Yleinen

Elämäsi kesä -kampanjan voittajat ihastuivat Loviisaan

28.8.2020
Elämäsi kesä -kilpailun voittajat aktiivilomalla Loviisassa. Mahtava fiilis ja aamu-usva merenlahdella!

Yö leir­in­täalueel­la yllät­ti Essin, Het­an, Sen­jan ja Sinin täy­del­lis­es­ti. Mah­ta­va fiilis ja aamu-usva meren­lahdel­la! Ruukin seu­tu ja mel­ontaret­ki kru­u­na­si­vat akti­ivilo­man. Sauna, hyvä ruo­ka ja ihmis­ten ystäväl­lisyys… Ei yhtään sti­plua, naiset kom­men­toi­vat.

 

Espoolainen Essi Haa­panie­mi huo­masi Lovi­isan Elämäsi kesä -kam­pan­jan netis­sä ja päät­ti lähet­tää hake­muk­sen. Tar­jol­la oli pitkä viikon­lop­pu Lovi­isas­sa, mut­ta ennen kaikkea juuri Essiä kiin­nos­tavia ulkoilu­ak­tivi­teet­te­ja.

– Olen ollut aiem­min pari ker­taa Lovi­isas­sa melo­mas­sa. Ja nyt tar­jou­tui mah­dol­lisu­us tul­la Lovi­isaan melo­maan ja koke­maan muutenkin alueen luon­non läheisyyt­tä ystävien kanssa. Tiesin hake­mus­ta tehdessäni, että saan mukaan kolme saman­henkistä ystävääni.

Matkaan läh­tivät Essin lisäk­si Heta Juti­la, Sen­ja Assi­nen ja Sini Savolainen.

Essin ystävil­lä ei ollut minkään­laista koke­mus­ta Lovi­isas­ta, eikä oikein ennakko-odotuk­si­akaan. Kaupun­gin nimi oli tut­tu, ja voimalaitok­sen he tiesivät ole­van Lovi­isas­sa.

Heta on lähtöisin Etelä-Poh­jan­maal­ta, joten matkailu itäiselle Uudelle­maalle oli hänelle uut­ta. Sen­ja myön­tää, että oli jopa hie­man vaikeaa sijoit­taa Lovi­isa Suomen kar­talle. Hänelle tutumpia oli­vat län­tiset seudut, kuten Fiskars ja Tam­misaari.

– Lovi­isa olikin sit­ten ihan val­ta­van posi­ti­ivi­nen yllä­tys. Ihana kaupun­ki ja mah­ta­va luon­to.

– Pitkä viikon­lop­pu tääl­lä on ollut upea koke­mus. Kaik­ki on sujunut hienos­ti, ja olemme saa­neet naut­tia ulkoil­ma-aktivi­teeteista.

 

Onko tämä leir­in­täalue?

Ensim­mäisen yön nuoret kaupunki­lais­naiset viet­tivät Lovi­isa Campin­gin alueel­la Willa Björk­stenis­sä.

Apua, yö leir­in­täalueel­la? Se kuu­losti alku­un hie­man luo­taan­työn­tävältä ajatuk­selta. Mut­ta kun he saa­pui­v­at Tam­miniemeen, yllä­tys oli val­ta­va. Onko tämä edes leir­in­täalue, Sen­ja sanoo miet­ti­neen­sä.

– Sehän on aivan upea, ain­ut­laa­tu­inen camp­ing-alue! Paikan fiilis oli luk­sus­ta, kuten myös yöpymi­nen prame­as­sa raken­nuk­ses­sa, Sen­ja toteaa Willa Björk­stenista.

Paikan siisteys ja kauneus tekivät vierail­i­joi­hin suuren vaiku­tuk­sen. Yö his­to­ri­al­lises­sa raken­nuk­ses­sa oli ikimuis­toinen, kuten myös Lovi­isan lah­den aamu-usva.

– Saimme nähdä auringonnousun lai­turil­ta. Todel­la kau­nista. Sen muis­taa var­masti pitkään, val­oku­vaus­ta har­ras­ta­va Essi sanoo.

