Kulttuuri

Action! – Loviisa suurella kankaalla

30.1.2019

San­ni-Maali Liivik

 

 

Lovi­isas­sa kuvatut lyhyteloku­vat sai­vat säihkyvän ensi-iltansa Helsin­gin leg­en­daarises­sa BioRex-eloku­vateat­teris­sa jär­jeste­tyssä Lovi­isa Gaalas­sa. Solut­tauduimme punaiselle matolle tiedustele­maan eloku­vien tek­i­jöiltä, miltä tun­tuu saa­da oma eloku­va isolle scree­nille. 

 

Jus­si Trygg, Ohjaa­ja ja käsikir­joit­ta­ja (Par­ras­val­ois­sa)

Jussi Trygg on innois­saan. Eloku­van tekem­i­nen oli Tryg­gille suuri henkilöko­htainen työ, joka opet­ti eloku­van­teosta paljon. Halu jatkaa alalle on suuri.

– Jän­nit­tää, tänään on pääpäivä! Odotan innol­la pää­seväni näyt­tämään yleisölle tämän tari­nan, mut­ta sit­ten suun­taan kat­seen kohti tule­vaa. Toivon pää­seväni koulu­un tai mah­dol­lis­es­ti töi­hin alalle. 

 

San­ni-Maali Liivik, Tuot­ta­ja (Par­ras­val­ois­sa)

Myös Par­ras­val­ois­sa-eloku­van tuot­ta­jaa San­ni-Maali Liivikiä jän­nit­tää. Pitkä pros­es­si avataan ensim­mäistä ker­taa ulkop­uolisille. 

– Pros­es­si on ollut rank­ka, mut­ta erit­täin antoisa ja opet­tavainen. Herk­istää nähdä eloku­vat pitkän ajan jäl­keen. Tun­tuu has­sul­ta kat­soa omaa ja ystävien työtä suurelta kankaal­ta. Sain pro­jek­tista hyviä ystäviä, mut­ta Lovi­isa itsessään on kaupun­ki täyn­nä ystäväl­lisiä ihmisiä, mei­dät otet­ti­in niin hyvin vas­taan. Muis­tan tämän pro­jek­tin koko lop­puelämäni, San­na-Maali Liivik iloit­see. 

 

Mat­ti Ter­vo (vas) ja Jus­si Trygg (oik)

 

Mat­ti Ter­vo, Säveltäjä ja kent­tä-äänit­täjä (Par­ras­val­ois­sa)

Samas­sa työryh­mässä työsken­nel­lyt Mat­ti Ter­vo on eloku­vas­sa kuul­ta­van musi­ikin ja kent­tä-ääni­tyk­sen takana.

– Ääni­tys hoi­tui kuvausten yhtey­dessä, mut­ta sävellyspros­es­si puolestaan oli moni­vai­heinen. Liikku­valle kuvalle säveltämi­nen on ihan omansa, sil­lä kuvan lisäk­si täy­tyi miet­tiä tari­naa. Kiva biisi ei vält­tämät­tä sovi eloku­vaan, Mat­ti Ter­vo toteaa ja ker­too jatka­vansa eloku­vasävellystä työssäop­pimisen merkeis­sä. 

 

Pen­do Zin­hu, Puvus­ta­ja ja Lavas­ta­ja (Yhden Illan Jut­tu)

Illan toisen eloku­van, ”Yhden Illan Jut­tu” puvus­tuk­ses­ta ja lavas­tuk­ses­ta vas­tan­nut Pen­do Zin­hu tart­tui urakkaan mie­lenki­in­nos­ta vaat­teisi­in ja esteti­ikkaan. Työ­parin kanssa teh­dyn työn rooli yllät­ti tärkey­del­lään.

– Tein läheistä työtä ohjaa­jan ja kuvaa­jan kanssa, ja kuvakul­mat piti tun­tea todel­la hyvin. Piti olla tarkkana koko ajan, Zin­hu ker­too. 

Tule­vaisu­udessa Zin­hu pitää mah­dol­lise­na jatkaa alan saloi­hin tutus­tu­mista.

– Halu­aisin mah­dol­lis­es­ti opiskel­la puvus­tus­ta tai lavas­tus­ta. Tätä olisi kiva tehdä jatkos­sakin!

 

Anette Ait­takallio, Pro­mootio- ja Some­tuot­ta­ja (Pro­jek­ti Lovi­isa)

Pro­jek­ti Lovi­isan Pro­mootio- ja some­tuot­ta­ja Anette Ait­takalli­ol­la on suuri urak­ka ohi. Somekana­vat siir­tyvät pian eteen­päin uusille tek­i­jöille.  

– Koulun lop­pumi­nen tun­tuu haikeal­ta, mut­ta tar­tun innol­la uusi­in asioi­hin. Mah­tavaa päästä hyö­dyn­tämään kerät­tyä oppia! Ait­takallio tiivistää.

Eloku­vien näkem­i­nen tuo mieleen hel­teiset kuvaus­päivät pikkukaupungis­sa. 

– Lovi­isa hur­masi mei­dät täysin. En ole tör­män­nyt toiseen niin vier­aan­varaiseen kaupunki­in. Ehkäpä palaamme sinne työryh­män kanssa piknikille ja muis­telemme kesää pro­jek­tin paris­sa, Ait­takallio pohtii.

 

 

Vuo­den 2018 eloku­vat ilmestyvät Pro­jek­ti Lovi­isan Youtube-kanavalle noin vuo­den kulut­tua tek­i­jänoikeus­seikko­jen vuok­si. 

Viime vuo­den eloku­vat pääsee kat­so­maan täältä!

 

Pikkukaupun­ki onnit­telee Pro­jek­ti Lovi­isan mah­tavia opiske­li­joi­ta ja toiv­ot­taa onnea tule­vaisu­u­den seikkailui­hin!  

 

Pen­do Zin­hu (vas) ja Anette Ait­takallio (oik)

 

 

tek­sti Fan­ni Fagerudd | kuvat Onni Ahvo­nen

1