Meri, Ihmiset

Elämää Laivasillalla ja sen edustalla

25.7.2023

Laivasilta on symboli yhdessäololle, rakkaudelle ja elämälle. Tänne on tuotu rahtia Ruotsista, ja täällä on säilytetty suolaa. On odotettu jäiden lähtemistä ja sukulaisia rapakon takaa. On kunnostettu ja vaalittu perintöä. Tervattu pohjia ja nostettu purjeita. On tanssittu ja laulettu. Nautittu kesästä. Kenties kohdattu elämän rakkaus. Sellainen se on se meidän Salttis. Ihan perus. 

 

 

Österstjernanin Janne

Merellä viihtyvä Janne Lehtola on tuttu näky pakettijahti Österstjernanin kannella.

Hän varmis­taa, että kaik­ki on kun­nos­sa ennen nuorisop­ur­je­hdus­ta, käy ter­ve­htimässä miehistöä ja osal­lis­tu­jia – tai tulee muuten vaan poikkea­maan.

– Öster­st­jer­na­nia oper­oidaan ja ylläpi­de­tään vapaae­htoisvoimin. Sik­sikin on tärkeää, että kip­pare­i­ta ja akti­ivisia jäseniä on riit­tävästi, Janne Lehto­la, yksi aluk­sen viidestä kip­parista, ker­too.

Paket­ti­jahti Öster­st­jer­nan on usko­mat­toman hienon talkootyön hel­mi. Se valmis­tui vuon­na 2005. Esiku­vana oli pur­je­lai­va Öster­st­jer­nan, joka pur­je­hti vuosi­na 1815–1848 Lovi­isan ja Tukhol­man väliä, kul­jet­taen sekä matkus­ta­jia että rah­tia.

 

 

Janne Lehto­la toiv­ot­taa kaik­ki ter­ve­tulleik­si pur­je­hduk­sille ja perin­nelaivan muuhun toim­intaan.

– Tämä on antoisa har­ras­tus, eikä akti­ivi­jäseniä voi koskaan olla liikaa. Hom­mia riit­tää monil­la osa-alueel­la, osal­lis­tu­jien omien kyky­jen ja halu­jen mukaan.

 

Ilmoit­taudu jäsenek­si

Öster­st­jer­nanin jäsenyys tai kausiko­htainen kan­nat­ta­ja­jäsenyys mah­dol­lis­ta­vat pur­je­hduk­selle osal­lis­tu­misen. Jäsenyys on tehty helpok­si. Se tapah­tuu pur­je­hduk­sille ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä. 

Tarkem­mat tiedot pur­je­hduk­sista, aluk­ses­ta ja yhdis­tyk­ses­tä 

www.osterstjernan.fi

 

 

 

Österstjernan-halli

Lovi­isan Laivasil­lal­la sijait­se­va komea, alueen suurin raken­nus Öster­st­jer­nan- hal­li on varus­ta­mon ja tapah­tu­ma­jär­jestäjien käyt­töön raken­net­tu tila. Tääl­lä on jär­jestet­ty niin kok­ouk­sia, koulu­tuk­sia kuin häitä ja hau­ta­jaisia – suuri sali taipuu mon­een! Se on myös  Yoga Lovi­isan ”koti­sali”, jos­sa joogaa viikot­tain noin 200 har­ras­ta­jaa. 

osterstjernan.fi
yogaloviisa.fi

 

 

 

 

Vierasvenesataman Mattsson

Loviisan vierasvenesatama  on vierailijan ensi kosketus Loviisaan ja paikallisen tuttu  aamukahvipaikka. 

Matkailuneu­von­ta, pyörien ja SUP-lau­to­jen vuokraus tai kahvikupil­lisen naut­timi­nen, kaik­ki tämä ja mon­et muut palve­lut löy­tyvät Lovi­isan vierasve­ne­sa­ta­mas­ta.

Paikkaa jo läh­es 30 vuot­ta pitäneen Niclas Mattssonin tärkein tehtävä on ottaa veneil­i­jät vas­taan ja aut­taa heitä parhaansa mukaan.

