Luonto & outdoor, Kulttuuri

Eläinten asumismessut

3.7.2023

Loviisassa on tänä kesänä kahdet messut. Asuntomessut 7.7.–6.8. ja vielä tuntemattomat, mutta yhtä tärkeät Eläinten Asumismessut 30.6.–1.7. 

 

Eläin­ten asum­ismes­sut on moni­taiteinen, -kieli­nen ja -laji­nen taide­ta­pah­tu­ma. Esil­lä on arkkite­htu­uria, kuvataidet­ta, musi­ikkia, esi­tys­taidet­ta, työ­pa­jo­ja, luen­to­ja laa­jem­min kuin ihmisen näkökul­mas­ta ajatel­tuna. 

Lovi­isa Con­tem­po­rary ry. on koko ole­mas­saolon­sa ajan käyt­tänyt kaupunkia ja sen tar­joamia lähiym­päristöjä esi­tys- ja näyt­te­lyti­lanaan. Tänä vuon­na Lovi­isas­sa jär­jestetään Asun­tomes­sut ja kaupun­gin itäran­ta on raken­net­tu uusik­si. Sinne on nous­sut uusille ihmisas­ukkaille talo­ja, teitä ja piho­ja, ja alueen alku­peräi­nen eliökan­ta on joutunut osit­tain muut­ta­maan. 

 – Onnek­si alueelle on myös tehty kaupung­in­pu­u­tarhuri Mona Bäck­manin johdol­la hieno uusi ekologi­nen puis­to, lampi ja kaislikos­sa mutkit­tel­e­va pitkospu­u­verkos­to, ker­too Kucku23 -taide­fes­ti­vaalin toinen kuraat­tori, taiteil­i­ja Kati Rapia. 

Lovi­isa Con­tem­po­rary on mukana akti­ivis­es­ti kehit­tämässä kaupun­gin mon­imuo­toista, ekol­o­gista, muutkin lajit huomioivaa rak­en­tamista ja yhteise­loa. 

–Eläin­ten Asum­ismes­sut ujut­tau­tuu ekol­o­giseen puis­toon ja muualle Lovi­isaan. Teok­si­in, rak­en­teisi­in ja ihmis­ten mieli­in, kuvailee Kati Rapia Eläin­ten Asum­ismes­su­ja. 

Toise­na kuraat­to­ri­na toimii tanssi­ja-kore­ografi Beni­amino Borghi ja graafise­na suun­nit­teli­jana Nils Qvis. Ekologi­nen rak­en­t­a­mi­nen on luon­toka­toavaises­sa maail­mas­sa aku­ut­ti aihe. Se kos­kee kaikkia  rak­en­ta­jia, raken­nut­ta­jia, taiteil­i­joi­ta, Asun­tomes­sukävi­jöitä, kaupunki­laisia, maaseudul­la asu­via, lap­sia ja aikuisia, ihmisiä ja eläim­iä — mukaan lukien eri­tyis­es­ti tule­vaisu­u­den ihmiset ja eläimet.

– Taide­ta­pah­tu­ma sisältää vakavaa ja leikkisää puhet­ta, ope­tus­ta, toim­intaa, musi­ikkia, elämyk­siä ja tietysti taidet­ta riuskoin ekol­o­gisin ottein, Kati Rapia kuvailee.

Mukana mm. veis­tosmet­sä, maatu­vaa arkkite­htu­uria, palkit­tua lyhyteloku­vataidet­ta, lin­tu­man­i­festoin­tia, met­säkon­sert­ti, lin­nunääni — ja kar­jankut­suhu­u­to­työ­pa­jat, ekol­o­gista arkkite­htu­uria, hyödyl­lisiä luen­to­ja, eläin­potret­te­ja, luon­tosa­fariper­for­manssi, Eläin­ten kaupun­ki-haaste, muu­ra­haisia ja paljon muu­ta! Iltao­hjel­mas­sa mm. piknik ja saun­o­mista piiloko­jus­sa eli Sauna Obscuras­sa! Lisää ohjel­mas­ta: www.loviisacontemporary.fi

 

 

 

OHJELMA

Eläin­ten asum­ismes­su-haaste: Haaste kaikille lovi­isalaisille! Tee oma hyön­teishotel­li, lin­nun­pönt­tö, villin siilin asumus tai mitä kek­sitkään! Ker­ro siitä ja sen syn­nys­tä, ota kuva, ja lähetä se meille 15.6. men­nessä. 

Paras eläi­men koti palk­i­taan 30.6. mitalil­la ja 100 euron palkin­nol­la. 

Per­jan­taina 30.6. on palk­in­to­jen­jako Kino Mar­i­lynis­sä, jos­sa on muu­takin mie­lenki­in­toista ohjel­maa kuten luon­toai­heisia työ­pa­jo­ja, luen­to­ja, muu­ra­haisti­etoiskua, ötökkäakatemi­aa ja luon­toai­henen lyhyteloku­va-näytös. 

Lauan­taina 1.7. Ohjel­mas­sa on mm. Safari Ehrensvärdinpolul­la, tutus­tu­mi­nen taide­teok­si­in met­sässä ja tanssi­teok­sia. 

Teok­set Kuningattaren­ran­nan ekol­o­gises­sa puis­tossa (7.7.–6.8. Asun­tomes­su­jen pää­sylip­ul­la, sen jäl­keen vapaa pääsy)

 

Tapah­tu­man jär­jestää nyky­taidey­hdis­tys Lovi­isa Con­tem­po­rary ry. Tuk­i­jat ja yhteistyökump­pan­it: Lovi­isan kaupun­ki, Taike, Sven­s­ka Kul­tur­fonden, Lovi­isa Camp­ing, Cafe Salt­bo­dan, Kino Mar­i­lyn. Ohjel­ma­muu­tok­set mah­dol­lisia, ohjel­ma päivit­tyy loviisacontemporary.fi

 

 

 

 

Tek­sti Päivi Ahvo­nen / Kuvat Arto Wiikari 

0