Ihmiset, Lifestyle

Ei täältä malttaisi lähteä

22.6.2016
Vanhojen puutalojen suojassa Kuningattarenkadulla on rauhallinen, pysähtynyt tunnelma. Hanna Haaslahden mansikkapaikka.

Van­ho­jen puu­talo­jen suo­jas­sa Kuningattarenkadul­la on rauhalli­nen, pysähtynyt tun­nel­ma. Tääl­lä jas­mi­inin kukkien, ruusu­pen­saiden ja ome­na­puiden siimek­sessä on helsinkiläisen Han­na Haaslah­den ja hänen per­heen­sä man­sikka­paik­ka. 

 

Kuvataiteil­i­ja Han­na Haaslahti viet­tää per­hei­neen toista kesää Lovi­isas­sa vuokrat­tuaan täältä talon loman ajak­si. Viime kesänä he vuokra­si­vat lomakodin Puu­tarhakadul­ta. Sil­loin viikon mit­tainen loma venyi pitem­mäk­si.

- Viihdy­imme niin hyvin, että emme malt­ta­neet lähteä pois. Onnek­si saimme olla Puu­tarhakadun talos­sa neljä viikkoa, Han­na hymy­ilee. 

Haaslah­den per­heel­lä on Lovi­isas­sa tut­tu­ja, joiden luona he vieraili­vat use­asti ennen kuin he itse muut­tui­v­at loma­lovi­isalaisik­si. Han­na ker­too, että lapset oli­vat villinä ilosta joka ker­ta, kun auto kaar­toi kirkolle. Pikkukaupun­ki teki vaiku­tuk­sen koko per­heeseen.

- Ystäviemme kaut­ta olemme tutus­tuneet uusi­in ihmisi­in. Tääl­lä on todel­la mukavia ihmisiä, ja olemme saa­neet paljon saman­henkisiä ystäviä. En halua olla mökil­lä yksin, vaan pidän täl­lais­es­ta kylämäis­es­tä yhteisöl­lisyy­destä, Han­na sanoo.  

Lapset Hert­ta ja Unto ovat kahdek­san ja 12-vuo­ti­ai­ta. He naut­ti­vat siitä, että he voivat men­nä tapaa­maan kavere­i­ta polkupyöräl­lä tai kävellen. Van­hem­mat anta­vat hei­dän käy­dä kau­pas­sa osta­mas­sa jäätelöä itsek­seen. Revi­iri on laa­jem­pi kuin kotona Helsin­gin Hakaniemessä. Siel­lä kulkem­i­nen on luon­nol­lis­es­ti kon­trol­loidumpaa. 

- Selvitämme kulkemiset ja reitit har­ras­tuk­si­in. Kaik­ki on paljon aikataulute­tumpaa. Sama pätee ystävien tapaamiseen. Kaupungis­sa täy­tyy aina sopia tarkkaan, jos kut­suu ystäviä kylään. Minus­ta on kivaa, kun Lovi­isas­sa ihmiset voivat piipahdel­la tois­t­en­sa luona ilman tarkkaa suun­nit­telua, Han­na sanoo.

Pait­si kaupun­gin rauhalli­nen, kylämäi­nen tun­nel­ma, myös palve­lut saa­vat run­saasti kiitos­ta. Ihan ensim­mäisek­si Han­na kävi tutus­tu­mas­sa kir­jas­toon. Hän ihas­tui kir­jas­ton kau­ni­iseen raken­nuk­seen run­saaseen valikoimaan. Myös toril­la on kiva käy­dä kävellen tai pyöräl­lä. Eri­tyis­es­ti Lovi­isan kahvi­lat saa­vat kiitos­ta.

- Aivan iha­nia kahviloi­ta ja vilkas kahvi­lakult­tuuri. Ei mon­es­sakaan pikkukaupungis­sa ole näin viehät­täviä kahviloi­ta.

Entä sit­ten, jos kesä on sateinen? Han­nan ja hänen per­heen­sä lomatun­nel­maa ei hel­posti latis­te­ta. Takkaan voi lait­taa valkean ja sytyt­tää kynt­tilät. Lapset voivat käy­dä kavereil­la ja van­hem­mat uppoutua kir­joi­hin. 

- Toiv­ot­tavasti löy­dämme vuokrakodin myös ensi kesänä! 

 

Tek­sti: Rei­ja Kokko­la  Kuva: Vir­pi Lehti­nen

4