Tar­jol­la oli polkupyöriä, mut­ta Essi, Heta, Sen­ja ja Sini tutus­tu­i­v­at kaupunki­in kävellen. Sää oli kau­nis, ja ran­nan sekä alakaupun­gin kauneus häikäi­sivät. Kam­pan­jan voit­ta­ji­na he sai­vat myös syödä lovi­isalaises­sa Oste­ria Loca­lessa.

– Olemme aika tarkko­ja ruoan laadun suh­teen. Meille merk­it­see paljon myös paikan esteti­ik­ka, sis­us­tus ja palvelu. Loca­lessa kaik­ki oli pri­imaa. Voimme suositel­la, naiset sanovat yhdestä suus­ta.

 

 

 

 

Sateesta saunan läm­pöön 

Kos­ka kyseessä oli ulkoilma­pain­ot­teinen viikon­lop­pu Lovi­isas­sa, Essi, Sen­ja, Sini ja Heta pää­sivät Ström­forsin ruukki­in yöpymään ja melo­maan. Yöpymi­nen Armon­lin­nas­sa oli huikea koke­mus luon­non kauneut­ta arvostaville vierail­i­joille. Onko tämä mei­dän yöpymi­s­paikkamme, he ihmette­liv­ät nähdessään pit­tore­skin raken­nuk­sen.

– Ikku­nas­ta oli suo­ra näkymä lam­melle, jota aamuau­rinko valaisi. Kaik­ki se vesi siinä lähel­lä oli hienoa, Heta kuvailee.

Ensin he kierte­liv­ät ruukin alueel­la tutustuen museoon ja alueen his­to­ri­aan. Shop­pail­tavaakin löy­tyi, ja ihmis­ten ystäväl­lisyys teki vaiku­tuk­sen.

Well­sterin jär­jestämän mel­ontaretken ammat­ti­maisu­ut­ta kaupunki­lais­naiset arvos­ti­vat.

– Mel­ontaretken vetäjä otti mei­dät kokon­ais­val­tais­es­ti huomioon. Hän tutus­tui taus­toi­himme, otti huomioon aiem­man koke­muk­sen ja ken­ties pelkomme. Eihän ole vält­tämät­tä help­poa lähteä melo­maan, jos ei ole aiem­paa koke­mus­ta, kuten Essil­lä. Nyt mel­ontaretkestä tuli tosi hieno koke­mus, Sen­ja ja Heta kiit­tävät.

Mel­ontaretkelle osui viikon­lop­un ain­oa sade, mut­ta sekään ei hai­tan­nut, sil­lä retken vetäjä Jari Joki­nen ohjasi melo­jat suo­jaista reit­tiä. Sade ehkä jopa lisäsi retken arvoa, sil­lä saunomi­nen Ström­fors Saunas­sa tun­tui aivan mah­taval­ta sen jäl­keen. Saunal­la pääsee niin jokeen vil­voit­tele­maan kuin palju­un läm­mit­telemään.

– Ja siihen päälle vielä herkulli­nen ruokailu Ruuk­in­myllyssä. Tosi laadukas­ta, naiset totea­vat.

Yksi asia heiltä jäi kuitenkin koke­mat­ta. Nimit­täin Lovi­isan yöelämä. Kol­menkympin kieppeil­lä ole­vat vierail­i­jat sanovat ole­vansa vähän ”mum­mo­ja”. Illat kului­v­at kasvon­aamioiden ja muu­ta­man viini­lasin paris­sa.

– Täy­tyi jät­tää jotain myös ensi ker­taan, he nau­ra­vat.

Niin, miltä tun­tu­isi tul­la uud­estaan Lovi­isaan?

Sen­ja vas­taa kaikkien puoles­ta.

– Ehdot­tomasti tulemme! Ajo­mat­ka pääkaupunkiseudul­ta on yllät­tävän lyhyt. Tänne voi tul­la käymään vaikkei yöpy­isikään. Itse olen city-ihmi­nen, mut­ta ehkä jon­ain päivänä voisin asua kesämökkiläisenä meren äärel­lä tai van­has­sa kaupungis­sa.

 

 

Tek­sti: Rei­ja Kokko­la Kuvat: Kale­vi Ketolu­o­to

 

1