Luonto & outdoor

Ei polku tää vie mihinkään

10.9.2022
Jääkauden muokkaama Loviisan harju kaupungin sydämessä kätkee uumeniinsa erinomaisia pikkupolkuja. Loviisan polkuverkosto on polkujuoksijan paratiis

Jääkauden muokkaama Loviisan harju kaupungin sydämessä kätkee uumeniinsa erinomaisia pikkupolkuja. Loviisan polkuverkosto on polkujuoksijan paratiisi.

 

Maas­to vai­htelee juostes­sa jatku­vasti kivikos­ta mutaan, ruo­hoon tai lumeen. Välil­lä hyp­itään puro­jen yli, pujotel­laan puiden välis­sä sekä väis­tel­lään kiviä ja juu­rakoi­ta. 

Matkalla eteen aukeavas­sa järvessä voi pysähtyä vaik­ka uimaan. Askel­lus on nopeaa, tanssi­vaa, ja kädet liikku­vat lin­tu­mais­es­ti kehoa tas­apain­ot­taen. 

 

Minimalismi

Polku­juok­su on pop. Tar­jol­la on kursse­ja ja polku­juok­suk­oulu­ja, opastet­tu­ja polku­juok­su­seikkailu­ja Alpeil­la – mut­ta polku­juok­su on yksinker­taista, se vaatii vain kengän­nauho­jen sit­o­misen ja met­sään suun­taamisen. Polku­juok­sun sydämessä on vapaus, oma­toimi­seikkailu ja luon­nonkaipuu, koulu­tus­ta ei vaa­di­ta.

Polku­juok­sun ei kuu­lu olla vaikeaa. USA:ssa on polku­juok­su­pi­oneere­ja, jot­ka pyrkivät toteut­ta­maan yksinker­taista inkkarielämää short­seis­sa ja kevyis­sä juok­sukengis­sä, lötköpul­lo resorin alla, pari ener­giageel­iä takataskus­sa ja pakat­ta­va tuuli­tak­ki mukana. Muu­ta ei juurikaan tarvi­ta.

Juok­sukengänkään ei tarvitse olla erikoinen. Polku­juok­sukengän poh­jas­sa on usein taval­lista lenkkaria pehmeäm­pää ja pitäväm­pää kumia ja kuvioin­ti on aggres­si­ivisem­pi kuin taval­lises­sa juok­sukengässä, mut­ta mil­lä tahansa juok­sukengillä pär­jää hyvin poluil­la.  

Polku­juok­su tar­joaa arjes­ta puut­tuvaa yksinker­taisu­ut­ta: ideana on liikkua polku­ja pitkin, antaa jalko­jen ja keuhko­jen työsken­nel­lä, juos­ta kunnes ajatuk­set hiljenevät ja liikkua het­ken aikaa kuin met­sän eläin.

 

 

Polkujuoksija kokee luonnon kauneuden omin jaloin ja haastaa luontoa luonnon ehdoin. Vapauden tunne omin voimin saavutettujen elämysten äärellä on palkitsevaa.”

 

 

Mukavuusalueella

Polku­juok­si­jan parati­isi koos­t­uu pienistä neu­laspoluista mäkisessä maas­tossa. Maise­mas­ta naut­timi­nen kiireet­tä on keskeinen osa polku­juok­sukoke­mus­ta. Het­kek­si voi pysähtyä kalli­olle siir­tolohkarei­den suo­jaan ihaile­maan auringonlaskua meren yllä. Lovi­isan ran­nikon punaisel­la taivaal­la voi bon­ga­ta vaik­ka merikotkan.

Tulok­set ovat tois­ar­voisia. Polku­juok­sus­sa kuun­nel­laan omaa kehoa ja juostaan omaan tahti­in, pyritään löytämään mukavu­usalue, mah­dol­lis­es­ti myös omat rajat – ja ylit­tämään ne, tavoit­teista riip­puen. Matkat vai­htel­e­vat muu­ta­mas­ta kilo­metristä hur­ji­in ultra­matko­hin vuoris­tossa.