– Olen usein veneil­i­jöi­den ensim­mäi­nen kon­tak­ti. Jos hoidan hom­mani hyvin, suurel­la toden­näköisyy­del­lä vierail­i­jat ovat hyvän­tu­ulisia tul­lessaan kaupunki­in.

Viime vuon­na avat­tu uusi kahvi­la toi uusia tuu­lia Laivasil­lalle, ja kävi­jöitä on riit­tänyt. 

Joka kesä Niclas palaa tut­tuun paikkaan tapaa­maan niin tut­tu­ja kuin tun­tem­at­to­mi­akin. 

– Tämä tuo kivaa vastapain­oa opet­ta­jan työlle ja jalka­pal­lo­hom­mille. Tääl­lä on paras­ta se, kun kesäl­lä katuku­vas­sa alkaa näkyä ihmisiä. Se virk­istää!

Eikä työ tun­nu kyl­lästyt­tävältä.

– En muuten tätä tek­isi ellen tykkäisi. Laivasil­ta on lovi­isalais­ten kesäolo­huone, jos­sa viet­tää mielel­lään aikaa. Tule­vaisu­us näyt­tää hyvältä. Toivon mukaan uusi kävelysil­ta Kuningattaren­ran­nas­ta Laivasil­lalle vaikut­taa myös posi­ti­ivis­es­ti meininki­in tääl­lä!

 

Lovi­isan vierasve­ne­sa­ta­man palve­lut

 • sähkö- ja vesip­is­teet
 • jätepiste ja käymäläjäte­huolto
 • polt­toaine­jakelu
 • polkupyörä-, SUP-lau­ta- ja kajakkivuokraus
 • saunat, suihkut, pesukone ja kuiv­auskaap­pi, pieni keit­tiö
 • kahvi­la- ja rav­in­to­la­palve­lut

 

 

 

 

Soutajien Tom

Tiistaisin kesäisen ilta-auringon paistaessa Loviisanlahdella soudetaan vanhaa kirkkovenettä. 

Laivasil­lan souta­jat -yhdis­tys jär­jestää kun­tosoutua kaikenikäisille ja -kun­toisille. Soutu aloite­taan Laivasil­lan vierasvenelai­turil­ta. Pitkä vene pääsee lop­ul­ta melko kovaan vauhti­in, kun kyy­dis­sä on mon­ta souta­jaa.

 Souta­jien puheen­jo­hta­ja Tom Wide on ollut innokas souta­ja jo pitkään.

 – Meil­lä on useim­miten van­hempaa porukkaa souta­mas­sa. Toivoisimme mukaan myös nuorem­paa väkeä, hän ker­too.

Yhdis­tys on perustet­tu 2006, mut­ta jo 1980-luvun lop­ul­la jär­jestet­ti­in Lovi­isan soutu­ja. Niihin aikoi­hin han­kit­ti­in edelleen käytössä ole­va kirkkovene. 

Soutu­perinne on melko pitkä, mut­ta osa kil­pailu­toimin­nas­ta, kuten haaste­soutu, on jäämässä pois. Tilalle on mietit­ty myös uusia vai­h­toe­hto­ja.

 – Suun­nit­telemme esimerkik­si retk­isoutu­ja, jol­loin soudet­taisi­in esimerkik­si johonkin saa­reen.

 Kun­tosoutua jär­jestetään sään­nöl­lis­es­ti kesäti­is­taisin klo 18 – har­voin on niin huono sää, että ei soudet­taisi.

 – Kun­tosoutu sopii ihan kaikille. Emme har­joit­tele ham­paat irvessä, vaan soudamme ihan ren­nol­la meiningillä. Tänne voivat tul­la niin nuoret kuin van­hem­mat, eikä aiem­paa koke­mus­ta tarvitse olla. Rohkeasti vaan kokeile­maan!

 Sout­a­mi­nen on hyvää liikun­taa ja se sopii erikun­toisille ihmisille. Veneessä voi soutaa oman kun­non mukaan ja pitää tauko­ja aina välil­lä.

