Ihmiset, Lifestyle

6 päivää, 680 km

9.3.2021

Kenny Stålhammar muutti syksyllä 2018 Tampereelta Ruotsinpyhtään Ruukkiin uuden parisuhteen myötä. Ei mennyt aikaakaan, kun hän löysi paikalliset pyöräilijät.

 

Olin eräänä keskivi­ikko iltapäivänä Lovi­isan toril­la ja näin pyöräil­i­jöitä kerään­tyvän sinne. Uteliaana menin kyse­lemään, mikä heil­lä oli mielessä. Kaver­it ker­toi­vat, että tääl­lä on täm­möi­nen har­rasteryh­mä, joka kerään­tyy joka keskivi­ikko ja läh­tee aja­maan lähialueen met­säpoluille.

– John Björk­skog toiv­ot­ti heti ter­ve­tulleek­si ryh­mään, ja jo seu­raa­vana keskivi­ikkona olin mukana.

Ken­ny ker­too ilah­tuneen­sa suuresti, että hänet otet­ti­in noin vaan porukoi­hin mukaan.

– Vaik­ka olen täl­lainen van­hempi äijä, min­un oli help­po liit­tyä ryh­mään. Min­ut otet­ti­in hyvin vas­taan. Välil­lä tosin joku vit­saili siitä, että nimeni perus­teel­la voisi kuvitel­la, että puhun ruot­sia, mut­ta en puhu.

– Pyöräilyssä min­ua viehät­tää monipuolisu­us. Maas­tossa on omat haas­teen­sa, ja siel­lä on hal­lit­ta­va oikea tekni­ik­ka. Maantie taas antaa vauhdin, ja samal­la saa mah­dol­lisu­u­den tutus­tua eri paikkoi­hin, joi­hin ei vält­tämät­tä autol­la tulisi lähdet­tyä.

Ken­nyn mielestä talvi sovel­tuu pyöräi­lyyn val­lan main­iosti, kun­han ottaa huomioon vuo­de­naikaan liit­tyvät eri­ty­isolo­suh­teet.

 

Talvella pyöräileminen on hauskaa ja tekee hyvää. Kaikilla keleillä kannattaa fillaroida!”

 

 

Ken­nyn vinkit talvipyöräi­lyyn

Suurimp­ina talvipyöräi­lyn rajoit­teina pide­tään kylmyyt­tä, liukkaut­ta ja pyöräi­lyväylien heikkoa kun­nos­s­api­toa.

– Oikeil­la varusteil­la ja vaat­teil­la sekä reip­paal­la asen­teel­la talvel­la fil­laroimi­nen kyl­lä onnis­tuu. Ja se on vieläpä yllät­tävän mukavaa, help­poa ja tur­val­lista, Ken­ny hehkut­taa.

Liukkaiden kelien ajak­si pyörään kan­nat­taa vai­h­taa nastarenkaat. Rospu­ut­tokau­den aikana riit­tävän pitkät ja lev­eät loka­suo­jat lisäävät ajo­mukavu­ut­ta.

–Kun­nol­lisil­la nastarenkail­la voi ajel­la läh­es­tulkoon yhtä huo­let­tomasti kuin kesäl­lä kesärenkail­la, eikä väylien tarvitse olla hiekoitet­tu­ja..

Eri­tyis­es­ti syksy­isin, kun on tosi pimeää, pyörässä on olta­va hyvät hei­jas­timet sekä 1.6.2020 voimaan tulleen tieli­iken­nelain mukaises­ti valkoinen etu­va­lo ja punainen takava­lo.

Kypärä on vält­tämätön myös talvisin. Sen alle pitää mah­tua kom­man­dopipo ja/tai tuu­len­pitävä myssy.

Kun pukeu­tu­mi­nen on kun­nos­sa, pyöräl­lä voi ajaa ainakin lyhy­itä matko­ja kyl­met­tymät­tä 30 pakkasas­teeseen saak­ka.

 

Kesällä 2019 pyöräilimme puolison kanssa Tukholmasta Göteborgin pohjoispuolelle Nordens Ark -eläinpuistoon. Matkaa kertyi 680 kilometriä kuudessa päivässä”

 

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la Kuva Kale­vi Ketolu­o­to

 

0