Polku­juok­sus­sa oman ikuisu­us­vauhdin löytämi­nen on keskeistä. Sel­l­aista vauh­tia ei tietenkään ole ole­mas­sa – mut­ta on mah­dol­lista löytää vauhti, joka tun­tuu siltä, että pysty­isi jatka­maan koko päivän ja vaik­ka yön läpi. Ja treenaa­mal­la kestävyys kas­vaa.

Mon­en polku­juok­si­jan tavoite on juos­ta matko­ja, jot­ka kestäi­sivät vaeltaen mon­ta päivää. It nev­er always gets worse (ei se läh­eskään aina muu­tu huonom­mak­si) on polku­juok­sumantra, jota on hyvä ajatel­la väsymyk­sen iskiessä. 

Äärim­mäisyyk­si­in ei ole men­tävä, mut­ta moni kaipaa elämään­sä jotain oikeasti fyy­sis­es­ti raskas­ta – ja sitä kaut­ta voimaan­nut­tavaa. Sitä polku­juok­su tar­joaa.

 

Ihmiskeho on luotu juoksemaan

Polku­juok­sun yksinker­taisin määritelmä on luon­nos­sa juok­sem­i­nen: se on yksi­toikkoisen maantieki­itämisen ja valais­tu­jen puru­ra­to­jen jynssäämisen vas­tako­h­ta. 

Mitä haas­tavampi maas­to, sen hauskem­paa.

Polku­juok­sub­u­u­mi sai alkun­sa noin 12 vuot­ta sit­ten Christo­pher McDougallin Born to Run -kir­jan myötä. Kir­ja on min­i­mal­is­min ja pal­jas­jalka­juok­sun ylistys. McDougall puhuu yksinker­taisu­u­den ja asketismin puoles­ta. Hän väit­tää ihmisen omaa­van läh­es rajat­to­mia, usein käyt­tämät­tömiä, voimavaro­ja. 

McDougall kir­joit­taa, että ihmiske­ho on luo­tu juok­se­maan.

 

 

Polkujuoksu yhdistyy usein ekologiseen elämäntapaan ja syvään luonnon kunnioittamiseen. Tavoitteena on olla jättämättä luontoon muita kuin kengänjälkiä.”

 

 

 


 

Där vägen tar slut

 

Traillöpning betyder att löpa i naturen. Det är den enklaste definitionen. Det handlar om att ta in naturen, landskapet där man löper medan resultat och tider är oviktiga. 

 

Trail­löp­n­ing är mot­sat­sen till monot­on löp­n­ing på asfalt eller spån­bana. Trail är stiglöp­n­ing, omväx­lande och roligt – ju tuf­fare ter­räng, desto roli­gare.

Då man löper trail vill man upp­täc­ka vack­ra platser till fots. Man har fri­heten att uppl­e­va naturen på egen hand – och utmana naturen på dess egna vil­lkor. Lovisa med sitt fina nätverk av sti­gar är ett par­adis för trail­löp­n­ing. Lovisaåsen i stadens hjär­ta göm­mer under­bara småsti­gar för den som vill löpa upp och ner för bran­ter­na. 

Trail­löp­n­ing är pop. Det ord­nas kurs­er och trail­lö­parskolor, guidade trail­löp­n­ingsäven­tyr i alper­na. Det är fritt fram, förstås. Men främst hand­lar trail­löp­n­ing om fri­het – om att hit­ta till­ba­ka till naturen. Man knyter sko­r­na och beger sig ut – det finns inget enklare sätt. Mest hand­lar det om även­tyr för egen maskin, om att upp­täc­ka och återup­p­täc­ka sin egen natur. Man behöver ingen skol­ning.