 – 20 euron jäsen­mak­su vuodessa ei ole paljoa, ja sil­lä saa soutaa koko kesän. Kirkkove­ne­soutu sopii eri­no­mais­es­ti myös työ­paikkali­ikun­naksi, kos­ka siinä kaik­ki pistävät veneen liik­keelle yhteisvoimin.

Tule mukaan souta­maan tai vuokraa vene oma­lle porukalle!

 

Kesäti­is­taisin kun­tosoutu klo 18 Lovi­isan­lahdel­la, lähtö Laivasil­lal­ta

 • Jäsen­mak­su 20 e / vuosi
 • 5 e / ker­ta muille kuin jäse­nille
 • Vuokraus 80 e / 2h , 150 e / 6h, 300 e / 24h
 • Veneeseen mah­tuu 14 souta­jaa + perämies
 • Yhtey­de­no­tot Tom Wide, puh. 050 540 2884

 

 

 

 

Klassisten Fredi

Loviisan Klassiset Veneet ry pitää huolen siitä, että puuveneperinne kukoistaa Loviisassa. 

Yhdis­tyskult­tuuri näkyy Laivasil­lal­la. Vuon­na 1989 peruste­tun Klaven suo­sio tun­tuu kas­va­van vuosi vuodelta – jäseniä on tul­lut lisää ja lai­turikin on saanut piden­nys­tä. 

– Kaik­ki paikat on varat­tu lai­tur­is­tamme, joten voi hyvinkin olla, että lai­turia täy­tyy piden­tää edelleen, ker­too seu­ran jäsen Fred Owren.

Klaven puheen­jo­hta­ja Dierk Kühn sai houkutel­tua Fredin mukaan yhdis­tys­toim­intaan, ja nyt takana on jo use­ampi vuosi.

– Olen ollut melkein­pä koko elämäni vesil­lä ja lapse­na pur­je­ht­in­ut jol­lal­la. Yhdis­tyk­sessämme kaik­ki tekee sen mukaan miten ehtii. Itse teen vähän kaikkea, kuten markki­noin seu­raamme. Koko ajan on jotain, mitä pitää puu­na­ta ja ylläpitää.

Seu­ral­la on eri­no­maiset puit­teet – on ver­stas, venei­den säi­ly­ty­s­paikko­ja ja sauna. Moni varaakin saunan oma­lle porukalleen ja tulee gril­laile­maan ja viet­tämään aikaa.

– Ihmiset han­kki­vat yhä enem­män veneitä, ja muutenkin lähi­matkailun suo­sio kas­vaa. Mut­ta toki se on niinkin, että täy­tyy pitää ään­tä itses­tään, jot­ta uudet jäsenet löytävät mei­dät, Fred pohtii.

Seu­ran jär­jestämä per­in­teinen Small Ships’ Race -pur­je­hduskisa heinäku­un puo­livälis­sä kerää ihmisiä päiväl­lä kisaa­maan ja illem­mal­la kuun­tele­maan musi­ikkia ja tanssi­maan.

– Tapah­tu­maan tulee muual­takin veneitä, ja kisas­sa on köliveneille oma reit­ti Svarthol­man ympäri. Lisäk­si jär­jestämme Suo­lakup­pi-kiso­ja eloku­un viikon­lop­puina. Äyskäri-pur­je­hdus päät­tää pur­je­hduskesän.

Viime vuosi­na yhdis­tyk­sen toim­intaan on tul­lut myös nuorem­paa porukkaa. 

– Mukaan mah­tuu aina lisää kiin­nos­tunei­ta! Pur­je­htimi­nen on hienoa – siinä saa olla het­kessä luon­non äärel­lä, Fred kuvailee.

 

Lisää Klas­sis­ten Venei­den toimin­nas­ta:  klave.org

 

 

Mies & myssy

Onnea Dierk – Sak­san lah­ja Lovi­isan Laivasil­lalle! Klas­sis­ten venei­den perus­ta­va jäsen ja pitkäaikainen puheen­jo­hta­ja Dierk Kühn valit­ti­in kevääl­lä yhdis­tyk­sen kun­ni­a­jäsenek­si ja nimitet­ti­in seu­ran kun­nia­puheen­jo­hta­jak­si. 

