Luonto & outdoor, Lifestyle

Ehrensvärdinpolku — kattaus kaikille aisteille

10.5.2017
Ehrensvärdinpolku tarjoaa kulkevalle tuon tuosta mieltä kiehtovia näkymiä.

Syö silmil­läsi, ahne­h­di korvil­lasi ja anna sielun lev­ätä. Kau­pan pääl­lis­inä raitista ilmaa ja aimo annos paikall­ishis­to­ri­aa.

 

Kat­se­le

Ehrensvärdinpolkua kulke­valle avau­tuu tuon tuos­ta mieltä kiehtovia näkymiä. Joku näkee yht­enevyyt­tä tan­skalaiseen lehtomet­sään, toisen haa­rautu­vat polut vievät Elsa Beskowin sat­u­jen maail­maan. Vehreys ja vesi ovat polul­la läs­nä niin met­sän siimek­sessä kuin lin­noi­tusten puis­tois­sakin.

Hidas eten­e­m­i­nen ja pysähte­ly sal­lit­tu!

 
SONY DSC
 

ehrensvard_1

 

ehrensvard_3

 

Kuun­tele

Kevään korvil­la Ehrensvärdinpolul­la alka­vat lin­nun­laulun juhlavi­ikot. Avauskokoon­panos­sa musisoi­vat muiden muas­sa mus­taras­taat, punar­in­nat ja peipot. Festarei­den edetessä joukkoon liit­tyy satakieli, ja halu­a­vat­pa käki ja tikkakin osal­lis­tua taval­laan. Kesän seestyessä ään­i­maail­ma vaime­nee: vain sepelkyyhkyt ja helmipöl­lö jatka­vat varovaista huhuilu­aan.  Ohjelmis­to huipen­tuu syyskesän hel­teil­lä sirkko­jen sir­i­tyk­seen.

Puhe­lin siis äänet­tömälle!

 

Hais­tele

Miltä Ehrensvärdinpolku tuok­suu? Tuomenkuk­il­ta, kielol­ta, kuusen kerk­iltä, sam­malelta, met­sä­man­sikalta, mesianger­vol­ta, vil­li­vadel­mal­ta ja vas­tani­itetyltä heinikol­ta ripauk­sel­la raikas­ta mer­itu­ul­ta.

 

ehrensvard_2

 

ehrensvard_6

 

ehrensvard_10

 

Mais­tele

Vil­liyrteistä innos­tunut löytää Ehrensvärdinpolul­ta mon­en­moista mais­teltavaa. Taval­liselle tal­laa­jallekin on mutusteltavaa tar­jol­la, vaikkei tohtisi lit­u­laukkaa pureskel­lakaan. Pol­un var­rel­la kas­vaa ahoman­sikoi­ta, mustikoi­ta, met­sä­vadelmia ja puolukoi­ta.

Reit­il­lä on myös oiva mah­dol­lisu­us tutus­tut­taa jälkikasvu mar­joi­hin, joi­ta on syytä vält­tää. Näistä myrkyl­lisimpiä ovat kielon mar­jat, ora­van­mar­jat ja mus­takon­nan­mar­ja.

 

Tun­nustele

Halu­atko tietää, miltä 250 vuot­ta van­ha kivimuuri tun­tuu?  Entä miten pehmeää on ker­rossam­mal, kuin­ka sileä on kelo­hon­gan pin­ta ja miltä kallioimar­teen itiöpesäk­keet tun­tu­vat sor­men­päis­sä?

Vas­tauk­set Ehrensvärdin polul­la, reit­il­lä, jon­ka kar­tan löy­dät Kart­tuhuoneenkadun päästä urheilu­paviljongilta tai kaupun­gin sivuil­ta osoit­teesta loviisa.fi

 
SONY DSC
 

ehrensvard_9

 

ehrensvard_11

 
 

Tek­sti ja kuvat Anna Palas­maa

3