­in ja olla mukana esimerkik­si eri­laisia tapah­tu­mia jär­jestämässä.

Mie­lenki­in­toisil­la tapah­tu­mil­la on kun­nille iso merk­i­tys. Pel­to­la ottaa esimerkik­si Turun, joka viet­ti kult­tuuripääkaupunkivuot­ta 2011. Yhteis­ti­laisu­udet houkut­ti­vat kaduille pait­si turku­laiset, myös ulkopaikkakun­ta­laiset ja tur­is­tit.

Me-hen­ki kasvoi, ja asukkaiden innos­tus sai kansan­välistäkin näkyvyyt­tä. Se syn­nyt­ti yhä lisää vetovoimaa kaupunkia kohtaan.

– Richard Flori­dan mukaan ihmiset liikku­vat yhä enem­män elämys­ten perässä ja yhä use­am­min niiden perus­teel­la val­i­taan myös asuin­paik­ka. Vapaa-ajal­la on olta­va mielekästä tekemistä, elämyk­sel­lisyyt­tä kult­tuu­ri­ta­pah­tu­m­i­neen, Pel­to­la huo­maut­taa.

Kaupun­gin päät­täjien kan­nat­taisi pitää mielessään myös, että matkailu on nou­se­va toimi­ala. Jot­ta ihmiset saadaan liik­keelle, heil­lä pitää olla nähtävää ja koet­tavaa. Ja tätä on kyet­tävä brändäämään.

Pel­tolan mielestä Lovi­isan Wan­hat Talot -tapah­tu­ma on hyvä esimerk­ki paikallis­es­ta luo­vas­ta akti­ivi­su­ud­es­ta.Tapah­tu­ma on syn­nyt­tänyt pait­si yhteis- ja talkoohenkeä, myös run­saasti oheis­toim­intaa.

Lovi­isas­sa luovu­u­den merk­i­tys on noteer­at­tu ja kaupun­gin elinkeinos­trate­giaan on asetet­tu tavoit­teek­si luovien toimi­alo­jen edis­tämi­nen.

 

 

lwt1
 

Pro­jek­tiko­or­di­naat­tori Sami Pel­tolan mielestä Lovi­isan Wan­hat Talot -tapah­tu­ma on hyvä esimerk­ki paikallis­es­ta luo­vas­ta akti­ivi­su­ud­es­ta. Tapah­tu­ma on syn­nyt­tänyt pait­si yhteis- ja talkoohenkeä, myös run­saasti oheis­toim­intaa.

 

 

Lisäti­etoa

Ainee­ton arvo Talouden uusi men­estys­tek­i­jä

julkaisut.valtioneuvosto.fi

Mys­teeri avau­tuu Suo­mi globaaleis­sa arvoverkos­tois­sa 

www.etla.fi

Näke­myk­ses­tä men­estys­tä Luo­vat alat

www.temtoimialapalvelu.fi

 
 

Loviisa Creative – avoin kaupunki

Kaupun­gin kehit­tämisjo­hta­jan Sten Frondénin mukaan Lovi­isan luo­vis­sa ihmi­sis­sä on val­tavasti poten­ti­aalia kaupun­gin kehit­tämiselle.

– Luovien alo­jen toim­intaedel­ly­tys­ten edis­tämi­nen on kir­jat­tu Lovi­isan kaupun­gin elinkeinos­trate­giaan. Olemme oival­ta­ne­et luovu­u­den ja luovien ihmis­ten merk­i­tyk­sen kaupun­gin kehit­tämiselle, ja halu­amme tukea hei­dän toim­intaansa.

Frondén korostaa, että Lovi­isa on avoin luoville ideoille, ja hän halu­aa, että yhteistyö sujuu mutkat­tomasti.

– Tärkein­tä ei ole asian toteami­nen kaupun­gin strate­gias­sa, vaan se, miten käytän­nössä toteu­tamme strate­giaa ja tuemme luovien toimi­alo­jen toim­intaa. Emme halua turhaan tärkeil­lä, vaan toimia rohkeasti ja ennakkolu­u­lot­tomasti.

Frondénin mukaan pienen kaupun­gin etu­na on juuri ket­teryys ja se, että toim­inta ei ole kasvo­ton­ta.

 

Ket­terästi ja kasvo­tusten

Frondén muis­tut­taa, että mon­et Lovi­isan uudet tapah­tu­mat ovat saa­neet alkun­sa juuri luovu­ud­es­ta, kyvys­tä kek­siä uut­ta ja ajatel­la uudel­la taval­la.

– Se on tosi hienoa. Luovien alo­jen ammat­in­har­joit­ta­jat elävät luovu­ud­estaan, luo­vista ideois­taan, ja kaupunki­laiset voivat naut­tia niiden hedelmistä.

Välil­lä Frondénista tun­tuu jopa siltä, että tääl­lä tapah­tuu enem­män kuin aiem­min osasimme kuvitel­lakaan.

– Toisaal­ta meil­lä on vielä tehtävää siinä, miten tätä luovu­ut­ta voitaisi­in vielä parem­min tukea ja sen hedelmiä jakaa kaikkien asukkaiden hyväk­si.

 

Luovu­us käden ulot­tuvil­la

Yht­enä konkreet­tise­na tekona Frondén mainit­see Lovi­isa Cre­ative -alus­tan www.loviisacreative.fi, jon­ka kaupun­ki on osaltaan mah­dol­lis­tanut.

– Verkko­sivus­to esit­telee lovi­isalaisia luo­van työn ammat­ti­laisia. Se on samaan aikaan henkilö­gal­le­ria ja hakemis­to, jos­ta löy­tyvät mitä eri­laisimpi­en luovien alo­jen ammat­ti­lais­ten tiedot.

Lovi­isa Cre­atives­sa mukana olevil­ta voi tila­ta töitä busi­ness to busi­ness -poh­jal­ta – ideas­ta kon­sep­ti­in ja lop­putuot­teeseen asti.

Frondénin mukaan Lovi­isa halu­aa tuo­da esille eri­no­maisia tek­i­jöitään ja samal­la pro­filoitua luovu­ut­ta arvosta­vana kaupunk­i­na, hyvänä elin- ja kasvuym­päristönä luovu­udelle.

– Toivomme, että se tuo vielä lisää imua kaupunki­imme, hän sanoo.

Edel­ly­tyk­set ovat ainakin hyvät. Lovi­isas­sa on luovu­ut­ta tuke­va inspiroi­va miljöö, ren­to meinin­ki ja – mon­elle tärkeää – asum­i­nen on edullista… Ja jos välil­lä halu­aa muualle, moot­tori­tie vie het­kessä Helsinki­in tai vaik­ka lento­ken­tälle.

– Tässä on eräitä syitä, mik­si mon­et luovien alo­jen toim­i­jat ja lap­siper­heet ovat hakeu­tuneet Lovi­isaan. Toiv­otamme kaik­ki uude­tkin ter­ve­tulleik­si, Frondén kiteyt­tää.

 
 

Tek­sti: Kir­si Riip­inen

2