Kulttuuri

Elina Hagelin ohjasi näytelmän Ungernin linnoitukselle

16.8.2021

Valkoisen naisen jalanjälki on lempeä ja hauska kuvaus ihmisen vilpittömästä yrityksestä löytää uusia avaimia luontoa ja ihmistä itseään suojaavaan elämäntapaan. 

 

Päähenkilö on val­is­tunut ilmas­to­muu­tok­sen vaiku­tuk­sista jokamiehen elämässä ja arjes­sa, mut­ta arvo­jen ja asen­tei­den muut­ta­mi­nen on 80–90- luvul­la kas­va­neelle henkilölle todel­li­nen haaste, ker­too dra­matur­gi Eli­na Hagelin näytelmän sisäl­löstä. 

Nainen hakee neu­voa ja vapau­tus­ta joka ilman­su­un­nas­ta, mut­ta putoaa filosofiseen arvo­hau­taan. ”Tuon­puoleis­es­ta” hän tuo maan päälle mukanaan ran­skalaisen filosofin Simone Weilin, jota hän omas­sa nuoru­udessaa ihaili.  

Dialo­gi Weilin kanssa tuo hänelle het­kel­listä lohtua, mut­ta vas­tuu itses­tä ei ole ulkois­tet­tavis­sa. Van­hem­man pol­ven, kar­jalan evakon, konkreet­ti­nen, hidas ja luon­non­läheinen suh­tau­tu­mi­nen elämään sekä nuorem­man pol­ven, lama-ajan lapsen, tietoisem­pi käyt­täy­tymi­nen elämää koske­vis­sa valin­nois­sa, tuo­vat lohtua ja uut­ta kul­maa naisen elämään. 

– Näytelmässä liiku­taan ajas­sa 1970-luvun saaris­to­lais­las­ten leikeistä 80–90-luvun kaut­ta tähän päivään. Samal­la näytelmässä piir­tyy kuva eri­lais­ten ener­gialähtei­den – tulen, öljyn, ydin­voiman, tuulen ja auringon – maail­mas­ta niin kaupunki­lais- kuin saaris­to­lais­näkökul­mas­ta. 

 

 

Valkoisen naisen jalanjälki

Ohjaus: Eli­na Hagelin 

Näyt­telijät: San­na Tiivola, Anna Ranta ja Marko Kokko

Esi­tys: per­jan­taina 20.8. klo 18, Lin­noi­tus Bas­tion Ungern, Ungern­in­tie, 07900 Lovi­isa

Liput 20/15 € p. 044 9661676 ja teatteri21@gmail.com

facebook.com/valkoisennaisenjalanjälki

 

 

0