 

Minimalism

Trail­boomen bör­jade med Christo­pher McDougals bok ”Born to run” som utkom för 12 år sedan. Boken är en hyll­ning till min­i­mal­ism och bar­fo­talöp­n­ing, ett enkelt och asketiskt liv och män­niskans näs­tan obe­grän­sade inneboende kapacitet. McDougals idé är att män­niskans kropp är ska­pad för att löpa.

Att löpa trail ska inte vara svårt. Ide­alet är ett enkelt indi­an­liv i lät­ta löp­skor och shorts, en vat­ten­flas­ka instuck­en i short­sen, två-tre energigel i bak­fick­an, en vin­dtät jac­ka. Sko­r­na kan gär­na ha lite bät­tre grepp än klas­siska mara­ton­tossor – mjukare gum­mi, aggres­si­vare mön­ster. Men man klarar sig bra med det man har.

Trail­löp­nin­gen erb­jud­er en form av asketism som man ofta sak­nar i varda­gen. Poän­gen är att bege sig ut på skogssti­gar­na, låta benen och lun­gor­na arbe­ta, löpa tills tankar­na tar slut och man för en stund blir som ett av sko­gens djur. Obser­va­tion­er av andra djur, som älg och räv, räk­nas som ett plus.

 

Komfortzonen

Trail­par­adis­et är små vin­d­lande sti­gar i kuper­ad ter­räng. Det hand­lar om att ta in plat­sen, land­skapet där man löper.

Man kan stan­na på en bergsknalle bland de isti­da fly­t­tblock­en i de öst­nyländ­s­ka skog­a­r­na och se solen gå upp över havet. Det hän­der att man kan se en örn kret­sa på den ljus­rö­da himlen.

Ter­rän­gen vari­er­ar hela tiden – man löper över ste­nar, lera, gräs och snö, hop­par över bäckar, sick­sackar mel­lan träd. Man par­erar ste­nar och röt­ter, steget blir snabbt, lätt och dansande, hän­der­na rör sig fågel­likt för att hål­la krop­pen i bal­ans. Utförslöp­n­ing kräver full­ständig kon­cen­tra­tion och upp­märk­samhet – ett per­fekt sätt att töm­ma huvudet och läm­na stressen bakom sig. Vid insjöar kan man stan­na för att sim­ma.

Resul­tat och tider är ovik­ti­ga. Trail­löp­n­ing hand­lar om att lyssna på sin kropp, löpa i egen takt, hit­ta sin kom­fort­zon – och sin gräns och över­skri­da den. Dis­tanser­na vari­er­ar från några kilo­me­ter till extrema ultra­ma­ra­tondis­tanser.

Det skö­na är att hit­ta en takt man kän­ner att man kan hål­la för evigt. Det finns förstås ingen sådan takt, men då löp­nin­gen känns bra kan det kän­nas så – att man kunde hål­la på hela dagen och genom nat­ten.

 

Bortom gränsen

Trail­löp­n­ing är en fysisk och men­tal utman­ing – då trail­löp­n­ing är som bäst övervin­ner man stun­der av svaghet och kraftlöshet – man löper igenom mörkret och kom­mer ut på andra sidan i något slags per­son­lig gryn­ing. 

Mål­sät­tnin­gen för mån­ga trail­lö­pare är att avver­ka sträck­or i vack­ra land­skap som det skulle ta flera dagar att van­dra. Det blir inte alltid värre, är ett bra mantra, som lanser­ades av trail­pi­onjären Anton Krupic­ka, en av min­i­mal­isthjäl­tar­na i boken Born to run.

Trail­löp­nin­gen före­nas ofta med en ekol­o­gisk livshåll­ning – en djup upp­skat­tning och respekt för naturen – en strä­van att inte läm­na andra spår än skoavtryck i ler­an.    

 

 

It never always gets worse.”

 

 

Text Bosse Hell­sten Bild Arto Wiikari

 

0