Kulttuuri

Älä unohda – runomuotoinen tilataideteos Pernajan Pitkäpäässä

26.8.2020

Elämä on sekä haus­ka, kau­nis että jul­ma. Luon­nos­sa kaik­ki tais­telee tilas­ta ja oman tilansa löy­det­tyään kukois­taa. Mikä on kukois­tuk­sen hin­ta? Minkälainen on ihmi­nen luon­non silmin ja osana luon­toa?

 

Ihmisen alkua­joista asti met­sä on ollut suurten rit­u­aalien ja kas­vamisen pyhä paik­ka.
– Met­sä tar­joaa meille peilin jos annamme sen kas­vat­taa meitä. Älä uno­h­da -taidelu­on­topolku kul­jet­taa kok­i­jansa läpi taval­lisen suo­ma­laisen met­sän sekä ihmis­lu­on­non, ker­too muusikko ja esi­tys­taiteil­i­ja Sal­la-Maria Salo.
Hänen runo­muo­toinen tilataide­teok­sen­sa sai alkusysäyk­sen­sä, kun Salo han­k­ki puolison­sa kanssa pienen maati­lan Per­na­jas­sa.
– Aloimme tutkia kylämme his­to­ri­aa ja tuli ilmi, että kylän, ja etenkin luon­topol­un mäen, kult­tuuri­nen his­to­ria ulot­tuu toden­näköis­es­ti rautakaudelle asti. His­to­ri­an doku­ment­te­ja kylän ole­mas­saolosta löy­tyy jo 1400-luvul­ta, Salo ker­too.
Pariskun­taa alkoi kiin­nos­taa, mikä on ihmis­la­jille tyyp­il­listä, aikaan sitou­tu­ma­ton­ta ja toisaal­ta myös muual­la luon­nos­sa eri tavoil­la tois­tu­vaa.
– Kevään korona-poikkeusti­la vahvisti näke­mys­täni, että ihmi­nen tarvit­see luon­toa, ja että nyky­ih­mi­nen menee met­sään uno­hta­maan huolen­sa. Uskon myös, että jokainen on jostain kohtaa rik­ki, ja että meil­lä on eri­laisia keino­ja elää rikkinäisyytemme, inhimil­lisyytemme, kanssa.
Salo tut­ki myyt­tien ja mytolo­gioiden his­to­ri­aa, ja siitä heräsi idea met­säritu­aali­in. Mitä tapah­tuu, jos ihmi­nen heit­etäänkin met­sään kohtaa­maan ihmisyys ja kaiken inhimil­lisyys, ei pak­en­e­maan sitä?

 

Luon­topolku avataan lauan­taina 29.8.2020 klo 12 Per­na­jan Pitkäpäässä, ja se on koet­tavis­sa siitä eteen­päin 30.9. asti.
Kyläran­nan vieras­parkkipaikalta Pitkäpään­tien päästä on opas­teet luon­topolulle.
Kilo­metrin pitu­inen polku kul­kee mäkisessä ja paikoin pusikkoises­sakin maas­tossa.

 

Teos on osa Lovi­isa Con­tem­po­raryn Kucku Kylässä 2020 -taide­fes­ti­vaalia.
Runot, dra­matur­gia, veis­tosten suun­nit­telu, luon­topol­un toteu­tus: Sal­la-Maria Salo
Veis­tosten toteu­tus: Jari Rosen­schöldt
Runo­jen kään­nös ruot­sik­si: Iida-Mai­ja Salo

 

 

Ava­jais­ten jäl­keen Kucku Kylässä -fes­ti­vaali jatkuu Ollak­sen tilan pihal­la ja nave­tas­sa
(Pitkäpään­tie 286, vaalean­punainen talo):
klo 13–15.30 kahvio ja Ollak­sen lähikukkakaup­pa auki
klo 14.30 Niin met­sä vas­taa 1.0 -kuoro­teok­sen ensi-ilta (ilmainen)

 

3