Ihmiset, Kulttuuri

360 astetta jazzia

6.6.2023
Thomas Törnroos elää jazzista.

Purjeveneet keinuvat merellä, suolavesi pärskyy, koirat haukkuvat, maisema ja äänet sekoittuvat musiikkiin. Kyseessä voisi olla saaristolaisvalssi – mutta ei, tämä on jazzia. 

 

Aurinko paah­taa. Lihak­set läm­penevät ja rentoutu­vat. Rumpu­jen takana istues­sa tun­tuu, että kaik­ki on mah­dol­lista – ja jazz­is­sa kaik­ki on mah­dol­lista. Yleisön kasvoil­la hymyt lois­ta­vat korvi­in asti, jaz­zrumpali Thomas Törn­roos kuvailee. 

Tältä näyt­tää täy­delli­nen, Thomas Törn­roosin, Mr. Salt­bo­dan Jazz­in  jär­jestämä jazzbrun­ssi Lovi­isan Laivasil­lal­la.

Törn­roosil­la ja rav­in­to­la Salt­bo­danil­la on pitkä yhteinen his­to­ria. Muusikko on esi­in­tynyt Salt­bo­danil­la vuodes­ta 1996. Suomes­sa hän on jär­jestänyt kaikki­aan yli 300 jaz­zk­lu­bia.

Jazzmusi­ik­ki koetaan usein vaikeak­si, hienos­telijoille sopi­vak­si korkeakult­tuurik­si, mut­ta Törn­roosin mukaan jazz kos­ket­taa kaikkia.

– Jazz­in juuret ovat blue­sis­sa, sen maan­läheisem­pää musi­ikkia ei olekaan. Jazz­is­sa tärkein­tä on löytää oma äänen­sä ja ker­toa omaa tari­naa. Don´t play music, play life, Törn­roos sanoo.

Hän halu­aa palaut­taa jazz­in ruo­hon­ju­u­ri­ta­solle, kauas puku­pakos­ta ja prameista kon­sert­ti­saleista. Salt­bo­danin ren­not keikat ovatkin vaikei­den, sisään­päinkään­tynei­den kon­sert­tien vas­tako­h­ta.

– Tot­takai on myös ryp­py­ot­saisia muusikoi­ta, jot­ka vievät jazz­in matem­ati­ikkaluen­non tasolle. Punaisia lanko­ja on sil­loin liian mon­ta, eikä yleisö pysy perässä. Tätä voisi kut­sua ongel­ma­jazz­ik­si. Soit­ta­jien keskit­tyessä ain­oas­taan musi­ikki­in yleisö sul­je­taan ulkop­uolelle, mut­ta kun musi­ikki­in sisäl­tyy elämää, se aukeaa kaikille.

 

Jazz­in vyöry

Salt­bo­danin keikoil­la yleisön ja muusikoiden välille syn­tyy ain­ut­laa­tu­inen dynami­ik­ka, jos­sa yleisö ja bän­di innos­ta­vat toisi­aan. Innos­tus luo usko­mat­toman lumi­pal­loe­fek­tin keskel­lä kuuminta kesää: lumi­pal­lon luulisi sula­van, mut­ta se vain kas­vaa. 

– Jazz­is­sa saa soit­taa väärin, kun­han pelas­taa tilanteen. Ei siis hait­taa, vaik­ka menisi met­sään! For­mu­lak­isatkin ovat tyl­siä, jos autot aja­vat peräkanaa. Parhaat tilanteen syn­tyvät, kun joku kur­vaa vähän nur­mikon kaut­ta. Sel­l­aista elämä on. Kaik­ki tekevät jatku­vasti virheitä, mut­ta yleen­sä jotenkin aina selvitään. Jazz on inhimil­listä musi­ikkia, Törn­roos ker­too.

Törn­roosin mukaan moni pitää jazz­ista tietämät­tään, ja musi­ik­ista voi naut­tia monin tavoin. Salt­bo­danil­lakin jotkut istuskel­e­vat rav­in­to­las­sa, toiset ulkona teras­sil­la tai paviljon­gin penkeil­lä ja sat­un­naiset ohikulk­i­jat pysähtyvät kuun­tele­maan pyöri­in­sä nojaillen. Kaik­ki tyylit ovat sal­lit­tu­ja.

