Ihmiset, Lifestyle

City-maalaiset

22.11.2019

City­maalaiset on pro­jek­ti, käsite ja ilmiö. Siinä tarkastel­laan urbaanin elämän­tyylin ja maalaiselämän liit­toa ja sen mah­dol­lisuuk­sia.

 

Yhä use­ampi suo­ma­lainen halu­aa yhdis­tää kaupungis­sa ja maal­la asumisen. Yhteisöke­hit­täjä Pauli­ina Sep­pälä, sosi­aalip­sykolo­gi, val­ti­oti­etei­den tohtori Sirkku Var­jo­nen ja brändis­trate­gi Heli Mäen­pää antoi­vat ilmiölle nimen: City­maalaiset.

Lovi­isa ei ole kylä, mut­ta meil­lä on paljon kyliä – ja näkökul­mas­ta riip­puen Lovi­isan keskus­takin voitaisi­in luokitel­la kyläk­si. 

City­maalaisu­udelta ei Sirkku Var­josen ja Pauli­ina Sep­pälän mukaan haeta niinkään pöhinää vaan rauhaa. 

No sitähän tääl­lä piisaa! Plus­sana sekin, että kaiken tarvit­se­mansa saa paikan päältä, ja täältä löy­tyvät city­maalais­ten korkealle noteer­aa­mat kansalaisopis­to ja kir­jas­to sekä hyvät tietoli­iken­ney­htey­det.

 
 
Kiin­nos­taako? Osal­lis­tu ja voita city­maalais­jak­so! 

Pikkukaupun­ki-lehti tar­joaa mah­dol­lisu­u­den kokeil­la city­maalaisu­ut­ta 1–3 viikon ver­ran. Sin­un pitää vain lähet­tää vapaa­muo­toinen hake­muk­sesi meille toim­i­tuk­seen ja ker­toa, mik­si halu­at kokeil­la city­maalaisu­ut­ta, mis­tä päin olet kotoisin, mitä teet työk­sesi, ketkä halu­aisit mukaasi kokeilu­jak­solle – mitä halu­atkin ker­toa tul­lak­sesi val­i­tuk­si. Voit myös esit­tää oman toiveesi tutus­tu­mis­jak­son ajanko­hdas­ta. 
 
City­maalaiskämp­päsi sijait­see Lovi­isan his­to­ri­al­lises­sa alakaupungis­sa kaupun­gin keskus­tas­sa. Se on täysin kalus­tet­tu ja varustel­tu, ja siinä on kak­si maku­uhuonet­ta, sauna, olo­huone ja kiva piha. Me toivomme sin­ul­ta vasti­neek­si haas­tat­telun, jos­sa ker­rot koke­muk­sis­tasi. 
 
Lähetä hake­muk­sesi 15.1.2020 men­nessä osoit­teeseen
toimitus@pikkukaupunki.fi 

Lisäti­eto­ja: päivi.ahvonen@creativepeak.fi 

 

 

 

Loviisaa kokeilemassa! 

Tiina Jun­no on palan­nut Suomeen asut­tuaan pienessä ekokylässä Uudessa-See­lan­nis­sa pari vuot­ta. 
 
Helsin­gin hek­tisyys lait­taa ajoit­tain haaveile­maan rauhal­lisem­mas­ta paikas­ta. 

– Olin syysku­us­sa talon­va­hti­na Nuuk­sios­sa. Siitä lähti aja­tus asua Helsingis­sä, mut­ta aina tilaisu­u­den tullen vierail­la omakoti­talois­sa ja näin saa­da kokea molem­pi­en hyviä puo­lia, Tiina ker­too. 

Hän vieraili Lovi­isan Wan­hat Talot -tapah­tu­mas­sa  ja rakas­tui paikkaan heti ensivisi­it­il­lä. 

– Koti­in päästyäni selailin jo mökke­jä, mut­ta olen maail­man­matkaa­ja ja se on estänyt min­ua osta­mas­ta omaa taloa. 

Tiina avasi huhtiku­us­sa Helsin­gin Ullan­lin­naan oman matkailu­teemaisen kam­paa­mon. Hän halusi silti jatkaa matkustelua tai ainakin muut­taa per­in­teistä mallia yrit­täjyy­destä. 

– Halusin löytää uusia ratkaisu­ja työn­tekoon, jot­ta työ pysyy mielekkäänä. Ennen kaikkea halu­an voi­da olla avoin uusille mah­dol­lisuuk­sille. 

Lovi­isalainen Mona Mether on Tiina Jun­non käymän ekokam­paamok­oulun opet­ta­ja. Mona ker­toi halu­a­vansa jonkun tekemään töitä liik­keessään hänen ollessaan pois­sa. 

– Minus­ta tämä kuu­losti houkut­tel­e­val­ta. 

– Vas­tasin heti myön­tävästi ja päätin tul­la mieheni sekä kah­den kissamme kanssa asus­ta­maan Monan kotia ja tekemään töitä hänen kam­paamossaan Alek­san­terinkadul­la Lovi­isan keskus­tas­sa.

wildnature.webnode.fi

www.arohahelsinki.fi

 

Tiina Jun­no, 33

kotoisin Rantsi­las­ta 

Asunut Helsingis­sä vuodes­ta 2005 

Käynyt par­turi-kam­paa­ja- ja ekokam­paa­jak­oulun lisäk­si
Suomen kos­me­tologik­oulun, teat­ter­i­mas­keer­aa­jak­oulun,
ja aloit­tanut merkonomiopin­not.

 

Miten Tiina viihtyi mar­raskuises­sa Lovi­isas­sa?
Lue siitä jouluku­un puolel­la osoit­teessa pikkukaupunki.fi 

 
 

0