Pikkukaupun­ki-lehti onnit­telee ja kiit­tää lämpimästi Laivasil­lan alueen eteen tehdys­tä työstä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CEEDEEN trio

C&D:nä tunnettu Kahvila-Ravintola Laivasilta on vakiinnuttanut paikkansa Laivasillan sydämessä. 

Rav­in­tolan teras­sille tul­laan kesäaa­muisin naut­ti­maan kahvit Lovi­isan­lah­den äärel­lä. Bän­di-iltoina paik­ka on täpötäyn­nä väkeä –  miljöö, hyvä ruo­ka ja live­musi­ik­ki ovat lyömätön yhdis­telmä.

– Moni syö meil­lä Aitan leiket­tä. Teemme leik­keet itse, ja burg­ere­i­ta tul­laan mais­tele­maan kauem­paakin. Kymme­nen vuo­den aikana on oppin­ut tun­temaan vakkar­it ja huo­maa­maan tur­is­tit, Susan­na Lin­droos ker­too.

 

 

Mei­dän jut­tumme on ystäväl­lisyys. Mon­et kehu­vat, että tänne on aina kiva tul­la.”

 

Rav­in­to­laa on pyörit­tänyt Klas Holm­berg vuodes­ta 2005, ja tyt­täret Susan­na Lin­droos ja Lin­da Holm­berg ovat olleet mukana vuodes­ta 2012 läh­tien.

– Osaamme jo hyvin valmis­tau­tua kiireisem­pi­in aikoi­hin.

Susan­na Lin­droos ennakoi, että Asun­tomes­sut tuo­vat paljon vierail­i­joi­ta myös Laivasil­lalle.

– Uskon, että tääl­lä tulee ole­maan vilka­s­ta, kun Laivasil­ta on muutenkin Lovi­isan keskip­iste kesäisin.

C&D:lle ehdot­toman tärkeää on iloinen meinin­ki ja ystävälli­nen palvelu.

– Mei­dän jut­tumme on ystäväl­lisyys. Mon­et kehu­vat, että tänne on aina kiva tul­la. Meil­lä on mah­ta­va työ­poruk­ka, tulemme hyvin toimeen keskenämme. Se var­masti huokuu asi­akkaille ulospäin.

 

La 3.6. Wannabeat

Pe 9.6. Sari­na Ket­tunen Duo

Pe 16.6. Sari­na Ket­tunen Duo

Pe 7.7. Down & Out

Ke 12.7. Chris­to Sebas­t­ian

Pe 14.7. Kriss Vicon­te

Ke 19.7. Duo A&A

Pe 21.7. Ste­fan Paavola

Ke 26.7. Anni­ka Nord

Pe 28.7. DJ sak­so­fon­isti Jetro

Pe 11.8. Otto Fothy

La 12.8. Wannabeat

Pe 18.8. Smokema­chine

Pe 25.8. Duo A&A

La 26.8. Sari­ta Freestylers

 

 

 

Karamaloon Oona

Kesän tullessa Oona Ritari avaa Karamaloo-kauppansa. Monelle se on kesän merkki! 

Aurinkoise­na päivänä kesäkaup­pa Kara­maloo kut­suu sisään värikkäine mekkoi­neen ja asustei­neen. Pieni tila kät­kee sisään­sä kaiken­laista: on koru­ja, vaat­tei­ta, kore­ja, hat­tu­ja ja jopa koiran kaula­pan­to­ja.

– Tun­tuu, että olen saanut tehtyä tänne hyvän ja monipuolisen valikoiman.

Kolme kesää Kara­maloo­ta pitänyt Oona Ritari ei aiem­min tien­nyt Lovi­isas­ta juuri mitään. 

