Yleinen

Elämäsi kesä -kampanjan voittajat ihastuivat Loviisaan

17.9.2019

Saana Takamä­ki, Vil­ma Kumpu­la ja Eeva-Sofia Haukipuro viet­tivät ikimuis­toisen päivän Lovi­isas­sa Lovi­isan Wan­hat Talot -tapah­tu­mas­sa. Uni­ik­it talot, ihmis­ten ystäväl­lisyys ja yrit­täjähenkisyys tekivät vaiku­tuk­sen yliopis­to-opiske­li­joi­hin.

 

Viehät­tävä ja pit­tores­ki kaupun­ki. Iha­nia van­ho­ja talo­ja ja kodikkai­ta kahviloi­ta. Ystäväl­lisiä ihmisiä ja yrit­täjähenkisyyt­tä. Näin kuvaili­vat Lovi­isaa kolme yliopis­to-opiske­li­jaa Helsingistä. Saana Takamä­ki, Vil­ma Kumpu­la ja Eeva-Sofia Haukipuro voit­ti­vat Lovi­isan kaupun­gin jär­jestämän Elämäsi kesä -kam­pan­jan palkin­non, jon­ka ansios­ta he pää­sivät vuorokaudek­si tutus­tu­maan Lovi­isaan Lovi­isan kaupun­gin vieraina. Lovi­isa-kam­pan­ja oli näyt­tävästi esil­lä Helsingis­sä bus­seis­sa ja ratikois­sa. Istah­taes­saan kevääl­lä bussin kyyti­in Saana Takamä­ki näki kam­pan­jail­moituk­sen bussin selkäno­jas­sa, ja päät­ti lähet­tää hake­muk­sen. Alkoi vilkas Lovi­isa-viestit­te­ly Kumpu­lan ja Haukipuron kanssa. Nuoret naiset ovat tun­te­neet toisen­sa yli 10 vuot­ta.

-Voit­ta­jalle oli tar­jol­la Lovi­isan-visi­it­ti kaveri­porukalle. Olemme kaik­ki lähtöisin Oulus­ta, mut­ta opiskelemme nyt yliopis­tois­sa Helsingis­sä. Olemme ”lem­pi­ti­i­mi”, mut­ta aivan liian har­voin meil­lä on mah­dol­lisu­us viet­tää aikaa yhdessä. Opin­not vievät meitä myös ulko­maille, Takamä­ki ker­toi.

 

Täl­lä het­kel­lä Sak­sas­sa opiskel­e­valle Takamäelle käyn­ti Lovi­isas­sa edustikin harv­inaista herkkua: kokon­ainen kesäpäivä Suomes­sa, ja vielä pikkukaupungis­sa. Por­voo oli kaikille kolmelle entu­ud­estaan tut­tu, mut­ta Lovi­isan idyl­li yllät­ti hei­dät täysin. 

-Ihan paras­ta kesä­tun­nel­maa suo­ma­laises­sa pikkukaupungis­sa, Takamä­ki kuvaili tun­nelmi­aan. 

Samaa mieltä oli­vat Kumpu­la ja Haukipuro. Käyn­ti kaupungis­sa juuri LWT-päivänä oli todel­li­nen elämys. Pelkästään kävelem­i­nen alakaupungis­sa oli hei­dän mielestään hieno koke­mus. Ever­stin lin­nas­sa he tapa­si­vat myös kaupung­in­jo­hta­jan J. D. Oker-Blomin. 

-Iha­nia kote­ja, paljon luo­mu­tuot­tei­ta ja käsi­työläis­tar­jon­taa. Kävel­lessä vas­taan tuli iha­nia tuok­su­ja. Ja ne letut! Oli kiva nähdä, että lapsetkin oli­vat myymässä mehua ja muu­ta hyvää. Lisäk­si kaupun­ki on hel­posti käveltävis­sä, naiset kiit­tivät.  

 

Kauneut­ta ja herkku­ja

Vaik­ka vierailupäivää edeltävänä iltana satoi, se ei hai­tan­nut Takamäkeä, Kumpu­laa ja Haukipuroa. Tuhan­nen Tuskan Kahvi­lan pihal­la oli silti mukavaa naut­tia talon emän­nän kuu­lui­sista munkeista. He viihtyivät kahvi­lan uni­ikissa tun­nel­mas­sa pari tun­tia. 

-Ihanaa ruokaa. Söimme munkke­ja ja porkkanasiemen­leipää, Takamä­ki sanoi.

 

Illal­lista he naut­ti­vat paikallises­sa Oste­ria Loca­lessa. Paikan viihty­isyys ja ren­to tun­nel­ma teki vaiku­tuk­sen, kuten myös tar­jot­tu illalli­nen.

-Todel­la hyvää ruokaa! kuu­lui yhdestä suus­ta. 

 

Toiveena ollut illanis­tu­jainen lai­turin­nokas­sa vai­h­tui toiseen, yhtä miel­lyt­tävää koke­muk­seen. Kos­ka kolmikko pääsee vain har­voin kim­pas­sa viet­tämään iltaa, he päät­tivät ostaa eri­laisia juus­to­ja ja naut­tia niitä yöpymi­s­paikas­saan Ulrikan­ho­vis­sa. Hyvässä fiilik­sessä jut­tua riit­ti. Ehkä voit­ta­jakolmikko tulee vielä uud­estaankin Lovi­isaan.

-Kyl­lä var­maan. Lovi­isaan on help­po tul­la esimerkik­si Helsingistä vain päiväretkelle tutus­tu­maan kau­ni­iseen kaupunki­in ja viehät­tävi­in rav­in­toloi­hin sekä kahviloi­hin, kolmikko suun­nit­teli.

 

Tieto siitä, että Lovi­isas­sa on vuon­na 2023 asun­tomes­sut, sai mieliku­vi­tuk­sen liik­keelle. Kel­lu­via talo­ja?

-Tulee mieleen Kööpen­ham­i­na tai Ams­ter­dam, Saana miet­ti.

Vielä ennen lähtöään takaisin Helsinki­in kolmikko suun­tasi Herkku­to­rille, sil­lä täy­ty­i­hän tuli­aisia olla matkas­sa. Ja ne letut…niitä ei vielä ollut mais­tet­tu.

-Äkkiä let­tu­ja syömään!

 

Ihan paras­ta kesä­tun­nel­maa suo­ma­laises­sa pikkukaupungis­sa, tote­si­vat Saana Takamä­ki, Eeva-Sofia Haukipuro ja Vil­ma Kumpu­la.

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la | Kuva Lau­ri Kokko­la
1