– Salt­bo­danin teras­sikeikoil­la lava todel­la on 360 astet­ta ja yleisöltä saa väl­itön­tä palautet­ta. Viihty­i­sis­sä sisätilois­sa soit­taes­sa tun­nel­ma on eri­lainen, inti­im­impi. 

Teras­sil­la tai sisätilois­sa, jazz osuu suo­raan yleisön sydämi­in.

 

 

 

 

For­mu­lak­isatkin ovat tyl­siä, jos autot aja­vat peräkanaa. Parhaat tilanteen syn­tyvät, kun joku kur­vaa vähän nur­mikon kaut­ta.

 

 

 

Musi­ik­ki ver­essä

– Musi­ik­ki on kiin­nos­tanut min­ua aina, syn­tymästä läh­tien – oikeas­t­aan jo ennen syn­tymää. Raskaana ollessaan äidil­läni oli tapana kuun­nel­la musi­ikkia tiskates­sa, ja hän ker­toi tun­te­neen­sa vat­sas­saan, että innos­tu­in. Jo vau­vana min­ul­la oli keit­tiössä oma laatikolli­nen kat­tiloi­ta ja kan­sia, joista rak­ensin rum­puset­te­jä.

Jaz­zrumpalin ura ei siis tul­lut suure­na yllä­tyk­senä.

Thomas Törn­roos on vart­tunut van­hempi­en­sa laa­jo­jen levykokoelmien paris­sa. Levy­hyl­lyt sisäl­sivät kaikkea kantrista Michael Jack­soni­in. Törn­roos ker­too edelleen ole­vansa kaikkiruokainen musi­ikin suh­teen. Hän myös soit­taa kaikkea jazz­ista prog­een.

– Dig­gaan kaikesta, kuun­te­len musi­ikkia laa­jalti Björk­ista Rin­nera­dioon. Musi­ikki­maku­ni on raja­ton.

Silti nimeno­maan jazz muut­ti kaiken ja avasi Törn­roosin silmät ja kor­vat 15-vuo­ti­aana. Palu­u­ta ei ole ollut. Jazz on Törn­roosille puh­das­ta iloa ja jatku­vaa tutkimus­matkailua uut­ta kohden, sil­lä koskaan ei oikeas­t­aan soite­ta samaa jut­tua kahdesti.
Jazz­is­sa impro­vi­soidaan, sekoite­taan ja etsitään jotain uut­ta.

Thomas Törn­roos naut­tii pitk­istä filosofi­sista käve­lyretk­istä, jol­loin hän keskit­tyy itsek­seen jazz­i­in ja uuden löytämiseen.

– Mietin musi­ikkia ja annan aja­tusten vir­ra­ta, keski­tyn siihen mitä rakas­tan ja pyrin ole­maan mah­dol­lisim­man avoin ja laa­jakat­seinen.

Törn­roosin oival­luk­sia pääsee kuule­maan kesä­sun­nun­taisin Salt­bo­danil­la. Keikat ovat rajat­toman avoimia kaikille ja sisään­pääsy ilmainen.

– Mata­la kyn­nys on ääret­tömän tärkeä. Kuun­tele­maan pääsee, vaik­ka olisi työtön tai kodi­ton. Jazz kuu­luu kaikille, Törn­roos sanoo.   

 

Thomas Törn­roos (48)

Muusikko ja rum­mun­soitonopet­ta­ja

Kuvataiteil­i­ja ja kissafani

Naimi­sis­sa, kolme aikuista las­ta

 

 

”Soul & Jazz Time Out” on Salt­Fest-tapah­tu­man kun­ni­ak­si laa­jen­net­tu kestämään neljä tun­tia sun­nun­taina 6.8. Jazzbrun­ssien ryt­minikkari ja luot­to­tuot­ta­ja Thomas Törn­roos kura­toi sun­nun­tai-jaz­zpäivään jälleen laadullis­es­ti lyömät­tömiä kokoon­pano­ja. Anna hieno­jen jazz-melo­di­oiden ja tiukko­jen rudi­ment­tien tem­paista mukaansa. ”Soul & Jazz Time Out” Jam­boree su 6.8.2023 klo 14–18, vapaa pääsy.

 

 

Tek­sti Bosse Hell­sten / Kuva Arto Wiikari

 

0