– Sain vinkin kau­pas­ta, kos­ka olen tehnyt paljon kaiken­laista Afrikas­sa. Puoti tun­tui siinäkin mielessä itsel­leni sopi­val­ta. Lainasin naa­puril­tani auton ja tulimme per­heen kanssa käymään tääl­lä. Ihanal­ta paikalta tämä näyt­ti!

Kesäkau­pas­sa käy niin paikallisia kuin tur­is­te­jakin – mon­et asi­akkaat tule­vat var­ta vas­ten.

– Paras­ta tässä on se, että olen saanut tutus­tua Lovi­isaan. Tajusin vas­ta tämän ostet­tuani, että saan myös hyö­dyn­net­tyä kon­tak­te­jani Afrikas­sa ja sitä kaut­ta tekemään hyvää myös heille. Ehkä antois­in­ta tässä onkin se, että toimin­nas­ta hyö­tyy moni.

 

 

 

Sjöfartmuseums Gunilla

Lovisa sjöfartsmuseum vid Skeppsbron presenterar stadens långa sjöfartshistoria med miniatyrer av skepp och skutor, och gamla föremål från världen förut.

Museet dri­vs av Stif­telsen för Lovisa Sjö­fartshis­to­ria, ett gäng män­niskor intresser­ade av his­to­ria och sjö­fart. Allt arbete görs på friv­il­lig­ba­sis.

Museets sam­lin­gar väx­er lite var­je år.

Museet är byg­gt i stil med de gam­la salt­bo­dar­na från 1700- och 1800-tal­en. Museet är värt ett besök, oberoende av om man bor i Lovisa eller är som­margäst. Man kan lätt för­dri­va en timme eller mera, och sam­tidigt lära sig om var­ven, ham­nar­na och skep­pen som förut fanns i Lovisa.

 

 

– Själ­va byg­gnaden har en viss stämn­ing, allt är byg­gt i trä. Stämnin­gen är lite gammaldags, berät­tar Gunil­la Törn­blom, ord­förande för stif­telsen.

Gunil­la Törn­bloms favorit bland utställ­nings­föremålen är en punch­pot­ta från 1700-talet, en skål i keramik från den sto­ra redar- och köp­manss­läk­ten Uno­n­ius.

På museet finns ett rum som berät­tar om skep­pen på 1700- och 1800-tal­en och en mini­atyr av Skepps­b­room­rådet från tiden innan de gam­la salt­bo­dar­na bör­jade rivas. Man får en inblick i hur det såg ut på bryg­gor­na förut. Besökar­na får ock­så bekan­ta sig med det Nord­ström­s­ka red­eri­et.

Gunil­la Törn­blom älskar stämnin­gen på Skepps­bron och vill bevara det som finns kvar av den idyl­liska atmos­fären. Skepps-bron är en vik­tig del av stadens his­to­ria.

Den 100 år gam­la bogser­båten Onni och sek­torfyren, som finns på området, till­hör även stif­telsen.

I som­mar håller hantverkare museet öppet och säl­jer sina pro­duk­ter. Till salu finns ock­så böck­er om sjö­fartshis­to­ria, utgiv­na av Lovisa Sjö­fartsmu­se­um.

 

 

 

 

Laivasil­lan suo­la-aitoista löy­tyy Lovi­isan pienin taide­gal­le­ria. Aitan neljäl­lä seinäl­lä on vai­h­tu­via taidenäyt­te­ly­itä pitkin kesää. Kurkkaa sisälle ja yllä­ty!

 

Museet är öppet alla dagar 27.5–3.9 från 10–17

Inträde. 6€ eller museiko­rt, under 12-åringar gratis

 

 

 

 

Tim­o­thy Kühn luot­saa rav­in­to­laa, jon­ka keit­tiöstä vas­taa Pauli Novit­sky.

 

Salttiksen Timo

Ihmisiä kiinnostaa tekemisen kulttuuri ja paikan fiilis – siihen Saltbodanin Timothy Kühn haluaa panostaa omassa tekemisessään. 

