Ihmiset, Kulttuuri

Etsitkö luovan työn tekijää?

29.11.2017
Loviisa Creative henkilögalleria

Lovi­isa Cre­ative on luo­van työn alus­ta, joka kokoaa yhteen lovi­isalaiset luovien alo­jen ammat­ti­laiset.

 

– Lovi­isa Cre­ative ei ole yri­tys, yhdis­tys eikä osu­uskun­ta, vaan henkilö­gal­le­ria. Siinä esit­täy­tyvät lovi­isalaiset luo­van työn ammat­ti­laiset, joil­ta yksi­ty­ishenkilöt ja yri­tyk­set voivat tila­ta töitä: ideas­ta kon­sep­ti­in ja aina lop­putuot­teeseen asti.

Alus­tan alullepani­jan Päivi Ahvosen mukaan näiltä lovi­isalaisil­ta ammat­ti­laisil­ta voi tila­ta esimerkik­si sävel­lyk­siä, kuvi­tuk­sia, val­oku­via tai kir­jan.

– Ja mik­sei myös lanseer­auk­sen, tapah­tu­man, näytelmän, puvus­tuk­sen tai vaikka­pa mas­keer­auk­sen — ja varsinkin ”laatikon ulkop­uolelta ajat­telua”.

Sivus­to elää, ja mukaan tulee koko ajan uusia luovia tek­i­jöitä, joiden palve­lut tule­vat tar­jolle.

– Jos olet lovi­isalainen luo­van toimi­alan pää­toimi­nen ammat­ti­lainen tai ammat­in­har­joit­ta­ja ja halu­at olla mukana, ole yhtey­dessä sivus­toa koordi­noivaan Cre­ative Peaki­in.

 

Hyviä koke­muk­sia yhteistyöstä

Kun­nal­lisen ja yksi­tyisen sek­torin toim­i­jat, eli kaupun­gin eri toimi­alat ja yri­tyk­set, voivat löytää sivus­tol­ta tek­i­jän tai osal­lis­tu­jan omaan pro­jek­ti­in­sa.

– Mitä jos kul­je­tus­li­ik­keesi auton suun­nit­telisikin taiteil­i­ja tai vuorovaiku­tussem­i­naarin vetäisi näyt­telijä, Päivi Ahvo­nen vinkit­tää.

Ahvo­nen korostaa, että uuden­laista ajat­telua tarvi­taan alal­la kuin alal­la, ja rajat ylit­tävä yhteistyö voi parhaim­mil­laan tuot­taa eri­no­maisia tulok­sia.

– Tästä on hyviä koke­muk­sia muun muas­sa van­hus­palvelu­iden ja taiteil­i­joiden yhteistyössä. Ehkäpä sin­unkin yri­tyk­sesi voisi hyö­tyä luo­van ammat­ti­laisen käyt­tämis­es­tä seu­raavas­sa pro­jek­tis­sa, johon kaipaat vähän lisäin­spi­raa­tio­ta!

 

www.loviisacreative.fi

4