Puutarha

Apua, violetti porkkana!

5.6.2018
opetuspuutarha kaikenikäisille

 
Lahoa­va aita, töhrit­ty seinä tai vesoit­tu­va tont­ti. Mikä koh­ta sin­un päivit­täisel­lä kulkure­it­il­läsi kaipaisi muu­tos­ta? Tämä aja­tusleik­ki kehkey­tyi kah­den puu­tarhurin päässä ideak­si, jos­ta jalos­tui han­ke. Ja han­kkeesta sukeu­tui puu­tarha, joka taas tänä keväänä täyt­tyy pienistä ja isoista kaupunkivil­jeli­jöistä. Puu­tarha nousi yhdessä kesässä sorapi­has­ta kukois­tavak­si keitaak­si. Se tun­netaan nimel­lä Almintalon ope­tus­pu­u­tarha.

 

Lovi­isan rautatiease­man kupeeseen 1800-luvul­la raken­net­tu kel­losepän­li­ike on näh­nyt paljon. Almintalona tun­netun hir­sir­aken­nuk­sen siir­toakin jo suun­nitelti­in, mut­ta onnek­si se sai jäädä alku­peräisille sijoilleen. Värikkäi­den vai­hei­den jäl­keen kaupun­ki vuokrasi raken­nuk­sen kult­tuurikeskuk­sek­si.

Vaik­ka talo oli kun­nos­tet­tu, näyt­ti se yhä jotenkin valjul­ta ja hoita­mat­toma­l­ta. Almintalon ympärille aidat­tu sorak­ent­tä oli täyn­nä rikkaruo­ho­ja, lasin­sir­palei­ta ja raken­nusjätet­tä. Kun kat­soo maail­maa puu­tarhurin silmälasien läpi, niin eihän sel­l­ainen mitenkään käy laatu­un! Näimme mielis­sämme lavatarhan ja lau­man koul­u­laisia sormet mul­las­sa, kylvämässä ja istut­ta­mas­sa, mais­tele­mas­sa satoa.

 
 

 
 

Tuumas­ta toimeen

Puhe­lin­soit­to­ja ja sähkö­poste­ja, myyn­tipuhei­ta ja suos­tut­telua. Tapaamisia ja lisää myyn­tipuhei­ta. Tam­miku­us­sa 2016 han­kkeelle näytet­ti­in vihreää val­oa ja run­sas vuosi ensim­mäis­es­tä tapaamis­es­ta omis­ta­jan kanssa puu­tarhan rak­en­t­a­mi­nen pääsi käyn­ti­in.

Huhtiku­us­sa 2017 Har­jur­in­teen koul­ul­la alkoi tapah­tua. Kahdek­saslu­okkalais­ten kuvataideryh­mä otti vil­je­ly­laatikot käsit­te­lyyn­sä ja koulun pien­im­mät ryhtyivät esikas­va­tus­pu­uhi­in. Käsi­työ­tun­neil­la lapset rak­en­si­vat yhteistyönä kak­si suur­ta hyön­teishotel­lia ja puu­tarhak­er­ho­laiset taikoi­vat kuiv­ista puunok­sista ope­tus­pu­u­tarhaan oman taide­teok­sen, sateenkaaripu­un.

Toukoku­us­sa puu­tarhas­sa riit­ti vils­ket­tä. Maalauksin koris­tel­tu lavankaulus­tarha nousi yläk­oulun pien­ryh­mien voimin kir­jaimel­lis­es­ti tyhjästä, ja pataljoona ekalu­okkalaisia pääsi kylvämään kukkien ja vihannesten siemeniä: krasse­ja, tsin­nioi­ta, kehä- ja auringonkukkia, erimuo­toisia ja -värisiä porkkanoi­ta, yrt­te­jä, herneitä, pinaat­tia. Lapset jäivät jän­nit­tyneinä odot­ta­maan, miltä puu­tarha eloku­us­sa näyt­täisi.

 
 

 

 

 

 
 

Ensim­mäi­nen sadonko­r­ju­u­juh­la

Ja kyl­lähän siel­lä näyt­ti aika lail­la siltä, mitä salais­es­ti toivoimme. Laatikot ryöp­py­sivät vihan­nek­sia, yrt­te­jä ja syötäviä kukkia. Lovi­isan päivänä 25.8. vietet­ti­in Almintalon ope­tus­pu­u­tarhan ensim­mäistä sadonko­r­ju­u­juh­laa. Ope­tus­pu­u­tarhaa ja satoa oli­vat juh­li­mas­sa koul­u­laiset ja joukko hei­dän per­heen­jäseniään, koulun väkeä ja kaupunki­laisia.

Eräskin rou­va pysähtyi aidan viereen ker­tomaan kulke­neen­sa jokail­taisel­la pyörälenkil­lään Almintalon ohi juuri puu­tarhan vuok­si. Tun­nel­ma oli kohdal­laan, ja puu­tarhan sato sekä siitä valmis­te­tut tar­jot­ta­vat mais­tu­i­v­at.

– Tämä ei ole ollenkaan syvältä tämä koulun piha, kun tulee tuol­ta parkkipaikalta ja puu­tarha on tässä, tote­si ohi kulkenut luki­o­lais­poi­ka. Kom­ment­ti kiteyt­tää ope­tus­pu­u­tarha-ajatuk­semme siitä, miten jokainen voi itse vaikut­taa ympäristöön­sä ja olla ylpeä tekemästään työstä.

 
 

 

 

 

 

MAYPOP.FI

Ope­tus­pu­u­tarhan toteut­tamisen tekivät mah­dol­lisek­si Uuden­maan kult­tuuri­ra­has­ton ja Varu­bo­den Oslan Paikallis­es­ti hyvää -han­kkeen taloudelli­nen tuki. Eikä yksikään siemen olisi itänyt ilman Lovi­isan kaupun­gin seinät­tömän pajan kastelu­a­pua. Ope­tus­pu­u­tarhas­ta ja sen syn­nys­tä voit lukea lisää osoit­teessa maypop.fi

Anna Palas­maa / Olen puu­tarhuri ja ped­a­go­gi. Kaiken­laiset kasvun ihmeet on mun jut­tuni!

Eeva Kan­gas / Olen val­oku­vaa­ja ja puu­tarhuri, joka pitää selkeistä kuvista ja villeistä istu­tuk­sista.

 

 

Tek­sti Anna Palas­maa Kuvat Eeva Kan­gas

0