Pitkään Lovi­isan kult­tuuri- ja rav­in­to­latar­jon­nan hel­menä toimin­ut Salt­bo­dan on mon­elle paik­ka, jos­sa juo­daan iltapäiväkahvit, kuun­nel­laan jazz­ia lasil­lisen kera tai tanssi­taan hyväl­lä fiilik­sel­lä Salt­bo­dan Radio -tapah­tu­mas­sa.

Café & Restau­rant Salt­bo­dan on tuli­palon jäljiltä raken­net­tu uuteen lois­toon ja samal­la kult­tuu­ri­työtä on tehty his­to­ri­al­lisen raken­nuk­sen entisöin­nis­sä.

– Raken­nus on nyt hyvässä kun­nos­sa ja puit­teet ovat kohdil­laan. Jatkos­sa halu­aisin kehit­tää rav­in­to­la­toim­intaa niin, että tääl­lä olisi pöy­dät katet­tuna ja pöyti­in­tar­joilu. Paras­ta on se, kun tapah­tu­mis­sa näkee, että ihmiset naut­ti­vat live­musi­ik­ista ja tääl­lä on hyvä meinin­ki.

 

 

Salt­bo­danin yrit­täjäl­lä, Tim­o­thy Küh­nil­la, on jo yhdek­sän kesää takana – ja tule­vaisu­udelle paljon suun­nitelmia, eri­tyis­es­ti tapah­tu­mien jär­jestämiselle, johon hän pyrkii tuo­maan myös kan­sain­välisiä tuu­lia.

– Yksi haaveis­tani on se, että tästä saisi luo­tua romant­tisen paikan – sel­l­aisen, jos­sa kosit­taisi­in ker­ran kesässä. Mielestäni tähän maail­maan mah­tuu ehdot­tomasti lisää roman­ti­ikkaa, hän sanoo.

Jatkos­sakin Salt­bo­danil­la voi istua iltaa hyvässä seuras­sa, naut­tia ehkä olu­en ja ihastel­la Lovi­isan­lah­den maisemia ja Laivasil­lan tun­nel­maa.

– Sydän­täni läm­mit­tää, jos tämä van­ha his­to­ri­alli­nen raken­nus saa elää tässä vielä seu­raa­vat 250 vuot­ta!

 

 

 

Saltbodan Radion Pata, Fredi & Ruby

Vuosia loviisalaisia viihdyttänyt Saltbodan Radio on ainutlaatuinen klubitapahtuma, jossa rytmimusiikki tanssittaa satoja ihmistä. 

Salt­bo­dan Radion perus­ta­ja Fred Owren soit­ti aluk­si Patrik ”Pata” Hell­stenin kanssa, ja myöhem­min vahvis­tuk­sek­si tuli Robert
”Ruby” Laak­so
. 

– Parikym­men­tä vuot­ta sit­ten aloitin soit­ta­maan DJ:nä, ja Salt­bo­dan Radiokin on ollut pystyssä jo 14 vuot­ta. Alus­sa tääl­lä kävi pieni poruk­ka, mut­ta suo­sio on kas­vanut koko ajan, Fred ker­too.

Nykyään kaik­ki tietävät, että Salt­bo­dan Radio kuu­luu Lovi­isan kesään, ja moni odot­taa tapah­tu­maa innol­la. 

– Soita­mme kaiken­laista ryt­mimusi­ikkia kuten reg­gae­ta, funkia, afrikkalaisia ryt­mejä ja diskoa. Kun ihmiset tanssi­vat hyväl­lä fiilik­sel­lä, siitä tulee itsellekin hyvä mieli, Fred kuvailee.

 

Salt­bo­dan radio: 10.6. | 1.7. | 22.7. | 2.9.

 

 

 

Laivasillan Anita

Anita Laakso on tuttu näky Laivasillalla, onhan hän ollut alueen eri toimijoiden Laivasilta-yhdistyksen aktiivinen jäsen sen perustamisesta 30.4.2003 lähtien. 

Yhdis­tys kehit­tää Laivasil­lan ain­ut­laa­tu­ista aluet­ta. Pro­jek­tipääl­likön tehtävässä Ani­tal­la on sor­men­sa mukana mon­es­sa, etenkin nyt kun käyn­nis­sä on yhdis­tyk­sen 20. juhlavu­osi. 

– Yhdis­tys hoitaa juhan­nus­sa­lon koris­telun, nos­ton ja -tanssit. Myös muinais­tulet kau­den päät­teek­si ja joulumarkki­nat ovat yhdis­tyk­sen jär­jestämiä tapah­tu­mia. Viihde­tar­jon­nas­ta vas­taa­vat sit­ten alueel­la toimi­vat rav­in­to­lat. Työn­jako on tosi luon­te­va, Ani­ta Laak­so ker­too. 

 

 

Yhdis­tyk­sen perusti joukko pio­neere­ja, joil­la oli yhteinen visio ja ymmär­rys alueen his­to­ri­al­lis­es­ta arvos­ta. Se antoi voimaa tehdä työtä alueen eteen, yhdessä.  

– Ja kun Laivasil­lan alueesta puhutaan, ei voi uno­htaa Dierk ja Mar­ja Küh­niä. He tekivät todel­lista uud­is­raivaa­ja­henkistä työtä, ja ovat olleet avain­henkilöitä koko alueen kehit­tymiselle, Ani­ta Laak­so kiit­tää.  

Alueen eri toim­i­jat puolestaan kiit­tävät Ani­taa, joka saa porukan puhal­ta­maan yhteisen hyvän eteen.  

 

 

 

Kilpailujen Svante

Kun kutsu Klassisten veneiden purjehduskilpailujen kipparikokoukseen lähtee, sen allekirjoittaja on Svante Ahlroth. 

Hän on mies, jol­la on kaik­ki lan­gat käsis­sään – ilmoit­tau­tu­mis­es­ta palk­in­to­jen jakoon, kuu­lu­tuk­sista luok­i­tuk­seen ja tietysti työn­jakoon niin maal­la kuin merel­läkin.

– Small Ships’ Race -kil­pailu on jär­jestet­ty vuodes­ta 1991 aina heinäku­us­sa. Siihen osal­lis­tuu klas­sisia veneitä ympäri maakun­taa ja köliveneitä Espoos­ta asti. Myös Östra Nylands Segelföreningin jun­nuille on oma jol­lalu­okkansa, Ahlroth ker­too. 

Klas­siset veneet ry jär­jestää myös Suo­lakupin, joka pur­je­hdi­taan neljänä sun­nun­taina, samoin kuin Kotkan puu­venekeskuk­sen kanssa jär­jestet­tävän kau­den päät­tävän Äyskäri-pur­je­hduskil­pailun. 

Small Ships’ Race, Suo­lakup­pi ja Äyskäri työl­listävät kil­pailu­jo­hta­jaa pitkin kesää. Mut­ta myös seu­ran ”hupipur­je­hduk­set ovat tärkeitä”.  

– Jär­jestämme juhan­nus­pur­je­hduk­sen Svarthol­maan ja takaisin, ja heinäku­un kahdek­san­te­na päivänä meil­lä on laivuepur­je­hdus. Siinä yleisöl­lä on mah­dol­lisu­us osal­lis­tua pur­je­hduk­selle Svart­tik­seen ja kokea, minkälaista se pur­je­htimi­nen perin­n­eve­neel­lä on. 

Jos sin­ua kiin­nos­taa, ilmoit­taudu mukaan! Saat­taa jokunen moot­torivenekyytikin olla tar­jol­la – per­in­teisel­lä pelil­lä toki.  

klave.org

 

 

Degerin Krisu

Kristian Vuojärvi on tunnettu yritteliäästä otteestaan ja monista ravintoloistaan, niin Helsingissä kuin Loviisassa.

Maail­maa hän on val­loit­tanut Suomen kokki­maa­joukkueen johta­jan omi­naisu­udessa ja Lovi­isan Laivasil­lal­la hän kestit­see vierai­ta kesäisin Degeri Sum­mer Baris­sa. 

 Degeri Sum­mer Barin kon­sep­ti on kon­stailema­ton. Hyvää ruokaa ja ren­toa yhdessäoloa. 

  Lovi­isas­sa halu­an oma­l­ta osaltani elävöit­tää kaupun­gin rav­in­to­la- ja tapah­tu­mak­ent­tää. Degeri Sum­mer Bar on ter­ve­tul­lut lisä palvelui­hin, ja kuten nimestä voi lukea on se auki vain kesäisin, sil­loin kun vierasve­ne­sa­ta­mas­sa on elämää. 

 Kris­t­ian Vuo­järvi muis­tut­taa, että paras­ta Lovi­isas­sa on pienen kaupun­gin yhteisöl­lisyys. 

 ”Yhdessä tekemäl­lä saamme iso­ja aikaisek­si.”    

 

 

 

KESÄN TAPAHTUMIA RANNASSA 

La 17.6. klo 12–18 Juhan­nus­pur­je­hdus Svarthol­maan

La 17.6. klo 19 Free­hamn dj klu­bi-ilta

Pe 23.6. Juhan­nus tanssit ja juhan­nus­sa­lon nos­to kel­lo 18

Joka su 25.6.–27.8. klo 14–16 Sun­day Soul & Jazz Time Out

La 8.7. klo 10–12.30 Hard­core Spin­ning

La 8.7. klo 18–02 A Lit­tle Par­ty Killed Nobody Feat: DJ’s Skeri­bo & Jahkob + Pir­tuki­ila Live

La 8.7. klo 12–18 Laivuepur­je­hdus

La 8.7. klo 14–16.30 Hard­core Spin­ning

Ti 11.7. klo 18–19.30 Yhteis­lauluil­ta ”suosi­tu­im­mat iskelmät”

Pe 14.7. Math­ias Strand­berg Trio

La 15.7. klo 10–12.30 Hard­core Spin­ning

La 15.7. klo 11–23 Small Ships´ Race

La 15.7. klo 14–16.30 Hard­core Spin­ning

Ti 18.7. klo 18–19.30 All­sångskväll

Ti 25.7. klo 18–19.30 Yhteis­lauluil­ta ”kauneim­mat per­in­teiset”

La 29.7. klo 19 Free­hamn dj klu­bi-ilta w. Afro­jazz Quin­tet — Live

Ti 1.8. klo 18–19.30 Yhteis­lauluil­ta ”merel­lisiä laulu­ja”

To 3.8.–su 6.8. Salt­Fest Kat­so line up saltfest.fi

Pe 4.8. klo 22 Salt­Fest jatkok­lu­bi: Balkan Fever

La 5.8. klo 22 Salt­Fest jatkok­lu­bi: Salt­bo­dan Radio

Su 6.8. klo 13–18 Suo­lakup­pi-pur­je­hdus

Pe 11.8. Hon­ka Tonk

Su 13.8. klo 13–18 Suo­lakup­pi-pur­je­hdus

La 19.8. klo 19 Free­hamn dj klu­bi-ilta

Su 20.8. klo 13–18 Suo­lakup­pi-pur­je­hdus

La 26.8. Laivasil­lan markki­nat

La 26.8. Muinais­tulien yö

La 26.8. PLOP Trio feat. Mikko Inna­nen, Ville Her­rala & Joonas Riip­pa

Su 27.8. Laivasil­lan markki­nat

Su 27.8. klo 13–18 Suo­lakup­pi-pur­je­hdus

28.8.–24.9. klo 8–17 Sata­makont­tori ja kahvi­la

La 9.9. klo 13–23 Äyskäri-pur­je­hdus

 

Päivit­tyvät tapah­tu­mat:

FB Salt­bo­dan
FB Kahvi­la-Rav­in­to­la Laivasil­ta

FB Degeri Sum­mer Bar & Dine

klave.org

 

 

Lue lisää » Thomas Törn­roos & Salt­bo­danin Jazzbrun­ssit 

 

 

Tek­sti Päivi Ahvo­nen, Rei­ja Kokko­la, Bosse Hell­sten / Kuvat Arto Wiikari, Magi Pern­thaler

 

 

0